301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
08 May 2022 - Bazar 14:16 3224 nəfər oxuyub
 
Çağdaşlaşma nədir, nə qədər çağdaşıq?
BAXIŞ Xəbəri
Çağdaşlaşma nədir, nə qədər çağdaşıq?

Prof. Nəsib L. Nəsibli

 

İl 1905 - Əli Bəy Hüseynzadə  Turan, millət doktrinində 3. prinsip olaraq Firəng qiyafətli olalım deyir. İki il keçmir bu prinsipi Firəng fikirli və Avropa qiyafətli olaraq dəyişdirir. Yəni Firəng fikirli olmadan sağlam, güclü, rəqabət edə biləcək millət olmayacağımızı deyir. Bunu bir yerə yazaq.

 

 

İl 1919 - Əhməd Ağaoğlu Malta adasında həbs düşərgəsində olarkən İngilis əsgərlərindən çox həqarət görür. Fiziki baxımdan çox əziyyət çəkir, bir gözünü itirir. Amma Osmanlının və bütün Şərqin böyük savaşda məğlub olmasının səbəbləri haqqında düşünmək üçün zaman qazanır. Türk Dünyası fikir həyatına böyük qatqı olan məşhur Üç Mədəniyyət əsərini məğlubiyyətin travmasını yaşadığı belə bir ağır aylarda və şərtlərdə yazır. Adi məntiqlə İngilislərin təzyiq və təhqirləri qarşısında bu əsər İngilislərə, ümumiyyətlə Batı dünyasına lənətlə dolu olmalı idi. Batı imperializminə bir daha nifrət püskürməkdən daha faydalı məqsəd qoyur qarşısına. Batının gücü nədədir? Doğunun məğlubiyyətinin səbəbi nədir? Batının səviyyəsinə çatmaq üçün nə etmək gərəkdir? kimi həyati sualları özünəməxsus sərt üslubunda cavablandırır: “Batı hayatı bütünüyle bizim hayatımızın bütününə galebe çalmışdır. Bundan dolayı kurtulmak, yaşamak, varlığımızı devam ettirmek istiyorsak hayatımızın bütünüyle, -yalnız elbiselerimiz ve bazı müessiselerimizle değil- kafamız, kalbimiz, görüş tarzımız, zihniyetimiz ile ona uymalıyız. Bunun dışında kurtuluş yoktur.”[i]  

 

 

İl 1952 - Məmməd Əmin Rəsulzadə bir məqaləsində mədəniyyətlərin (sivilizasiyaların) coğrafi sahələrə görə təsnifini doğru saymır. Bu məsələyə münasibətdə şaquli yanaşmanın daha doğru olduğu fikrini müdafiə edir. Rəsulzadənin gəldiyi nəticə metodoloji önəmə malikdir: “Şərq mədəniyyəti ilə Qərb mədəniyyətindən deyil, Ortaçağ mədəniyyəti ilə Çağdaş mədəniyyətdən bəhs etmək lazımdır.”[ii]

 

 

Örnək olaraq seçdiyimiz bu pasajlar Azərbaycan siyasi-fəlsəfi fikrində çağdaşlaşma məsələsinə diqqət çəkildiyinin əlamətidir. Bu örnəklərin yanında böyüklərimizin  düşünməyə çağıran onlarla fikrini sıralamaq olar. Bu mövzuya həsr edilən bilmədiyimiz onlarla əsər vardır. Amma diplomlu Azərbaycan vətəndaşı Çağdaş dünyanı tanımlayan/xarakterizə edən parametrlər nələrdir? Niyə ümumi (dövlət idarəçiliyi, rifah, elm, təhsil, texnologiya, mədəniyyət...) səviyyəmiz Batı dünyasından aşağıdır? kimi suallara doğru-düzgün cavab vermək iqtidarında olmalıdır. Dünya mədəniyyət mərkəzləri ilə müqayisə etmək cürətimiz çatırsa, nədən bu geriliyimizin səbəblərini müzakırə etməyək?

 

 

İddialı məqsəd qoyduq. Problemin çətinliyinin və çoxtərəfliyinin fərqindəyik. Milli kimliyimizdə çağdaşlaşma, çağdaşçılıq məsələlərinin ələ alınması ilə kifayətlənək. Yazının səviyyəsi hətta bu dar çərçivəyə uyğun gəlməsə, amma müzakirənin açılmasına səbəb olacaqsa, istədiyimizə çatmışıq deyə biləcəyik.

 

 

 

"Avropa möcüzəsi" və Çağdaş dönəm

 

 

Dinin hər sahədə təkbaşına hakim olduğu 1000 illik “qaranlıq əsrlərdən” sonra Avropa tarixində bir-birinin ardınca Renessans/İntibah, Reformasiya/İslahat, Aydınlanma/Maarifçilik dönəmlərinin yaşanması  bilinən ortaq gerçəkdir. Avropanın okeanlara açılması, dənizaşırı ticarət, sonrakı dönəmlərdə müstəmləkə sisteminin yaranması bu qitənin varlanmasına səbəb oldu. Odlu silaha keçid, hərb sənətinin gəlişməsi Batı Avropanı fərqli səviyyəyə daşıdı. İslam aləmi və Uzaq Doğunun yerində saydığı 1500-1700’lərdə güc qaynağı qurudan okeana (tellurokratiyadan talassokratiyaya) keçdi. 1700-1850 arasındakı dönəmdə Avropa güc dəngəsini birmənalı olaraq öz xeyrinə dəyişdi. 1850’dən sonra isə daxili yanma mühərrikinə dayalı sənayenin sürətli inkişafı (Sənaye İnqilabları dönəmi) Batının siyasi və mədəni üstünlüyünü möhkəmləndirdi. Beləcə ‘Avropa möcüzəsi’ və onun ortaya qoyduğu dəyərlər,  buranı dünya sivilizasiyasının mərkəzinə çevirdi.[iii] Avropa və Quzey Amerikada ərsəyə gətirilən dəyərlər mənfi atributlarları ilə birlikdə dünyaya yayıldı. Batının üstünlüyü qarşısında əzilən periferiya, qurtuluşu üçün Batı dəyərlərinə sahib olmaq yolunda hərəkətə keçdi.

