301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
25 İyul 2017 - Çərşənbə axşamı 15:11 2162 nəfər oxuyub
 
Azərbaycanda icmalar var ki, ancaq ərəbcə danışmağı xoşlayırlar - MÜSAHİBƏ
“Türk dili o vaxt hakim ola bilər ki, əmək bazarında ona tələbat olsun”
MÜSAHİBƏ Xəbəri
Azərbaycanda icmalar var ki, ancaq ərəbcə danışmağı xoşlayırlar - MÜSAHİBƏ

Musavat.com və Xeber365.com saytları Türk dilinin regionda hakim dilə çevrilməsi istiqamətində yeni bir layihəyə başlayıb.

 

Layihənin məramına uyğun olaraq, əməkdaşlıq çərçivəsində qoyulan fikrin əvvəlcə ölkə daxilində, daha sonra regionda təbliğatının qurulması üçün işlər görüləcək. Belə ki, dilçilik sahəsi üzrə mütəxəssislər, Azərbaycan türkcəsinin bölgədə əsas dilə çevrilməsinin üstünlüyünü əsaslandıracaq siyasilərlə, sosioloqlarla, alimlərlə, ümumilikdə ziyalı kəsimlə müsahibələr ediləcək, araşdırmalar aparılacaq, müzakirələr, konfranslar təşkil olunacaq.

 Bu fikir və məqsədlə yola çıxmağımız heç də əsassız deyil. Xatırladaq ki, qeyri-türk xalqlarının sıx yaşadığı bölgələrdə Türk dili əsas ünsiyyət vasitəsidir və türk xalqlarının yaxın qonşuluğunda və onlarla eyni bölgədə xeyli sayda başqa dil ailələrinə mənsub xalqlar yaşamaqdadır. Xüsusilə Qara Dəniz ətrafı və Qafqaz regionunda əsrlərlə türk xalqları başqa xalqlarla eyni ərazilərdə yaşayırlar. Bu regionda türk dili hər zaman xüsusi çəkiyə sahib olub. Nəinki türklərlə, hətta burda yaşayan başqa xalqlar ümumi ünsiyyət vasitəsi kimi türk dilini seçmişdilər. Bu fikri rus şairi Lermontovun sözləri də təsdiq edir: “Avropada fransız dili nə deməkdirsə, Qafqazda tatar (türk) dili həmin nüfuza malikdir”.

 Bu gün rus və ingilis dili kimi beynəlxalq dillər bölgədə yaxşı mənimsənilməsinə baxmayaraq, Türk dili ümumi ünsiyyət vasitəsi kimi aktuallığını itirməyib. Lakin bu məsələ indiyədək rəsmən araşdırılmayıb, regionda türk dilinin statusuna diqqət yetirilməyib. Aparılacaq araşdırmalar qeyri-türk xalqlarının nümayəndələri tərəfindən türk dilində ünsiyyəti hansı intensivliklə qurduqlarını müəyyən edəcək. Araşdırma bütünlüklə Qafqaz və Qara dəniz bölgəsini əhatə edəcək. Məqsəd Türk dilinin, eləcə də Azərbaycan türkcəsinin Qafqaz və Qara dəniz bölgəsində tam şəkildə “linqva franka” statusuna malik olduğunu isbat etmək və gələcəkdə beynəlxalq status alması üçün əsaslı dəlil kimi istifadə etməkdir.

 Xüsusilə qeyd edək ki, layihə gələcəkdə Türk dilinin daha geniş bölgələrdə durumunu dəyərləndirmək üçün ilk pillədir. Belə ki, bu addım Orta Asiya və Volqaboyu ərazilərdə gələcəkdə sorğuların qurulması və aparılması üçün zəmin rolu oynaya bilər.

 

Layihə çərçivəsində növbəti müsahibimiz Azərbaycanın görkəmli dilçisi, filologiya elmləri doktoru, professor Fəxrəddin Veysəllidir.

 

– Fəxrəddin müəllim, layihənin məqsəd və məramından xəbərdar oldunuz. Necə düşünürsünüz, türk dilinin beynəlxalq dilə çevrilməsi üçün əsası, bazası varmı? Gələcəkdə bu ideyanın gerçək olması dərəcədə real görünür?

 

– Ümumiyyətlə, bir dilin ümumdünya dilinə, qlobal dilə çevrilməsi üçün onun sahibi olan ölkənin güclü iqtisadiyyatı, dünya üzərində ağalığı lazımdır. Biz indi deyirik, türkdilli ölkələr var, ondur, on beşdir. Bu gün söhbət ondan getmir. Maraqlı burasıdır ki, biz dəfələrlə bu mövzunun müzakirəsi üçün toplaşmışıq, istəmişik ki, türk dillərində ümumi bir informatika lüğəti hazırlayaq. Türkiyədən, Qırğızıstandan, Türkmənistandan, Qazaxıstandan, Özbəkistandan nümayəndə gəlmişdi, bizim ölkə də orada təmsil olunmuşdu. Siz inanırsınız, cəmi yüz söz seçmişdik. Yüz sözdən ibarət informatika lüğəti olmalı idi, “kompüter”, “internet” kimi sözlər  idi. Cəmi üç sözdə razılığa gələ bildik. Yalnız üç sözü bütöv türkdilli ölkələrdə bu şəkildə işlədirlər. Onlar da kökü heç türk dillərində olan sözlər deyildi. Demək istəyirəm ki, ideya özü yaxşıdır, sağlam fikirdir. Qoy bu ideya həyata keçsin, türklərin də özlərinin dünya miqyasında dilləri olsun, bir yerə yığışanda bu dillərdə ünsiyyətə girə bilsinlər, müqavilə imzalaya bilsinlər. Amma bu, ən azı, yaxın iyirmi, əlli ildə mənə real görünmür. Biz bu ideyanı irəli sürsək ki, hər hansı bir türk dövlətinin özü güclü iqtisadiyyata malik olsun, təsir dairəsinə malik olsun, hələ ki, bu rolda ancaq Türkiyə çıxış edə bilər. Çünki doğrudan da, Türkiyənin iqtisadiyyatı son iyirmi, əlli ildə xeyli inkişaf edib və başqalarına da nümunə ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, bu gün qazaxlar, özbəklər, türkmənlər, qırğızlar və azərbaycanlılar öz dillərindən imtina eləsinlər və türk dilini qəbul eləsin, yalnız ondan ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə eləsin. Bu, real görünmür.

 

– Təbii ki, hansısa türkdilli dövlətin dilindən imtina etməsindən söhbət gedə bilməz. Ölkə daxilində hər xalq öz dilində danışır, həmçinin biz. Söhbət sizin bir az əvvəl dediyiniz bir neçə türkdilli ölkənin yalnız üç sözdə ortaq məxrəcə gəlməsindən gedir. Yəni, ilk növbədə, türkdilli dövlətlərin nümayəndələri bir araya gələndə ortaq ünsiyyət dilində danışa bilməlidirlər.

 

– Burda təkcə söz fondundan söhbət getmir. Bunun qrammatikası var, müəyyən sintaktik konstruksiyaları var. Məsələn, türklər deyir ki, ben seni anlıyorum, biz deyirik, mən səni anlayıram, mən səni başa düşürəm. Türklər bu yaxınlarda dünya üzrə ən böyük alim Naum Xomskinn kitabını tərcümə ediblər. Kitabın adı ingilis dilində “Language and main”dir, türklər onu “Dil və zehin” kimi tərcümə ediblər. Biz isə o kitabı Azərbaycan dilinə “Dil və təfəkkür” kimi tərcümə etmişik. Özümüz də belə başa düşürük ki, bu ad daha geniş mənanı əhatə edir. Mən sadəcə bir nümunə əsasında göstərirəm. Bəziləri deyir ki, bu, bizə yaxın mövzudur. Dilçiliyə dair əsərləri götürək, mənim dostum Ankara Universitetinin professorudur, əslən azərbaycanlıdır, iyirmi dörd ildir orada işləyir. Onunla biz görüşəndə, dildən söhbət edəndə bir-birimizi başa düşə bilmirik. Çünki türk dili son dövrlərdə fransız, ingilis və digər dillərdən o qədər söz qəbul edib ki... Biz də təbiidir ki, rus dilindən, rus dili vasitəsi ilə sözlər götürmüşük. Ona görə anlaşılmazlıq olur, alınmır. Hətta mən qeyri-ixtisas sahiblərini götürürəm, fikir verirsiniz, onlar “kavram” deyirlər, biz “anlayış” deyirik.  Yəni o qədər yayınmalar, o qədər kənaraçıxmalar var ki...Bu gün biz, tutaq ki, Amerikada görüşdük, bir Türkiyə türkü, mən, qazax – üçümüz türk dilində danışaq. Bu, hələlik belə real görünmür.

 

– Baxın, bizim dilimizdə, lüğətimizdə ərəb-fars sözləri çoxluq təşkil edir.

 

– Hə, doludur.

 

– Ancaq elə bil dilimizə türk dilindən söz keçməsinə daha mühafizəkar yanaşırıq. Bəlkə də, bu, Türkiyənin özündə və başqa türkdilli ölkələrdə də belədir. Məsələn, bir nəfər “qutlu” sözü işlənəndə deyirlər, niyə “mübarək” yox, “qutlu” deyirsiniz? Halbuki, “mübarək” ərəb-fars mənşəli sözdür.

 

– Bilirsiniz, bu, şəxsiyyətin aldığı tərbiyədən, təhsildən asılıdır. Əlbəttə, Rusiyaya meyilli adamlar bu cür yenilikləri qəbul eləmirlər. Sizə deyim ki, türklər də bu məsələdə açıq cəmiyyət kimi görünmürlər. Məsələn, mən Türkiyədə olmuşam bir neçə dəfə. Orada təhsil sahəsindəki adamlarla bir neçə dəfə mübahisəm oldu. Mən deyirdim ki, bilirsiniz, nə var? Biz sizin “uçaq” sözünüzü qəbul eləmişik, xoşumuza gəlir, yaxşıdır, dilimizə yatır, həm də ahəng qanununa uyğundur. Siz bizim “qatar” sözümüzü niyə qəbul eləmirsiniz? Siz qatara “tren” deyirsiniz. Hər halda biz sizə qarşı qayğı ilə yanaşdığımız kimi, siz də bizə yanaşa bilərsiniz. Öz aramızdır, hər halda belə deyək də, Sovet dövründə o qədər yeni şeylərə imza atmışıq ki, onları türklər başqa yolla götürüblər. Məsələn, bizim “tozsoran” sözümüz var, çox gözəl sözdür. Düzdür, bu da kalka yolu ilə yaranıb, hər halda diləyatımlıdır, uyğundur.

 

Bilirsiniz, uzun bir proses getməlidir. Birdən-birə səhər duraq yuxudan deyək ki, Azərbaycan dili ilə türk dili qarşılıqlı şəkildə güzəştə gedirlər, türklər və azərbaycanlılar gələcəkdə bir dilin işlənməsinə imza atırlar, bu, real görünmür. Çünki heç kəs öz dilindən könüllü şəkildə imtina edə bilməz. Biz çox deyirik ki, bizim dilimiz, bizim dilimiz. Vaxtilə ideoloqlarımız belə deyirdilər: “Biz ikidilliyik: “Ana dilimiz Azərbaycan dilidir, amma ikinci ana də dilimiz var ki, o da rus dilidir”. Bu, bizim canımıza, qanımıza nə qədər işləyibsə... Türkiyə bu baxımdan bizdən bir balaca irəlidir. Çünki onlar müstəqil olublar, amma onlarda da fransız, ingilis mənşəli sözlər çoxdur. Amma biz də deyək ki, bu mənada özümüzü təmizə çıxara bilmərik. Bir söz götürək, “metafora” sözü var, ruslardan gəlib bizə. İngilisdə, almanda buna “metafora” deyilmir. Mən hər yerdə deyirəm ki, gəlin buna “metafora” deməyək, “metafor” deyək. Mən bilirəm ki, bunun axırındakı “a”  rus dilinin elementidir, qandın cinsinin əlamətidir. Və yaxut “Pradiqma” sözü var. Niyə çəkinirsiniz? Gəlin elə “paradiqm” deyək də. Yəni, belə sözlərdən yüzlərlə, minlərlədir. Biz öyrənmişik ki, rus dilindən götürək, türklər də öyrəniblər ingilis, alman, fransız dilindən götürələr. Burada uzun bir proses getməlidir, həm çox ciddi bir proses getməlidir. Hər şeydən əvvəl, teoretiklər, nəzəriyyəçilər deyirlər ki, indiki dövrdə vahid dilin yaranmasında yalnız iqtisadi amil rol oynaya bilər. Yəni iqtisadi cəhətdən Türkiyə və ya Azərbaycan o qədər inkişaf eləməlidir ki, qəbul ediləcək modeli onlar tətbiq etsin. Onda, əlbəttə ki, təbii ki, bu dil qəbul ediləcək. Bu da yaxın zamanlarda, yəni ekspansiya, dünyanın yenidən bölünməsi, dillərin o şəkildə meydana çıxması real görünmür.

 

– Bəs hazırda Azərbaycanda ikidilli, üçdilli situasiyaya sizin baxışınız necədir?

 

– Azərbaycanda bu situasiyanı təhlil eləmişəm, bununla bağlı böyük bir məqalə yazmışam, konfranslarda çıxış eləmişəm. Azərbaycanda bu dəqiqə beş dilin hökmranlığı var. Öz ana dilimiz heç, bizim konstitusiya hüquqlarımızdır, amma bizdə etnik azlıqlar var və bunlar da öz ana dilləri uğrunda mübarizə aparırlar. Hər halda, necə olursa-olsun, dövlət dili kimi bizim dilimiz – Azərbaycan türkcəsi qəbul olunub. O zonada, bu zonada başqa cür danışsalar da, ümumrespublika baxımdan bizim dilimiz dövlət dili kimi Azərbaycan dilidir. İkinci dil kimi indiki şəraitdə yeni qlobal dil olan ingilis dilidir. İngilis dili çox sürətlə yayılır. Çox sürətlə gəlir, hər gün məişətimizə, həyatımıza daxil olur.