 

Bu hərəkat yerinə görə  Avropalılaşma (Batılılaşna/Qərbləşmə) və ya  Çağdaşlaşma (Modernləşmə/Müasirləşmə) adını aldı. Biz bu yazıda Çağdaşlaşma anlayışından istifadə edəcəyik.

 

 

Avropada inkişafın önünü açan, daha sonra özəlliklə Protestant Avropanı hakim duruma gətirən sürəci mümkün edən əsas daxili amilləri qısaca gözdən keçirək. Bu amillərin başında dövlətin kilsədən ayrılması gəlir. İctimai həyatın hər sahəsinə, eləcə də siyasətə hökm edən Roma kilsəsinin təkbaşına ağalığına son qoyuldu. Roma kilsəsi və Katolik məzhəbindən fərqli və müstəqil kilsələr və məzhəblər ortaya çıxdı. Kilsənin, ümumiyyətlə dinin rolunun mənəvi həyatla məhdudlaşdırılması ictimai həyatın digər sahələrində inkişafın önünü açdı.

 

 

Dini sxolastikanın sərhədləri darmadağın edildi, ifadə/söz azadlığı prinsipi  zaman keçdikcə özünə yol açdı. Hazırda Batı mədəniyyətinin/sivilizasiyasının, eləcə də demokratik idarəçiliyin ən önəmli dəyərlərindən biridir. Bu prinsipin siyasi və ictimai həyatda oturuşması rasionalizmin/ağılçılığınsorğulama kültürünün yayılması və təsbitinə təkan verdi. (Bu arada İslam aləmində tərs bir sürəcin getdiyini də göstərməliyik. 16. yüzilin sonlarından etibarən Osmanlı və Səfəvilərdə dinin rolunun artması və ictimai həyatın ifrat mühafizəkarlaşması baş verdi.)

 

 

Universitetlərin sayının artması və zaman keçdikcə daha artıq dərəcədə dünyəviləşməsi toplumun inkişafına böyük töhfə oldu. Özəlliklə universitetlərə muxtariyyət haqqının verilməsi bu institutun toplumun lokomotivi rolunu oynaması ilə sonuçlandı.

 

 

Avropada özəlliklə Fransada mütləq monarxiyanın yerləşməsi ilə bərabər, iqtisadi fəaliyyət sahəsində laissez-faire fəlsəfəsi və şəxsi mülkiyyətin müqəddəsliyi prinsipi də özünə yer etdi. Bu, daha sonralar demokratik idarəçiliyin oturuşmasının iqtisadi əsaslarını yaratdı. (Halbuki İslam aləmində əsas maddi dəyər olan torpaq Allaha, demək ki onun  yerdəki kölgəsi hökümdara məxsusdur düşüncəsi və hüququ hakim idi.)

 

 

Roma kilsəsinin ictimai həyat üzərində inhisarının ləğv edilməsi, həm də dinin rəsmi dili olan Latın dilinin inhisarının aradan qaldırılması demək idi. Milli məzhəblər, milli kilsələr, milli dillərdə təhsil sistemi, milli dillərdə ədəbiyyat və s. Avropada modern millətlərin yaranmasına böyük təkan oldu (modernist məktəb millətlərin yaranmasını məhz bu sürəclə başladır). Millətçilik/milliyyətçilik  də modernizmin məhsulu olaraq ortaya çıxdı.

 

 

Beləcə insanlığa yeni dəyərlər qazandıran Batı, dünyanın mədəniyyət/sivilizasiya mərkəzinə çevrildi. Batı, inkişafın hələlik yeganə doğru yolunu ortaya qoymuşdur. Son 500 ildə başqa bir inkişaf modeli olmamışdır. Bugünkü həyatımızı internet, bilgisayar, ağıllı telefon, televiziya, Facebook, Twitter, avtomobil, uçaq, texnika, texnologiyasız təsəvvür belə etmək çətindir.

 

 

Amma durum bu qədər təkrəngli deyildir. Qızılgülün tikanları da vardır. Batı, göstərilən dəyərlər toplusu ilə yanaşı həm də Asiya, Afrika və Amerika qitəsindəki məzlum xalqlara istismar, sömürgə, siyasi, iqtisadi, mədəni... təzyiq gətirdi. Bunun da adı imperializmdir.

 

 

Belə bir mürəkkəb dünyada indiki kiçik Azərbaycan (Azərbaycan Respublikası)[iv] çağdaş dünya ilə nə qədər həmahəng addımlaya bilir?

 

 

 

Çağdaşlaşmanın harasındayıq?

 

 

Millət olaraq xarici görünüşümüzdə problem yoxdur, Avropalı ilə eyni görünüşə sahibik, qalstuk taxırıq. Hətta Bakılı xanımlar gözəl geyimi və baxımı ilə əcnəbiləri heyrətləndirirlər. Paytaxtın ümumi görünüşü, sayrışan işıqları göz qamaşdırır. Küçələri dolduran son model bahalı maşınlar qonşu ölkə paytaxtlarının heç birində yoxdur. Akademiyamız var, özü də milli elmlər akademiyası. Hər cür universitetimiz var. Dünya şöhrətli dedektiv yazıçımız da var... Dövlət olaraq BMT’də səsimiz var-lazım olanda istifadə edirik. Prezidentimiz, Baş Nazirimiz, İngiliscə danışan impozant görünüşlü neçə gənc nazirimiz var. Hakimiyyət multikultural siyasət yeridir. Daha nə olsun ki? Var da var...