 

– Bu mənada rus dili ingilis dilindən öndə deyilmi?

 

– Yox, yox, yox. Rus dili rusdillilər arasındadır. Bütövlükdə respublika miqyasında ingilis dili onu üstələyir. Çünki ordan gəlir hər şey. Biz artıq Avropaya, dünyaya üz tutmuşuq. Rus dilli ailələrdə rus dili əvvəlki hökmranlığını edir. Amma ümumilikdə götürüldükdə, bu, belə deyil. Məktəblərdə valideynlər özlərini öldürürlər ki, bizim uşaqlar ingiliscə oxusun. Vaxtilə məktəblərdə alman, fransız dilləri çox geniş öyrənilirdi. İndi orta məktəblərdə, demək olar ki, bu dillər yavaş-yavaş sıradan çıxır.

 

Rus dili üçüncü yerdə gəlir. Çünki rus dili ənənədir, keçmişdir, bizim aramızdakı yaşlı nəslin nümayəndələri, hətta görürsən ki, rusdilli təhsil almış cavanlar da bu dili işlədirlər və bu dildən həzz alırlar. Dördüncü dil kimi türk dilini mən götürərdim. Aydındır, türk dili burada çox böyük nüfuza malikdir. Son zamanlar sərhədlərin açılması, gediş-gəliş və sairə bun öz təsirini göstərib. Beşinci dil isə, fars və ərəb dilini hesab etmək olar. Ərəb dili din yolu ilə gəlir, farslar qonşularımızdır. İstər-istəməz onlar azərbaycanlıların intonasiyasına, sözlərdəki vurğuya təsir göstərir. Biz nə qədər müstəqil olsaq da, orada qardaşlarımız var, istəyirik ki, onlara köməkliyimizi göstərək. Bax bu mənzərə Azərbaycanda real dil situasiyasıdır. İndi bunların hansı qalib gələcək, bilmirik. Hesab edirəm ki, Azərbaycan dili, ana dilimiz burada möhkəm olmalı, müqavimət göstərməlidir, çünki ingilis dili çox sürətlə gəlir, dünya miqyasında belədir.

 

– Yəni bu situasiyada Azərbaycan dili dominant deyilmi, sizcə?

 

– Yox, mən deməzdim ki, dominantdır. Fikir verin, şəhərə çıxanda reklamlara, elanlara baxın, görün hansı dildədir? Xarici şirkətlərin qarşısındakı elanlara baxın. Hətta bizim öz şirkətlərimizin qarşısında lövhədə belə məlumat əvvəlcə ingilis dilində böyük hərflərlə, sonra Azərbaycan dilində kiçik hərflərlə yazılır. Biz istəsək də, istəməsək də, o qloballaşma bizə öz təsirini göstərir.

 

– Aydındır, hesab edirsiniz ki, bu gün ingilis dilinin dilimizə təzyiqi daha güclüdür.

 

– Bəli.

 

– Bəs xalqların Azərbaycan dilinə münasibəti sizi qane edirmi?

 

– Xalqların Azərbaycan dilinə münasibəti çox maraqlı və ciddi məsələdir. Bizim iqtisadiyyatımız, mədəniyyətimiz həddindən artıq yüksəkdir. Xüsusilə musiqimiz. Təsadüfi deyil ki, musiqi sahəsində çalışan adamların əksəriyyəti Sovet dövründə də, elə indi də rusdillilərdir. Kötük var da, oradan gəlir. Qara Qarayev harada oxumuşdu? – Moskvada. Mənim özüm Leninqradda oxumuşdum. Oradan gəlir, bunu gizlətmək olmaz. Amma indiki şəraitdə bir tərəfdən sərhədlərimizin açılması, eyni zamanda, qonşuların güclü təzyiqini nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycan dili o zaman başqaları üçün maraqlı, cazibəli ola bilər ki, bizim bu marağı yaradacaq potensialımız çox olsun. Yəni iqtisadiyyatımız, mədəniyyətimiz, kənd təsərrüfatımız, elmimiz, ədəbiyyatımız güclü şəkildə inkişaf eləsin.

 

Bu gün Azərbaycan elminin inkişafı sahəsində (bütün sahələri götürürəm) hər hansı bir termin daxil olurmu dünya dilinə, dünya xalqlarının dilinə, qlobal dilə, orada mənimsənilir, işlənilirmi? Məsələn, gedirəm İngiltərəyə, görürəm ki, “Dönər” hər addımbaşı var, nə bilim, “Tavuk” hər addımbaşı var, Bilirsiniz, bu sölzərin işlədilməsi elə-belə deyil ha. Bu, həmin o mədəniyyətin təzyiqidir. Avropada hansı küçə ilə gedirsən, görürsən ki, türklər dayanıb, meyvə-tərəvəz satırlar, ya da kafe, restoran işlədirlər. Bu adamlar ora gələndə ,təbii ki, türk mətbəxini də “gətirirlər”. Əgər biz o şəkildə inkişaf edə bilsək, onda dilimizin başqa xalqların dillərinə təzyiqini hiss edə bilərik. Baxın, Almaniyaya gedirəm, Berlində türk restoranında otururam, menyuya baxıram ki, mətbəx türk mətbəxidir. Azərbaycanlıların restoranına gedirəm, baxıram ki, mətbəx bizim mətbəx deyil.

 

– Yəni getdiyimiz ölkəyə dilimizi, mətbəximizi, mədəniyyətimizi “aparmalıyıq”, sözügedən ideyaya bu yolla çata bilərik.

 

– Yavaş-yavaş da, yavaş-yavaş. Elementlərlə aparmalıyıq. Məsələn, biz “dolma” sözünü aparırıq, var, işlənir. Amma bədnam qonşuların təsiri nəticəsində Avropa elə bilir ki, dolma ermənilərin yeməyidir. Halbuki, bu söz mənşəyinə görə sırf Azərbaycan sözüdür, “doldurmaq” sözündəndir.

 

Təsəvvür edin, bizim avioşirkətimiz var, adı “AZAL”dır. Bunun adını Azərbaycan dilində qoymaq olardı da, “Azərbaycan hava yolları” qoymaq olardı da, “AZHAV” ola bilərdi. Və yaxud da,“Teksun”, “Azərsun” şirkəti var. “Azəryağ” ola bilərdi. Yəni müəyyən dərəcədə bu günah bizim özümüzdədir. Bunu məsul şəxslər həmin şirkətin müqaviləsini imzalayarkən nəzərə almalıdır ki, bu şirkətin adı azərbaycanca olsun, Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək. Heç olmasa, bunun məzmununda bir az azərbaycançılıq olsun.

 

Çox haqlısınız. Elə Türkiyə türkləriylə müqayisədə bizim dilimizə sahiblənmək hissimiz çox zəifdir.

 

– Hə, bu barədə çox zəifik. Müstəqil olmamışıq, ona görədir, yəqin ki. Uzun  illər rusların müstəmləkəsi, təsiri altında olmuşuq, neçə illər farsların, neçə illər ərəblərin. Bu saat Azərbaycanda icmalar var ki, ancaq ərəbcə danışmağı xoşlayırlar. Çünki din güclü şəkildə təsir göstərir. Türkçülük yaddan çıxır, dinçilik birinci yerdə gəlir.

 

– Fəxrəddin müəllim, bəs Gürcüstanın Azərbaycan və Türkiyə arasında tranzit ölkə olması türk dilini regionun özündə hakim dilə çevrilməsində kömək ola bilərmi?

 

– Ola bilər, vaxt tələb edir. Əvvəllər Gürcüstanda tez-tez olurdum. Gürcülərin türk dilinə çox da meyilli olduğunu görmürdüm. Sadəcə olaraq, indi onlar ruslardan qırılıb. Vəziyyət ağırdır, həm iqtisadi cəhətdən, həm də digər cəhətlərdən ağırdır. Ona görə türklərə, bizə meyil edirlər. Bizim qazımız, neftimiz onlara dolanmaq, yaşamaq üçün şərait yaradır. Türklərin də iqtisadiyyatı, yeni texnologiyası gəlir. Bu baxımdan, bir az gözləmək lazımdır. Bu saat burada fərziyyələrlə danışmaq çətindir. Müəyyən mənada buna vaxt tələb olunur ki, görəsən, Türkiyənin iqtisadi modelini gürcülər, o birilər tam şəkildə qəbul edəcəkmi? Qəbul etsələr, aydın məsələdir ki, türk dili aydın bir dilə çevrilir.

 

– Yaxşı, tutaq ki, türk dili regionda hakim dilə çevrildi. Bu zaman BMT-də altıncı dil olaraq qəbul edilə bilərmi?

 

– Ola bilər. Bu, həmin o BMT-də iştirak edən beş-altı türdilli dövlətin münasibətindən, onların bu məsələni qaldırmasından asılıdır. Doğrudan da, beş-altı millət, sonra da onlara xeyli BMT üzvü dayaq versə, onda, əlbəttə, məsələ qoya bilərlər ki, türk dili BMT-nin işlək dilinə çevrilsin. Ancaq bu, o zaman mümkün ola bilər ki, qazax da, qırğız da, özbək də, türkmən də danışanda biz bir-birlərini başa düşsünlər.  

 

– Son olaraq soruşum: bu layihə çərçivəsində Sabir Rüstəmxanlı ilə müsahibəmizdə belə bir təklif irəli sürdü ki, türk dilinin birinci türk dünyası ölkələrində ümumişlək, ortaq ünsiyyət vasitəsinə çevirməliyik. Bunun üçün də, məsələn, Azərbaycanın özündə türk dili xarici dil olaraq bir neçə il tədris edilməlidir. Siz bu təklifə necə baxırsınız? Türk dili Azərbaycanda xaric dil kimi tədris olunsa, “xarici” statusuyla onu özümüzdən uzaqlaşdırmış olmuruqmu, yoxsa sırf dilin öyrənilməsi üçün məqbul sayıla bilər?

 

– Bilirsiniz, proqrama xarici dil kimi əlavə etmək o zaman mümkün olar ki, ona xalqın böyük ehtiyacı olar. Təsərrüfat sahəsində, mədəniyyət sahəsində, iqtisadiyyat sahəsində... Sadaladığım sahələrdən yalnız iqtisadiyyatda bir balaca türklər irəlidədir. Türk dilini öyrənə bilərik, ya xarici dil kimi, ya əlavə dil kimi öyrənə bilərik. Bu, bizim xeyrimizədir. Amma bilirsiniz, insanlarda proqmatika var. Həm valideynlər, həm də uşaqlar fikirləşir ki, mən türk dilini öyrəndim, oxudum, sabah dünya bazarına necə çıxacam? Mən Avropaya necə çıxacam? Ona Avropaya gedib işə düzəlmək lazımdır.

 

Bilirsiniz, baloniya sisteminə biz nəyə görə keçmişk? Elə-belə istəyib keçməmişik. Məcbur olmuşuq. Ki, sabah vahid Avropa Birliyi olanda bizdə ixtisas almış gənclər gedib Avropa qurumlarında işləyə, əmək bazarına çıxa bilsinlər. Əmək bazarı çox ciddi məsələdir. Əgər əmək bazarında o dilə tələbat yoxdursa, istəyirsən, hər gün hər məktəbdə on saat türk dili keçək. Bu, bizə heç nə qazandırmayacaq.

 

Ona görə də birinci əmək bazarına münasibət formalaşmalıdır. Əmək bazarı o adamları elə cəlb eləməlidir ki, onlar uşaqlarını aparıb türdilli məktəblərə qoysunlar. Yadınıza gəlir, burada nə qədər türkdilli məktəblər vardı? O məktəblərdə oxuyan gənclərin hamısı axışıb getdi Türkiyəyə. İndi görürlər ki, Türkiyənin özündə də vəziyyət o qədər yaxşı deyil, ona görə dilə də maraq azalır.

 

 

 