 

 

Ölkələrin böyük-kiçikliyini, dövlətin gücünü müəyyən etmək üçün beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində müxtəlif parametrlərdən istifadə edilir. Ən yayğın və məntiqli ölçü vahidindən – ümum daxili məhsul (GDP) və adambaşına düşən milli gəlir göstəricilərindən başlayaq. Azərbaycan Respublikasının ümumi daxili məhsulu Dünya Bankının hesablamalarına görə 2020’də 42.607 milyard ABŞ dolları olmuşdur; adambaşına düşən gəlir isə 4.221 dollar. Müqayisə üçün təxminən eyni sayda əhaliyə malik olan İsveçdə həmin göstəricilər uyğun olaraq 541.220 milyard, adambaşına düşən gəlir isə 52.274 dollar. (Arzu edənlər başqa Avropa ölkələrindəki durumu göstərən rəqəmləri İnternetdən asanlıqla tapa bilər). İlkin müqayisə ölkəmizin iqtisadi baxımdan 12,7 dəfə (!) İsveçdən zəif olduğunu və orta statistik Azərbaycan vətəndaşının hər bir İsveç vətəndaşından 12,4 dəfə (!) kasıb olduğunu göstərir. Başqa sözlə, Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərə malik olmasına baxmayaraq, iqtisadi inkişaf və rifah səviyyəsinə görə İsveçdən (və inkişaf etmiş başqa ölkələrdən) çox geridəyik. Bunu bir tərəfə yazaq.

 

 

Keçək siyasi sahəyə. "Freedom House"un Doğu Avropanın kommunist rejimdən demokratik idarəçiliyə keçid dönəmini yaşayan 29 ölkəsi arasında son 30 ildə kəsintisiz apardığı müqayisəli analizlərin nəticələrinə baxmaq olar. ("Freedom House"a etibar etməyənlər alternativ araşdırmalara baş vura bilərlər). Bu beynəlxalq təşkilatın 2021 üçün verdiyi rəqəmlər belədir: Azərbaycan, demokratik idarəçilik (NDG), seçki sistemi (EP), vətəndaş cəmiyyəti (CS), müstəqil media (İM), yerli idarəcilik (LDG), hüquq-məhkəmə sistemi (JFİ) və korrupsiya (CO) göstəriciləri üzrə Türkmənistanla birlikdə son sırada yer alır. 2021’də Azərbaycanın demokratiya əmsalı (DS) 1.07, demokratiya faizi (D) isə cəmi 1’dir (Türkmənistanda uyğun olarak 1.00 ve 0). Türkmənistanla müqayisə bəzi dostların qüruruna toxunur. O zaman siyahının başaında duran keçmiş Sovet respublikası Estoniya ilə müqayisə edək. Bu kiçik ölkənin demokratiya əmsalı 6,04 (ən yüksək 7,0), demokratiya faizi isə 84’dür. Ümimiləşdirici parametrə görə Azərbaycanda oturuşmuş avtoritar rejim [consolidated authoritarian regime] hakimdir.[v] Bu idarəçilik formasını da modern saymaq heç mümkün görünmür. Demokratik idarəçiliyin siyasi, sosial və iqtisadi inkişaf üçün ən uyğun amil olduğunu da hamımız bilirik. Milli yaradıcılığın ən yüksək forması dövlət quruculuğudur düsturunu da bir başqa yerə yazaq.

 

 

İqtisadi və siyasi baxımdan ölkədə durumun ürəkaçan olmadığı, bu sahələrdə geridə qaldığımız ortadadır. Elm, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrindəki durumu göstərmək üçün bir neçə fakta diqqət yetirək. Bu ilin büdcəsində nəzərdə tutulmuş elm xərcləri (202 mln manat) ümumi daxili məhsulun yalnız 0,2’i təşkil edir. Ölkənin heç bir universiteti dünyadakı ilk 500 universitet siyahısına düşmür. Adıçəkilən sahələrdə çalışanların aylıqlarının analoqu olmayacaq şəkildə azlığı, günlük normaya çevrilmiş korrupsiyanın mövcudluğu, deyilən sahələrə ayrılan büdcə vəsaitlərinin tarmar edilməsi, bu sahələrdə ləyaqət və ədalət dəyərlərinin yoxluğu... elmin, təhsilin, səhiyyənin, mədəniyyətin aşağı səviyyədə olmasını şərtləndirir. Bu sahələrdəki acınacaqlı durum səbəbindən elm adamları xaricə köçürlər, normal təhsil almaq üçün gənclər yenə xaricə üz tuturlar, xəstələr müalicə üçün İranı belə daha uyğun yer sayırlar. Nəhəng neft gəlirləri şansından, tariximizdəki ikinci neft bumundan istifadə edərək heç olmasa pulsuz təhsil sistemi və normal tibbi sığorta sistemi belə yaradılmadı.  Təhsil və səhiyyə ailənin gerçək gəlirinə görə inanılmaz bahadır, heç olmasa orta səviyyədə olaydı...

 

 

Milli şüura malik, vətəninə bağlı hər bir fərd bu geriliyin fərqindədir. Rəsmi təbliğat nə qədər liderlikdən, inkişafdan (“daha da inkişafdan”), islahatdan (“növbəti islahat paketindən”) bəhs etsə də bəsit müqayisə qabiliyyəti olan  hər kəs durumun vəhşətini anlayır. Anlayır ki “millətlər yarışında uduzan tərəf olmaq” (Həsən Bəy Zərdabi) həyati təhlükə daşıyır.

 

 

Şübhəsiz, modern görünüşlü infrastruktur və tikililəri örnək gətirərək əks fikirdə olanlar da vardır (muzdlu təbliğatçıları heç saymırıq). Modernizmi ehtiva edən dəyərlər (əmək bölgüsü, düşüncə/ifadə azadlığı, rasionalizm, sorğulama kültürü...) olmayan yerdə geridə qalmaq labüddür. Mahiyyətə varılmırsa uzaqbaşı formada, görünüşdə təskinlik tapacağıq.

 

 

Çağdaşlaşma üçüncü dünya ölkələrinə bir qayda olaraq özü ilə bərabər kosmopolitizm gətirir. Toplumun (özəlliklə yaradıcı insanların) az bir qisminin kosmopolit olması bəlkə də normaldır, hətta faydalı da sayıla bilər. Amma kosmopolitizmin hakim cərəyana çevrilməsi bir fəlakətdir. Kosmopolitizm, akkulturasiya, manqurdluq və ya kültür dəyişməsi bəşər tarixində nadir görünən hadisədir və sonunda millətin yoxluğuna səbəb olur.

 

 

Halbuki kültürün çağdaşlaşması deyilən yayğın hadisə də vardır. Bu, təməldən, mahiyyətdən, kökdən ayrılmadan yeni, modern şəkil almaqdır. Bizdə Üzeyir Hacıbəylinin xalq musiqisini notlaşdırmasıdır; Cəfər Cabbarlının Sevilinin modernləşməsidir; Alim Qasımovun muğam ifasıdır...

 

 

Zamanında Əhməd Ağaoğlu çağdaşlaşmanın milli mədəniyyətləri (kültürləri) aradan qaldıracağı, ya da ona zərbə vuracağı əndişəsi daşıyanlara bu düşüncənin əsassız olduğunu uzun-uzun izah etmişdir. Yuxarıda adıçəkilən məşhur Üç Mədəniyyət’də eyni Batı mədəniyyətində yer almış Rusların, Fransızların, İngilislərin və İtalyanların kültürlərinin nə qədər fərqli olduğunu örnək gətirir. Bu kültürləri təhdid edən təhlükənin olmadığını bildirir. Ağaoğlu iddia edir: “Milli şahsiyeti [özəlliyi, kimliyi] yalnız hareketsizlik öldürür. Gerek fertlerde ve gerek milletlerde hayat, ne kadar koyu ve kuvvetli ise, şahsiyet de o nispette ziyadedir. Kalbinin heyecanlarını yeni ahenklerle söylemeyen, zeka ve dimağının [təfekkürünün] mahsulleriyle insanlığa verimli kılmaya kudretli olamayan, faaliyetinin meyvelerini genel pazara çıkaramayan [bəşər mədəniyyətinə qazandırmayan] cemiyetler hangi şahsiyetten, hangi özlükten söz edebilirler.”[vi] 

 

 

Təqlid (yamsılama) bir başqa fəlakətdir. Bu sahədə ən həssas təcrübəni Sovet dönəmində yaşadıq. Formaca dəyişdik, “Firənk qiyafəli olduq.” (Əli Bəy Hüseynzadə). Görünüşdə “heç kəsdən geridə deyilik” imajı verməyə çalışdıq. Sovet dövlətinin tələblərinə uyğun olaraq mərkəzdə olanın kiçik variantı ölkəmizdə yarandı. Amma daha keyfiyyətsiz və anlamsız şəkildə.

 

 

Bu böyük bəla – təqlid, bağımsızlıq dönəmində  də davam etdi. Danışıq və yazı dilinin yad sözlərlə doldurulması bu təqlidə bir nümunədir. Başqa bir nümunə milli və modern təhsil sisteminin yaranması zərurətinə millət və dövlət olaraq önəm verməməkdir. Televiziya və günlük həyatımızdakı açıq-saçıqlığı müasirlik saymaqdır. Milli dəyərlərə və millətçiliyə düşmən kəsilməkdir...

 

 

Sanki Batının çağdaş dəyərlərini alarkən yolda bu dəyərlər mənasını, mahiyyətini itirir. Sirus Təbrizlinin Sovet dönəmindəki müqayisəsi indi də keçərlidir. Elmimiz normal elmə, ədəbiyyatımız normal ədəbiyyata... karikaturadır deyirdi Sirus Təbrizli. İndi də Milli Məclisimiz demokratik dövlətlərdəki parlamentin, seçki sistemimiz az-çox dərəcədə normal sayılacaq seçkinin, məhkəmə-hüquq sistemimiz ədalət anlayışının, universitetimiz qabaqcıl dünyadakı elm-təhsil ocaqlarının... karikaturasıdır.

 

 

Bu arada tablonu tamamlayan tarixi təcrübəyə də diqqəti çəkək. Avropa təzyiqlərinə və imperializminə qarşı duruş gətirmək, Batı dəyərləri qarşısında əzilməmək üçün Müsəlman Doğusunda özünə qayıdış cəhdləri də olmuşdur. Osmanlı tarixindən bir ibrətli örnək verək. 1595’dən 1700’ə qədər sürən ənənəvi düzənə dönmə fəaliyyətləri uğursuzluqla sonuçlandı. Daha sonrakı xeyli dərəcədə gecikmiş əskidən yeniyə keçid cəhdi natamam olmasına baxmayaraq labüd məhvi önləmiş oldu.[vii] İranın keçmişdə qalmış fundamentalist dəyərləri geri gətirməklə imperializmi dizə çökdürmək cəhdi başqa bir ibrət dərsidir. Ayətüllah Xomeyni, Əli Şəriəti və başqa fundamentalist ideoloqların geniş təbliğ etdiyi və milyonlarla insanı hərəkətə gətirən özünə qayıdışın İran İslam Cümhuriyyəti adlı uğursuz bir praktika ilə nəticələndiyinin  şahidiyik.

 

 

 

Sonuç

 

 

Avropa - Batı modernizm dönəmində əskiləşmiş dəyərlərdən qurtardı, gəlişdi, dünyaya hakim kəsildi. İndi Batı düşüncəsi post-modernizmdən bəhs edir, modernizm dəyərlərini yerdən yerə vurur. Böyük Sabir sağ olsaydı, “...biz hələ modernizm nədir bilməyiriz” deməzdimi? 

 

 

İkinci neft bumu və yüz milyardlarla neft dollarının ölkəyə gəlişi Azərbaycanı 21. yüzilə daşımadı. Bu milyardlar paypuç edildi. Halbuki bu keçidin lokomotivi elm-təhsil, universitetlər olmalı idi. Təqlid yolu seçən iqtidar milli kültürün gəlişməsinə deyil, multikulturalizm deyilən əcaib siyasətə güc verdi. Məqsəd Batının gözündə mütərəqqi, liberal hakimiyyət görüntüsü yaratmaqdır.  Halbuki daha səmərəli yolla getmək olardı. Tarixi missiyanı (1918-1920) yeni şərtlərdə gerçəkləşdirmək olardı. Bu şans hələ də qalır: 100 ildən sonra Azərbaycan yenidən Türk-İslam dünyasının demokratik, laik, rifah dövlət modelini ortaya qoya bilər.