Mənbə: Müəllif:
Azərbaycanda, icmalar, var, ki,, ancaq, ərəbcə, danışmağı, xoşlayırlar, -, MÜSAHİBƏ,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Anar Əsədli: “Azərbaycanda uzun illərdir, gözü, qulağı Kremldə olanların...” - MÜSAHİBƏ
Divə qulluq edən cırtdanlar
Putin dedi ya xalqa atəş açacaqsan, ya hakimiyyəti itirəcəksən...
Rəqibimiz Yeni Azərbaycan Partiyasıdır – Anar Əsədli
Prezident İlham Əliyev İspaniyanın El Pais qəzetinə müsahibə verib - TAM MƏTN
"Paşinyan Azərbaycanla sülh müvaqiləsi bağlamaq üçün tələsməlidir" - Ay Partiyanın başqan müavini
Bu hiylələrə uymaq olmaz - AY Partiya Başqanı
“O torpaqlarda hələ də Azərbaycan bayrağı dalğalanmırsa...”
Hər bir xalqın eşidilməyə ehtiyacı var - Anar Əsədli
Fransaya nota verilməlidir - AY Partiya Başqanı
"Diplomatiya taliblərə qələbə qazandırdı” - Kabil necə çökdü?
"ABŞ növbəti dəfə etibarsız tərəfdaş olduğunu göstərdi..."
“Harada qarabağlı görürəmsə, ona sevinərək baxıram” - MÜSAHİBƏ
Moskvanın itirilmiş mövqeyinin bərpası uğrunda çırpınışları
AYP Başqanının müavini: “Ukrayna özünü Krım Xanlığının varisi elan etməlidir”
AY Partiya Başqanı: Bir daha soyqırımları yaşamaq istəmiriksə...
Anar Əsədli: "Qarabağda ermənilərin də, sülhməramlıların da təhlükəsizliyinin təminatçısı Azərbaycandır"
AYP Başqanı: "1-ci Qarabağ savaşında iştirak edən “OMON”çuların məhbəsdə qalması kimin nəyinə lazımdır?"
“Mənə siyasi suallar verməyin” deyən Məclis üzvləri – Onları parlamentdə kimlər "saxlayır"?
AYP Başqanı: “Rusiyadan dost, rus ordusundan sülhməramlı olmaz”
"Türkiyə ilə Azərbaycan Ermənistanı xaosun məngənəsindən qurtarmağa çalışmalıdır"
“Hazırda Dağlıq Qarabağda “əsəb çəkişməsi” yaşanır”
Teymur Rəcəbov: “Sevinc göz yaşlarını gizlətmək çətin olur” - MÜSAHİBƏ
AY Partiya Başqanı: “Avropa Birliyi və NATO Qafqaza Türkiyənin varlığı ilə daxil olacaq”
Oqtay Qasımov: "Xoş olmayan niyyətin ifadəsi..."
Elşad Abdullayev: “Ölkə daxilində səhayətlərə qoyulan məhdudiyyətlər qaldırılsın”
“Bu ərazilər nəzarətə alınsa Laçın dəhlizi...”
Siyasi analitik: “Türkiyə Fransanın təhdid və şantajlarına boyun əyməyəcək” - Müsahibə
"Demokratik islahatların inqilaba çevrilmədən gerçəkləşməsinin tərəfdarıyıq" - Anar Əsədli
Mehriban Əliyeva ölkənin gələcəyində gənclərin rolunun artmasında maraqlıdır - MÜSAHİBƏ
Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq
Dilçilik İnstitutuna uzanan dillər: obyektiv və subyektiv səbəblər
Azərbaycanda unikal cərrahiyyə əməliyyatı həyata keçirildi (FOTOLAR)
Aktyorların vərdişidir, onlar həmişə şikayət edirlər - Bəhram Osmanovla müsahibə
Bizim toplumun qadınları xoşbəxt və səmimi deyil - Rəssam Pəri
Onda elə bilirdim dünya dağılıb, yaşaya bilmərəm – Nəsibə Abdullayevayla müsahibə
Alpinistlərin tapılmamasında suçlanan Şahin Mirzəyev danışdı: Məlumatları yayan Ekologiya Nazirliyidir
Berlin divarlarının sökülməsi insanlarımızın içindəki gizli Araz alovunu kükrətdi - Əli Şamillə müsahibə
Bu, büdcə xərcləmələrində mövcud korrupsiyanı daha da genişləndirəcək - Qubad İbadoğluyla müsahibə
Əvvəlki kimi yuxarılar idarə etməkdən, aşağılar idarə olunmaqdan zövq alırlar - Fazil Mustafayla müsahibə
Özbəklər bizi belə sevdiyinə görə burdakı ermənilər bizdən çəkinir – Azərbaycanlının Özbəkistandakı 18 illik həyat yolu
Özbəkistanda bir erməni öldürülsə, mən günahkar bilinərdim... - Özbək tarixçiylə müsahibə
Heydər Əliyev o vaxt məni Moskvaya göndərməsəydi... - Azərbaycanın səfiriylə müsahibə
Bizdə sağlamlıqdan başqa hər şeyə pul xərcləyirlər - Məşhur radioloq
Quska zorakılıq edib, amma mənə qarşı yox... - Sərdar Cəlaloğlu yazılanları təkzib etdi
Rəşad Məcid: Biz həmişə belə olacağıq, ağır, təmkinli, sanballı...
Rauf Arifoğlu: Azərbaycanda prezidentlər, hakimiyyətlər əvəzləndi, qəzetimiz isə...
Vəliəhdə sui-qəsd belə edilə bilər - Aida Qəmbər
Qarabağ
Mənim rəqibim İlham Əliyevdir, müxalifət namizədləri yox... – İsa Qəmbərlə müsahibə
Azərbaycan, Türkiyə və İran birləşməsə, bölgədə qan su yerinə axa bilər - Yusuf Halaçoğluyla özəl müsahibə
Armeniyanı silib, yerinə nə yazaydım? - Qalmaqallı dərsliyin müəllifiylə müsahibə
Tarix dərsliyindəki xəritə qalmaqalı Ermənistan mediasında – Nəyi doğru etmədik?
Prosineçki məğlubiyyəti belə şərh etdi
Tarix dərsliyində Ermənistan xəritəsi: nöqsan, yoxsa süni ajiotaj?
İki gürcünü rusca danışan görməzsiniz, azərbaycanlılar isə... – Hamlet İsaxanlı
Müəllimlərə vəd edilən dərs saatları niyə verilmir? – ARAŞDIRMA
Ağıllı olmaq üçün kürü yox, zeytun yağı yeyin – İlber Ortaylının müsahibəsi
Alim Qasımov erməniylə eyni səhnəni bölüşəcək? - MÜSAHİBƏ
İstəyir ölkəyə 50 milyard dollar gəlsin, mənası nədir?
Poroşenkoya səhvini başa saldılar - Saakaşvilini indi nə gözləyir?
Cəfər Axundzadə: Kinostudiya filmləri rəfə qoymaq üçün çəkir?
Çingiz Abdullayev "26" kafesi barədə: İsraildə, ABŞ-da, Rusiyada bizə gülürlər
Lütfi Zadə azərbaycanlılar üçün nə etməliydi?
Mehman Əliyevi müxalifətçi hesab eləmirəm, onun hakimiyyətə münasibəti... - Pənah Hüseynlə müsahibə