 

 

Twitter, Facebook, Telegram kimi sosial media vasitələrinin həyatımıza daxil olması; ifadə azadlığı adlı anayasal haqqın gerçəkləşməsi üçün geniş imkanlar açır. Bu, fövqəladə böyük önəmə sahib bir fenomendir - yüzillərin problemi çözüm yoluna girmişdir! Mövcud hakimiyyətin modern dünyanın gətirdiyi bu imkanı heçə endirmək cəhdi anlaşılandır, amma uğursuzluğa məhkumdur. Yüzminlərlə vətəndaşın sərbəst düşünmək və düşüncəsini azad ifadə etmək haqqına qarşı bu azadlığı dar çərçivəyə soxmaq istəyən qurumlar və trol sürüsü durur. Əbəs cəhddir. Bu, milyonlarla ölçülən vəsaitin göyə sovrulmasıdır. Çünki cin artıq şüşədən çıxmışdır.

 

 

Ailədə, toplumda, ümumiyyətlə ölkədə sorğulama kültürünün yaranması çox önəmli problem olaraq qalır. Bu, çağdaşlaşmanın məhək daşlarından biridir. Çünki “sorğulamayan insan cahildir, sorğulatmayan isə zalim.” (Mustafa Kamal Atatürk).

 

 

Min təəssüf, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası 29 illik təkbaşına hakimiyyəti dönəmində yeni, modern Azərbaycanı qura  bilmədi. Köhnə Azərbaycandakı köklərindən qurtulmadı. Doğrudur, fasadı bir qədər dəyişdirə bildi, amma mahiyyətini yeniləyə bilmədi. Yeni Azərbaycanı qurmaq vəzifəsi yeni siyasi gücə qaldı. Azərbaycanın, geriliyini anlayıb çağdaş dünya ilə önündə-sonunda həmahəng irəliləməyə çalışacağına inanmaq istərdik. Ancaq inkişaf etmiş çağdaş Batı ilə kasıb, geridə qalmış Azərbaycan arasında uçurumun azalacağı ümidinin yaranması azdır. Ölkənin geridəqalmışlıq bəlasından qurtarması haqqında əsaslandırılmış cəsur nəzəriyyələrin və gerçək fəaliyyətlərin olması gərəkdir. Ata-babalarımız kimi qəflətdə olmamalıyıq. Çağa uymaq zorundayıq. Millətlər yarışında uduzan tərəf olmamalıyıq.

 

 

 


[i] Ahmet Ağaoğlu, Üç Medeniyet, İstanbul: Doğukitabevi, 2013, s. 25.

 

 

[ii] Azerbaycan, Yıl 1, Sayı 8, Kasım 1952; Mehmet Emin Resulzade, Milli Tesanüd, Ankara: Kardeş matbaası, 1978, s. 22.

 

 

[iii] Ayrıntılı bilgi üçün bu örnəklərə baxmaq olar: William H. McNeill, The Rise of the West. A History of the Human Community, Chıkago: University of Chikago Press, 1963, p. 565-794; Paul Kennedy, The Rıse and Fall of the Great Powers, New York: Vintage Books, 1989, s. 16-30.

 

 

[iv] Bu yazıda Quzey Azərbaycanda çağdaşlaşma məsələlərini ələ alacağıq. Güney Azərbaycan borcumuz olsun.

 

 

[v] https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-04/NIT_2021_final_042321.pdf

 

 

[vi] Ahmet Ağaoğlu, Üç Medeniyet, s. 27.

 

 

[vii] Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: YKY, 2013, s. 42 və sonrakı bölümlər.

Mənbə: Müəllif:
Çağdaşlaşma, nədir,, nə, qədər, çağdaşıq?,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
"İdeologiyamızın qalib gəlməsinə sevinirik" - Aynur Qəzənfərqızı
Qonşumuz olan ölkədə insan haqları kobud şəkildə pozulur - Aynur Qəzənfərqızı
Bəşəriyyəti daha dəhşətli müharibələrlə hədələyən Rusiyaya qarşı qərarlarda tərəddüd etmək olmaz
Orta məktəblərdə şagird-müəllim gərginlikləri: “Məktəb əsas funksiyasını yerinə yetirməyə başlamalıdır”
İrandakı azərbaycanlıların zülmünə dözməyək
İranın və Rusiyanın mövcud hakimiyyətləri siyasi dalana dirənib
Anar Əsədli - Diasporun xərclədiyi pullarla Avropada Qarabağı müdafiə edəcək ordu qurmaq olardı
Şəhid qardaşının üzr şousuna qarışdırılması qəbuledilməzdir!
AY Partiyanın Əvəz Zeynallı və Elçin Sadıqovun barəsindəki həbs qərarı ilə bağlı mövqeyi
Biz ana dilimizdə danışmaq tələbi qoymadıqca müəllimlərimizin xətaları çox olacaq
Anar Əsədli - İranın təhdidlərinə “ipli kuklalar”la cavab verilməməlidir
AMEA bağlanmalıdırmı?
“Şuşa Bəyannaməsi“ ilə Azərbaycan Türkiyənin NATO kimi müttəfiqinin də dəstəyini ala biləcək
Müasir şagirdin gözündə müəllimin yeri – O kimdir?
Məscidləri tövləyə çevirən erməniləri müdafiə edən İran üçün müqəddəs anlayış yoxdur – Bəhrəm İsmayılov
Anar Əsədli: “Rusiya nə sülhməramlıdır, nə də strateji müttəfiq, o, bizə bəladır, bəla”
Sənətdən siyasətə gedən yol
Bəhram İsmayılov: “Rusiyadan və Cənubdan gələn təhlükələri hər zaman nəzərə almalıyıq”
24 aprel - Bütöv Azərbaycan Gənclər Günüdür
Əliyevi söyənlərin hamısı bilərəkdən ya da bilməyərəkdən bu hakimiyyətə xidmət edir
“Bu, beynəlxalq imici ciddi şəkildə korlanmış Rusiyaya daha bir zərbə olacaq”
Yerli mətbuat sərbəst olmadıqca Marqarita kimilərini çox görəcəyik
Ali təhsil müharibəyə baxmır - AY Partiya Başqan müavini
Pakistanda baş verənləri Ukraynaya bağlayan səbəblər - Qərbin ŞOK PLANLARI ortaya çıxdı
"Şarl Mişelin əsas missiyası Paşinyanı Kremlin orbitindən çıxartmaqdır" - Anar Əsədli
"Rusiya Cənubi Qafqazda hegemonluğunu itirir" -Bəhrəm İsmayılov
“Rusiya mütəmadi olaraq Azərbaycanla bağlı bəyanatlarda ərazi bütövlüyümüzə qarşı hörmətsizlik edir”- Partiya başqanı
Hökumət Sovetin naftalin qoxusu verən təfəkküründən qurtula bilmir
"Türkiyə niyə belə edir" suallarına cavab
"Rusiyanın qəlbindən vurmaq" üçün düyməyə basıldı
Sülhməramlıların vaxtından əvvəl çıxarılması ilə bağlı hüquqi baza yaradılmalıdır - Anar Əsədli
Hər ikisi LİDERdir!
Müharibənin dəhşəti qadınların və uşaqların simasında özünü bir daha göstərdi - Sevinc Fədai
Rusiya BMT-dən xaric edilə bilərmi?
Rusiyaya qarşı yönələn Qərbin cəhənnəm sanksiyaları bu ölkəni defolta aparır
Qərb ləngiməklə nəyə nail olmaq istədi?
Anar Əsədli: "Bu müttəfiqlikdə əsas məsələ Azərbaycanın nə qazanacağıdır"
Azərbaycan gəncini nə narahat edir?
Hökumət etiraf edir ki, əhalimiz çox kasıbdır
Vətəndaş bayraq dirəyi yemir
Şuşa Bəyannaməsi rus hərbçilərinin ərazilərimizdən çıxması üçün vacib sənəddir
Rusiya işğalçı mahiyyətini bir daha ortaya qoydu
İnanın, dəyişirik... - Anar Əsədli
Son tapşırıq...
Sülhməramlıların bəslədiyi terrorçular suverenliyimizə təhdiddir
Heç olmasa, xələfləriniz sizin aqibətinizdən dərs alsınlar...
Harınlamış məmurlar milyardların sahibi olduğu halda...
Valideynlər erkən nikahla qızlarını cəmiyyətdən təcrid edir
Siyasiləşmək niyə lazımdır?!
Müəllimin cəzalandırılması problemi niyə həll etmir?
Rusiya-Ukrayna qarşıdurmada kilid məsələ...
Təhsilimiz niyə bu gündədir?!
Heç nə öz-özünə baş verməyəcək!
Dövlətə uşaq əmanət etməyin nəticəsi bu olmamalıdır
Rusiyanın nəinki Qazaxıstanda, ümumən Orta Asiyada heç bir perspektivi yoxdur
Rusiya Qazaxıstanın kilid ölkə roluna malik olmasını həzm etmir
Evinə çörək ala bilməyən adam təhsil barədə necə düşünsün?
Turanı doğan adam Nazarbayev olmadığı kimi...- Anar Əsədli
Fransanın vasitəçilik mandatından imtina etməyin vaxtı çoxdan keçib - Anar Əsədli
Rusiya postsovet respublikalarında təsirini itirməyə məhkumdur - Bəhrəm İsmayılov
Ailədaxili problemlərə, boşanmalara əsas səbəblərdən biri sosial şəbəkədir-Deputat
Brüssel müzakirələri gələcəkdə rus sülhməramlılara mandat verilməməsini gündəmdə tuta bilər - Anar Əsədli
Türk dövlətləri Çinin soyqırımı siyasətinə qarşı birgə mövqe sərgiləməlidir-AY Partiya Başqanının müavini
Siyasi mədəniyyətin Azərbaycanda əks göstəriciləri
Diaspor problemi: Biz bu işi niyə qura bilmirik?
İƏT-in Zirvə Toplantısı: nəticələri nə olacaq?
“Qadınlar öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmasa, durumu dəyişə bilmərik” – AY Partiya başqanının müavini
Sənin Xocalıdakı "şöhrət"ini 92-də görmüşdük, Rusiya! - AY Partiya Başqanı
Hakimiyyətin olaylara təpki verməməsi düşündürücüdür - Anar Əsədli