Hər şey göründüyü kimi deyil, arxada ciddi proseslər gedir - Vahid Əhmədov
131.746 Suriya ərəbi doğma, yüzlərlə Azərbaycan türkü ögey oldu
Rusiya Türkiyənin sözünü eşitsə... – Qabil Hüseynli
Məndən siyasi analiz verməyimi istəməyin
Bizdə satılmaq yoxdur, şərəflə gedəcəyik – MEHMAN ƏLİYEV
Universitetlərin köçürüləcəyi yerlər məlum oldu – QƏBƏLƏDƏN REPORTAJ
Bunu açıqlamaq Məleykə Abbaszadənin vəzifə borcudur – Vurğun Əyyub
O vaxt testlə qəbulu ədalətin bərpası üçün tətbiq etmişdik – Firudin Cəlilov
Hamlet İsaxanlı: “Test üsulu ləğv oluna bilməz”
Məktəbli geyimi alarkən aldanmayın! – Qiymətlər
O vaxt Elçibəyi Türkiyəyə gətirməsəydim... - Enis Öksüzlə özəl müsahibə
Nizami Cəfərov, bəs buna nə deyirsiniz? – Azərologiya polemikası böyüyür
Güntay Gəncalp elm adamlarıyla qadın adıyla yazışaraq onları şantaj edir - İDDİA
Arvadını döyən kişini kim cəzalandırmalıdır: qanun yoxsa qohum-əqrəba?
Artıq it hürən tərəfə getmək ölüm deməkdir - Araşdırma
Ələsgər Məmmədli: Hökumət “Turan”ı bağlamaqla milli dayaqları sarsıdacağını bilir
Yanvar hadisələrindən sonra Beycan Fərzəliyevi AXC-dən uzaqlaşdırdılar - Pənah Hüseyn
Trampın Qarabağa aid bəyanatı Azərbaycana nə vəd edir? – AÇIQLAMA
İran istəsəydi, Ermənistanının işğal faktı ortadan qalxardı - TOFİQ ZÜLFÜQAROV
“Bakcell qurbanları” şirkətə nə qədər pul qazandırır? –NARAZILIQ
Biz dünyanı öz dilimizdə dərk etmək istəyirik – MÜSAHİBƏ
Ölkə rəhbərliyinə yanlış məlumat veriləcəkdi - Ancaq alınmadı...
Qəbələnin ən böyük yanacaqdoldurma məntəqələri bağlandı – REPORTAJ
Əli Həsənovun nəvəsinin əvvəlki davranışları istintaq mövzusu ola bilər - AÇIQLAMA
Vaqif Əsədov: Artıq vəzifəli şəxslər bizə xahişə gəlmirlər, qorxurlar...
Kərküklü millət vəkili Azərbaycandan kömək istədi: Kərkük türklərinin buna ehtiyacı var
Xaricdə hər kəs bizdəki kinofestivallar barədə soruşanda utanırdım...
İran-Ermənistan sazişi Azərbaycana qarşı razılaşdırılıb – POLİTOLOQ
Rusiya-Ermənistan ordusu Azərbaycana qarşı döyüşə bilməz - MÜSAHİBƏ
Ermənilər Türkiyədə kəşfiyyata başlayıb - Din pərdəsi altında
Dilimizi bilməyənlərə Azərbaycan vətəndaşlığı verilməsin - Dekandan təklif
Rusiya bununla Azərbaycana təzyiq göstərə bilməz - POLİTOLOQ
Türkdilli dövlətlərin başçıları görüşəndə rusca söhbət edirlər - QULU MƏHƏRRƏMLİ
Kinonun biznes kimi inkişafını istəyiriksə, biznesin qaydaları ilə sözdə deyil, işdə oynayaq
Uşaqlarımızı rus məktəbinə göndərmək günah, milli xəyanətdir – SABİR RÜSTƏMXANLI
Fatih Birol: Neft hasilatçılarının cəhdləri boşa çıxdı - MÜSAHİBƏ
AHT Azərbaycanın lehinə qərar çıxardı - 1 il də vaxt verildi
Cavanşir Quliyev: Umanlar umduqlarını ala bilmədilər deyə Elçibəyə düşmən kəsildilər
Əli İsa Cabbarov: Kinostudiyanın direktorunu kollektiv seçsin
“Pərdə”nin rejissoru: Filmlər olmasaydı, hələ də küçədə veyillənən avaranın biriydim
BU OYUNDA KİM UDUZDU: Azərbaycan mediası, yoxsa Zaxarova?
Türkiyə vətəndaşından Mehriban Əliyevaya müraciət – Onu kimlər incidir?
Açıq yara kimi yaşamaq çox çətindir... – LEMAN SAM
Krediti olanlar da sosial ev ala biləcək - Vüqar Bayramov
AKP-li millət vəkili Ünüvar: “Türkiyə qazandı”
İSTİQLAL HƏRƏKATÇISININ QƏRİB MƏZARI TAPILDI
"Atatürk düşmənçiliyi Atatürk sevgisini artırır"
Səfirin cavabları erməni jurnalisti əsəbləşdirdi: Varlığınızdan xəbərim olmayıb
Beş düşmən tankı, dörd mühasirə və qazi DÖNMƏZ
“Bizə o hədiyyələri Azərbaycan səfirliyi yox, Zakir Qaralov bağışlayıb”
Bu, Türkiyənin Rusiya ilə əməkdaşlığına mənfi təsir edə bilər - MÜSAHİBƏ
Sarkisyan ermənilərin qanını tökər, amma geri çəkilməz – POLİTOLOQ
"Kərkükdə Kürdüstan qururlar, amma Türk dünyası çal-çağırdadır"
Mehman Hüseynovun vəsatəti təmin edilmədi
Kərkük millət vəkilindən kürd bayrağıyla bağlı AÇIQLAMA
Hikmət Hacızadə: “Xalq narazıdır, kiminsə başını istəyir”
NATO Əfqanıstanda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirdi
İlham Əliyevin o sözünü türk xalqı bu gün də unutmur – Türkiyəli millət vəkili
Jirinovski ölmədən o sözləri təkzib olunacaq – MÜSAHİBƏ
Prezident kreslosunda başqa qərarlar verməyə məcbursan – Toğrul İsmayılla müsahibə
Türk insanı AKP-yə “hə” deyər, başqanlığa səs verməz
Rəhman Bədəlovdan iddia: “Ermənilər bizim düşmənimiz deyil”
“Türkiyə ölüsünü ən tez basdıran ölkədir” – Tuncel Kurtiz
Vaqif Nəsib: Anarın özü şər, yaradıcılığı xlorlu su kimidir
Məhsa Mehdili: Parçalanmanı bir tale kimi qəbul edib yaşamayaq
Fatih Kısaparmaq Elçibəyə niyə yalan danışıbmış? – XATİRƏ
Akif Qurbanov: “Onlar istəyir ki, vətəndaş cəmiyyəti olmasın”
Atilla Kaya: Baxçalı 15 ildi başqanlığın əleyhinə danışırdı, indiysə...
Məmməd İsmayıl: “Vətəni altımızdan kilim kimi çəkdilər”
Elmir Əkbər: “Dəyanəti danışdıqlarına görə bu cür cəzalandırdılar”
Çingiz Hüseynov: “İnsan İlahinin kitabına – Qurana müdaxilə edib”
Prezidentin çıxışı gündəmdə: Mərkəzi Bank əməkdaşları niyə cəzalandırılmır?
Musa Yaqub: Mən öz siyasətimi şeirimlə həyata keçirirəm
“Rus qoşunlarının Bakıya gətirilməsində Mütəllibovun birbaşa məsuliyyəti var”
“Tramp Qarabağ məsələsində təşəbbüsü Rusiyaya verəcək” – MÜSAHİBƏ
Mehriban Ələkbərzadə: “Deyirlər günəş doğacaq, palçığa döz, dözə bilmirəm…”
Vitse-prezidentlər ölkəni böhrandan çıxara bilərmi?
Yusif Halaçoğlu: “Türkiyə diktatorluq istəyirsə, vay onun halına” - MÜSAHİBƏ
Ramiz Rövşən: “Adam anasından necə küsürsə, mən də Allahdan elə küsürəm”
“Türkiyədəki təhlükə Azərbaycana da təsir edə bilər”
“İntellektual qadınlar bu ölkədə xoşbəxt ola bilmir”
Azərbaycan xalqı bizi sevir, çox istərdik ki, dövləti də bizi sevsin
İqtidarın sözünü deməyəndə dəstədən çıxdaş eləyirlər, müxalifətin sözünü deməyəndə satqın çıxarırlar
Azərbaycan gəncliyi ideoloji istiqamətlərə əhəmiyyət verirmi?
“Cümhuriyyət”in köşə yazarı: “Kənan Evrən Atatürkün adından pis məqsədlər üçün istifadə etdi”
Sabit Bağırov: “Hər şeyi kitabımda aşkara çıxaracağam”
Sıla: “Özümü bu ölkədə yadplanetli kimi hiss edirəm”
“İnsanilik elanıyla yaranan dinlərin hamısı tədricən zülm aparatına döndü”
Anam dedi Kələkiyə, Elçibəyin yanına getməmiş bir də mənim evimə gəlmə
“Yaraşıqlı futbolçulara baxırdım”
Tofiq Zülfüqarov: “Artıq hansısa proseslər gedir...”
“Demokratiyanı, aydınlığı oğurluğa, terrora qarşı qoyacağıq”
Deputat səhv ayağı kəsən həkimə 10 il həbs tələb etdi
Böyük Britaniyanın qərarı Azərbaycana nə vəd edir? - Tofiq Zülfüqarov cavablandırır
Manatı sərbəst buraxmaq lazımdır... Harda dayandı, dayandı
"Elm azad olmayanda adların qarşısında professor, akademik yazılmasının mənası yoxdur"
Yaxın gələcəkdə Gürcüstan Şərqi Avropanın kino-məkanına çevriləcək
Fuad İbrahimov: “Ölkədə iqtisadiyyatın kiçilməsi tənəzzülü daha da dərinləşdirəcək”
Orlando qətliamı seçkilərin taleyini dəyişəcəkmi?
"Qanun"a niyə təzyiq olunur?
“Qazandıqları gəlirin bir qismini belə Azərbaycan üçün xərcləməyənlər prezidentlə bolluca şəkil çəkdirirlər”
“Onlar həmişə uşaq kimidirlər”
“O, İntizam Komissiyasının sədri olanda deputatlar bir-birini şapalaqlayırdı”
"Kamil qayıdıb görsəydi ki, Dilarə başqası ilə yaşayır, neyləyərdi?”
“Məğlubiyyət yetimdir, onun sahibi olmur”
“Elçibəyi tənqid edənlərin əksəriyyəti vəzifədə özlərini doğrultmayan uğursuzlardır”
"Elçibəy prezident seçiləndə dövlətin yalnız adı, 156 əsgəri, 10 milyon rublu vardı"
Sabir Rüstəmxanlı: Niyə ermənilər bacardı, türklər yox?
“Ramiz Mehdiyev məqaləsində ABŞ rəhbərliyini nəzərdə tutmayıb”
“İndi Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq”
"Azərbaycan "yırtıq hovuz"a nə qədər su töksə də, dolmayacaq"
Məntiqli nəticədir ki, SOCAR bu gün xaricdə nümayəndəliklərini bağlayır
“Nə o, nə də mən reytinq xatirinə şpaqat açan jurnalistlərdən deyilik”
Azərbaycan “Avroviziya”da iki hədəfdən hansına çatdı?
Qurultay iyunun əvvəlində baş tutacaq
“Vergi sistemində araşdırmaya və islahatlara ehtiyac var”
Sənət adamının cənazəsi hardan götürülməlidir? – Müzakirə
“Artıq söz o gücdə deyil, mənası itib. O sözü deyən adamların özlərinin təmizliyinə inanmaq olmur”
“Bu, Rusiyanın yox, Ermənistanın kiçik bir oyunudur”
“O uşaq ölsəydi, bir də foto çəkməzdim”
“Qarabağ danışıqları prosesinin nəticəsizliyi danılmaz faktdır”
“Həsənov Sarkisyanı danışıqlar masasına gətirməli, Məmmədyarov isə masada işi həll etməlidir”
“94-cü ildə ermənilər Qarabağda İran təyyarəsini vurublar”
Kitab mağazaları bağlanmaq təhlükəsiylə üz-üzə
“Artıq Azərbaycan qadını zorakılığa dözmür, çünki...”
"Elçibəyin başlatdığı xalq hərəkatının dövründə İranda türklük mübarizəsi zirvə nöqtəsinə yetişdi"
“Cəsarət insanı uğura aparan ən vacib keyfiyyətdir”
“Bu münaqişənin yaranmasında Rusiyanın da rolu, yeri var”
"Məqamdır, sonuna kimi getməliyik" - Mübariz Tağıyev
“Kuba dəyişikliklər ərəfəsində olan ölkədir”
Qulu Məhərrəmli: "Başa düşmürəm, nəyə görə AzTv-nin sədri məni məhkəməyə verir"
"Təəssüf ki, məni tez buraxdılar..."
Tofiq Yaqublu: "Demokratiya uğrunda daha əzmlə mübarizə aparmalıyıq" [Video]
Anar Məmmədli: "İctimai anlamda daha çox xeyir verə bilərdim..." [Video]
Rəşadət Axundov ilk dəfə hansı xəbəri xeber365-ə açıqladı? [Video]
Vurğun Əyyub: "Azərbaycanda özünü vətəndaş və ziyalı sayan insanların hər biri Qulu Məhərrəmlini müdafiə etməlidir”
"Heydər Əsədov kimi adamları idarəetmədən kənarlaşdırmaq lazımdır"
“Rusiya Azərbaycanı təsiri altında saxlamaq üçün Talışıstan məsələsindən istifadə edir”
“Özümüzü Suriya bataqlığına saldıq, indi orda çabalamaqdayıq”
“Belarus hələ də Rusiya təsirinə açıq olan və məruz qalan yeganə ölkədi”
“Elçibəy dövründə Tehranda Azərbaycan kitab evi açılmışdı”
“Sponsorlar türkcə uzunmetrajlı filmlərə maliyyə ayırmağa maraqlı deyillər”
"Əgər Bayır-Bucaq PYD-nin əlinə keçsə, Ağ Dənizə qədər kürd dövləti qurular"
10 18:34:09 FEVRAL "Hamı elə fikirləşdi ki, qadın bir şey istəyir, amma əslində çox şey istəyir"
Aktyor böyrəyini satmaq istəyir - VİDEO
"Aktyorlar, teatr işçiləri ən müdafiəsiz camiəyə çevrilməməlidir"
“Azərbaycan Suriyanın, Liviyanın vəziyyətinə düşə bilər”
“Xəbərə münasibət bildirmək aparıcı üçün qeyri-peşəkarlıq sayılır”
Fuad İbrahimov:
“Mərkəzi Bank ölkədəki böhranı tənzimləyə bilməz, MB bazara yalnız manatla daxil ola bilər, dollar buraxası deyillər ki”
Ölkə hüquqşünasları “Azərbaycan” qəzetindəki məlum yazıya münasibət bildirdi.
Şimali Koreya kinosunun tarixi boyunca heç bir filmdə heç vaxt heç kim öpüşməyib
“Şairə necə yazmaqla bağlı məsləhət verənlər tarix qarşısında məğlub olublar”
"Kəşfiyyat xidmətinin müstəqil olmağı vacib idi"
Təhlükə sadəcə həbs olunmaq deyil, ev alıb, qələmini biryolluq satılığa çıxarmaq və problermlərin səfindən uzaqlaşmaqdır
Mirvari Qəhrəmanlı: “Əgər qasırğa haqda məlumat verilmişdisə, onlar getməməli idilər”
“Gənclik Rəsulzadənin səsini telefonunda saxlayır, onun fikirləri ilə böyüyür”
“İranın ziyalısı, muxalifəti və dövləti güneylilərin azadlıq hərəkatını nüvə müharibəsi qədər təhlükəli sayırlar”
Paris terrorunun ikiyə böldüyü Azərbaycan toplumu
Şəhriyar Del Gerani “Vicdansız adamın yanında dayanıb, gözəl mətn yaza bilməzsən”
Rəsulzadənin Gəncədəki büstü niyə örtülüb: qısqanclıq, yoxsa abadlaşma?
Nobel: siyasi yoxsa sülh mükafatı
Mirzə Sakit: “Şamaxıda 87 yaşında gənc anam üçün darıxıram”
Ruslan İzzətli: “Tək çarə demokratiyadır”
“İslam dini kişi ilə qadını bir-birinin libası, örtüsü kimi qələmə verir”
Telekanallarda şou verilişləri niyə bağlanır, məhdudiyyət, yoxsa islahat?
“Avropanın o qədər səhvləri var ki... Putin Rusiyası Azərbaycana pozitiv...” [Video]
“Təhsildə islahatlar əsas hədəfim olacaq”
Fazil Mustafa: “Siyasi məhbus Soljenitsın idi. Bunlar….”
Tural Abbaslı: "“Mən siyasətə qarışmıram” ifadəsini işlədən bir cəmiyyətdə siyasət artıq sıfırdır"
İŞİD terrorundan ən qazanclı çıxan kürdlər oldu
“İdmana sərf olunan vəsaitin yüzdə biri kinoya ayrılsa, yüz qat artıq uğur qazanarıq”
"Rusiya belə hakimiyyət qoruyandısa, Yanukoviçi qoruyardı" [Video]
“Şeytan Allahı təmizə çıxartmaq üçün uydurulmuş obrazdır” (18+)
“Müxalifət parlamentdə cəmiyyətdə malik olduğu çəkiyə uyğun nisbətdə təmsil olunmur”
“Xarici mütəxəssislərin Azərbaycana cəlb olunması müəyyən korporativ maraqların üzərində qurulub”
“Fəlsəfə, tarixinin az qala yarısını dinə kənizlik edərək yaşayıb”
“Rusiya XIX əsrdən başlayaraq erməniləri ona görə müdafiə edirdi ki, həmişə arzusunda olduğu Şərqi Anadolunu ələ keçirsin”
“Yaradıcı şəxslər psixi xəstəliklərdən ən çox isteriya nevrozuna tutulurlar”
“Son 20 ildə Güney Azərbaycan 200 ildə keçdiyi yolu keçib”
“Cem Yılmaz səhnədə elə sözlər deyir ki, mən, yan-yörəmə baxıram ki, görən eşidən oldu?!”
“Azərbaycan seçicisi qarnının qurultusunu dinləyir”
“Maarifçilik termininin istifadə edilməsinə qarşıyam”
““Əli və Nino” elə bir qiymətli sərvətdir ki, onun üstündə əsmək lazımdır”
“Xaricdən xammalın müəyyən hissəsi gətirilirsə, qiymət 30 faiz artırıla bilməz”
Əvvəl-axır gözünü ağarda- ağarda baxan atam olacam
Nazim Məmmədov: “21 fevral qərarının iqtisadi əsası yoxdur”
“Türkiyə neftin qiymətinin enməsindən qazandı”
"Azərbaycan cəmiyyətində çoxları dinini pirlərdə, ziyarətgahlarda öyrənir"
Nejdət Ün: “Zaman və tarixin Türkiyəni haqlı çıxaracağını düşünürəm”
Rusiya və Cənubi Qafqaz: bugün və sabah
"Yaradıcılıq ehtirası sevgidən qat-qat böyükdü"
“Başbuğla Elçibəyin arasını vurdular”
“ADR siyasi partiya alternativlərindən biri ola bilər”
2015-ci il Azərbaycan üçün coşqu ili olacaq
Əvəz Zeynallı: "Artıq prezidentin əfv fərmanı belə ədalətsizliklərin qarşısını almaq mexanizminə çevrilib"
"Gücümüzü birləşdirməliyik, sevgimizin nəticəsini göstərməliyik"
“Amerika, prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin güclənməsində daha çox maraqlıdır”
“Koroğlu” körpüsünü düzgün tikməyiblər”
Dəmirhan Taşhan: “Ziyarət etmək istədiyimiz ilk ölkə Azərbaycandır” [VİDEO]
"Hökumətin açılım siyasətinin məqsədi Öcalanı azad etməkdir"
“Qarabağ problemi həll edilmədən münasibətlərimiz düzəlməyəcək”
Mustafa Destici: “PKK- nın Azərbaycanda qrupları var, amma...” [VİDEO]
“Türkiyə Krımın Rusiya tərəfindən işğalını qəbuledilməz sayır”
“Biz onlardan daha güclüyük”(VİDEO)
Hamı yaşamaq istəyir+VIDEO
Yaşamaq uğrunda mübarizə apara-apara vəhşiləşmişik
“Balanslaşdırılmış siyasət çox ciddi dəyişikliklərə uğrayır”
Mehriban Əliyeva Ərciyəz Universitetinin fəxri doktoru adını alıb
Vəfa Quluzadə: “Rusiya Qarabağ məsələsində dirəniş göstərib maneçilik törədir”
Qiyom de Seyle:
“Azadlıq” qəzeti Anar Məmmədov məsələsində bizə arxadan zərbə vurdu+Video
Ümidini itirmədən mübarizəyə davam+Foto-Video
Qubad İbadoğlu: “İntellektual müstəvidə Azərbaycan hakimiyyətinə daha tez qalib gələ bilərik”
Həbslər cəmiyyətdə tam ümidsizlik hissi yaratmağa yönəlib
Cavid Təvəkkül: “Əsas odur ki, sevgilinlə-yəni kinematoqrafiya ilə bir yerdəsən”
Rusiya bu gün millətçilik psixozundadır
Mehman Əliyev: “QRANTLARIN 90 FAİZİ HÖKÜMƏTİN ÖZÜNƏ ÇATIR”
Hakimiyyətin mövqeyi güclüdürsə, bu həbslərə nə ehtiyac var?
“Bizdən hər şey gözləsinlər”
Başqan seçilsəm, ilk seçkilərdə iqtidara gələcəyik
Ərəstun Oruclu: “Rusiya Avropaya enerji sanksiyaları tətbiq etsə, bu, onun özü üçün fəlakət olacaq”
Haber Yazılımı