“O, Şeyxin qardaşı, 25 dəfə Həccdə olan oliqarx deputat kimi tanınır”
Ərdoğanın Füzuli səfərinə AY Partiya Başqanının şərhi
Kişilər ev işləri üçün arvadlarına pul ödəsinlər - Deputat
Saakaşvilinin dönüşü, Qərbin narahatlığı…
Hər kəs vicdanı qədərdir! - AY Partiya Başqanı
Qanunsuz erməni hərbi birləşmələri buradan çıxarılmalıdır - Korotçenko
İran agentlərinin Türkiyədə tutulmasının təfərrüatları
Avropa İttifaqının qalib Azərbaycana münasibətində postmüharibə dəyişikliyi - Siyasətçi şərhi
Millət qurucularımız
İranla bağlı iki məqam
Tarixi qəhrəmanlarımız məsələsi
Sosial problemləri etnik separtizmə çevirməyə cəhd göstərməyin!
Bu fikirlərin ortaya atılması etnik savaşın hazırlanmasına xidmət edir – Anar Əsədli
Qiymət artımı ənənə halını alıb – AYP Başqanının müavini
“Rusiya niyə Qarabağa öz sülhməramlılarını göndərdi?..”
Bu açıqlamalar Putinin göstərişi ilə verilir - Anar Əsədli
Körüklənən yanlışlar və Türkiyə alqısı
Krımda siyasi fəallar qanunsuz həbs edilib – Bəhrəm İsmayılov
Bu əməkdaşlıq ərazi bütövlüyümüzün qarantıdır - AY Partiya Başqanının müavini
Neft qiymətlərinin artması bazarı çökdürə bilər
Qafqazda yeni geosiyasi arxitektura yaranır
Sabiq nazir “Zəngəzur platforması”nın əhəmiyyətindən danışdı
Putindən Paşinyana gecəyarısı zəng: ruslar niyə narahatdır?
Paşinyan Ərdoğandan hansı müsbət siqnallar alıb? - ŞƏRH
Azərbaycan qalib tərəf olduğu üçün şərtləri diktə etməlidi...
Türkiyə hərbçilərinin Kabili tərk etməsi hələ heç nə demək deyil... - ŞƏRH
Anti-terror əməliyyatın həyata keçiriləcəyi də istisna deyil - Politoloq
Azərbaycan Rusiya sülhməramlılarından imtina edib ki, Krım platformasına qatılsın? - Anar Əsədli
Xəzər dənizinin bioloji ehtiyatlarının vəziyyəti haqqında AÇIQLAMA
İnsanların şəxsi həyatına müdaxilə yolverilməzdir - AYP Başqanının müavini
Qazağın 7 kəndi boşaldılır? - Ermənilər vaxt uzatmağa çalışır...
“Azərbaycanın “Krım Platforması”na qoşulmaması düzgün qərardır”
Çin Ukraynanı Belarusa dəyişib
Paşinyan hakimiyyətdə qalmaq üçün revanş şüarlarına üz tutub - Ekspert
“Baş verənlər bir anlaşılmazlıqdır” - Eldar Həsənov
"Müharibə zamanı Rusiya ilə Türkiyə arasında razılaşma olub" - Erməni Politoloq
Azərbaycan Prezidentinin "CNN Türk" dəki müsahibəsinə sözardı...
Qarabağda "qurd səsi", Qafqazda yeni reallıq, müharibə ab-havası – TƏHLİL
"Məktəb və Universitetləri bağlı saxlamaq kimi seçimimiz yoxdur." - Ekspert
"Sərhəddə rusiyalı sülhməramlıların yerləşdirilməsi təklifi təxribatdır"
“KTMT baş katibi Paşinyana heç bir vəd verməyəcək” - Politoloq
“Cinayətə dədəlik edənlər villalarında kef edib, bizə acıq verirlər...”
"Kəlbəcərdə bu addımın atılması gözlənilən idi" - Hərbi ekspert
Azərbaycanın razılığı olmadan sərhədə rus qoşunu yerləşdirilə bilməz - Anar Əsədli
Makron Əliyevə niyə zəng edib? - Elxan Şahinoğludan şərh
Yoluxma artdı, “fəlakət dəllalları”na yol açıldı – Gülşən Hacıyeva
Paşinyan yenə İranda və yenə təxribat axtarışındadır
Rusiya üç tərəfli bəyannamənin yerinə yetirilməsində maraqlı deyil - Politoloq
Jirinovskinin çağırışları Rusiyanın böyük siyasətinin tərkib hissəsidir - Anar Əsədli
Həmsədrlərin bəyanatı böhrana səbəb ola bilər
“Can Azərbaycanın dəstəyi və qardaşlığı bizə güc verir” - Çavuşoğlu
Paşinyan Rusiyanı hədələyib
Atəşkəsin tez-tez pozulması erməni ordusunun ağır zərbələr alması ilə nəticələnəcək – Hərbi ekspert
Bakı Bəyannaməsi birgə ordunun yaradılmasına gətirib çıxaracaq-Partiya Başqanı
“Ermənistana verilən yardım paketi Azərbaycanın xeyrinədir” - Partiya Başqanı
Hacı Şahin Allahşükür Paşazadənin müdafiə etdi
“Mücahid bəy çox böyük səhv edir” - Bəhruz Həsənov
Rusiya və Ukrayna arasında ciddi hərbi münaqişə olmayacaq - Bəhrəm İsmayılov
Sərhəddəki təxribatlara görə bütün məsuliyyət Ermənistanın üzərindədir - Deputat
“Türkiyənin hərbi bazası Azərbaycanda yerləşdirilməlidir” - AÇIQLAMA
"Yaxın günlərdə biz Ermənistanın daha sarsıdıcı cavab alacağına şahidi olacağıq" - Ekspert
“Prezidentin Rusiya səfərinin ardınca vəziyyətin bu cür gərginləşməsi səbəbsiz deyil…”
Türkiyə etdikləri ilə özünü Qarabağ müharibəsində qəbul etdirdi - Türk ekspert
“Makronun Bakıya səfəri heç nəyi dəyişməyəcək” - Politoloq
Putin sülhməramlı qüvvələrin çirklənmiş imicini “təmizləməyə" çalışır - Partiya Başqanı
“Qonşularımızı seçimə məcbur edirlər, deyirlər ki, sən ya Qərbləsən, ya Rusiya ilə...”
“Zəngəzur dəhlizi olmamalıdır”– Fransalı səfirdən qərəzli AÇIQLAMA
İlham Əliyevdən Xankəndi ilə bağlı mesajlar - TƏHLİL
Kibermüharibə şiddətlənib - Elxan Şahinoğludan şərh
“Yeni qiyafələr altında beşinci kolon fəaliyyətlərinə imkan vermərik” - Fəxrəddin Altun
Prezidentlərin görüşündə vacib məqam: “Ermənistan istəməsə də, Zəngəzur dəhlizi açılacaq”
“Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edib” - Ukraynalı hərbi ekspert
"Zəngəzur dəhlizi" məsələsində Rusiya ilə mövqeyimiz üst-üstə düşür"
“Yeni müharibə qaçılmazdır, istənilən ssenariyə hazır olmalıyıq” - Qafar Çaxmaqlı
GEOSİYASİ FİTNƏLƏR
Ermənistanın Şuşa və Naxçıvan təxribatlarının arxasında nələr dayanır?
"Əliyev "saatların tutuşdurulması" üçün Moskvaya gedəcək" - Anar Əsədli
Avropa İttifaqı vasitəçi ola bilərmi? - Elxan Şahinoğludan şərh
Anar Əsədli: "Aİ Ermənistanla Azərbaycanın sülh müqaviləsi imzalamasının, rus sülhməramlıların bölgədən çıxmasının marağındadır"
Ermənistan ABŞ-ın diqqətini regiona cəlb etmək istəyir - Politoloq
“Qarabağın status məsələsi həll olunmayınca sülh müqaviləsi imzalanmayacaq” - Tiqran Avinyan
Rusiya-Çin münasibətləri hərbi ittifaq səviyyəsində deyil - ŞƏRH
"Sülhməramlılar öz missiyasını yerinə yetirə bilmir" - Deputat
Bakı Parislə diplomatik münasibətləri ən aşağı səviyyəyə endirəcək
"Hər kəs antiterror əməliyyatına hazır olmalıdır" - Deputat
"Ermənistan Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğundan əmindir" - Erməni politoloq
“Paşinyan çox gec olmadan reallıqla barışmalıdır" - Anar Əsədli
İrəvan Tehrana niyə “iradını” bildirmir?
"Ermənistan tərəfi qəsdən Azərbaycanı təxribata çəkir" - Şevçenko
“Ermənilər yenidən təxribatlar törədir” - Rusiyalı ekspert
"Ermənilərin törətdiyi təxribatlar cavabsız qalmayacaq" - Şair Ramaldanov
Kərkük qətliamı - İnsanlığın sinifdə qaldığı növbəti tarix
"Bizim doğma torpağımız Zəngəzurdur, Göyçə mahalıdır, İrəvandır, biz qayıdacağıq" - İlham Əliyev
"Taliban Türkiyə ilə uzlaşasa, Əfqanıstanın taleyi üçün faydalı olacaq" - AY Partiya Başqanı
“Minsk Qrupunun əsl mahiyyəti üzə çıxdı” - Politoloq
Srebrenitsa: Avropanın Xocalısı...
"Mediada və sosial şəbəkələrdə tənqidi fikirlərin səsləndirilməsi normal haldır" - Vilayət Eyvazov
“Azərbaycan sülhməramlıları təcili Əfqanıstandan çıxarılmalıdır” - Deputat
Azərbaycan gələcək üçün iqtisadi, siyasi və hərbi hədəfini elan etdi – Şərqli, qərbli ZƏNGƏZUR
“Ölkədə AZAL-ı tənqid etməyən bir tək Cahangir Əsgərov qalıb“ - AÇIQLAMA
"Türkiyənin Azərbaycanda hərbi baza yaratması Rusiyadan mənfi reaksiya alacaq" - Cabarov
"Zəngəzurun şərqi də, qərbi də Azərbaycana məxsusdur" - Deputat
"İnsanlar peyvənddən boyun qaçırsa, açılan sahələr də bağlanacaq" - Deputat
“Əliyev bu fərmanla Rusiyayla hesablaşmadığını göstərdi” - AY Partiya Başqanı
"Qarabağ qələbəsi Naxçıvanın strateji əhəmiyyətini daha da ön plana çıxarıb"
“Paşinyanla Putinin görüşü öncəsi Tovuzda atəşkəsin pozulması təsadüfi deyil” - Politoloq
"Bu fərman Xankəndi, Xocalı və Xocavəndin taleyi necə olacaq sualına cavab oldu" - Partiya sədri
Sülhməramlılar missiyalarından kənar fəaliyyətlər görürlər - Politoloqdan şərh
"Qazaxın 7 kəndi artıq boşaldılıb, yaxın müddətdə təhvil veriləcək" - Politoloq
“Türkiyə Qafqazdakı bütün oyunçuları sıradan çıxarır” – Erməni politoloq
“Ermənistan zəif deyil, Azərbaycan güclü idi” - Rusiyalı ekspert
Niyə bu dəfə Rusiya? - Elxan Şahinoğludan şərh
"Xəritələrin bir neçə faizi saxta ola bilər" - Politoloqdan açıqlama
İran və Rusiya Ankaranın planına qarşıdır - Politoloq
“Türkiyənin Ermənistana təhdidi artarsa, İran ermənilərə köməyə gələcək” – Kolerov
“Ermənistan artıq suverenliyinin bir hissəsini itirməsi ilə barışıb” - Hərbi ekspert
"Belə ifadələr Rusiyanın Dağlıq Qarabağ coğrafi regionunda qalmaq niyyətindən xəbər verir"
Kamran İmanov: “Arsak” sözünün hay-ermənilərə heç bir aidiyyəti yoxdur
"Azərbaycan Qarabağın statusunu tanımalıdır" - Ruben Rubinyan
"Yeni dünya müharibəsi mümkün deyil"- Peskov
Qərbdən Çinin siyasətinə reaksiya - Elxan Şahinoğludan şərh
Gülşən Hacıyeva: MEDİA sələflərinin yanlış siyasətini davam etdirir
Rusiyada yaşayan azərbaycanlı mütəxəssis ermənilərin təxribatından danışdı: “Hesabat verilməlidir”
Tarif Şurasının qərarı xalqın cibinə girməkdir - Etiraz
"Əgər sülh yoxdursa, deməli müharibə təhlükəsi qalmaqdadır" - Politoloq
“Qazın bahalaşmasından yalnız “Xruşovka”da yaşayanlar yararlanacaq” – Ekspert
Rusiya erməniləri məyus etdi - Zəngəzurla bağlı qərarını açıqladı
Ermənistanda 100-dən çox azərbaycanlı qadın saxlanılır - Dilqəm Əsgərov
Bakı və İrəvan bu problemi özləri həll etməlidir - Peter Maurer
Köçəryanı siyasətdə neytrallaşdırmaq lazımdır - Elxan Şahinoğlu
Abutalıb Səmədov: Azərbaycanın paytaxtı Kürdəmir olsun
Emənilər Qarabağdan birdəfəlik çıxacaq - Sasunyan
İnqilab astanasında – Sənayenin dördüncü transformasiyası nə ilə möhürlənəcək?
Sabir Rüstəmxanlı uşaqpulu verilməsinə qarşı çıxıb? - Millət vəkili danışdı
NATO bununla Kremlə meydan oxudu – ŞƏRH
"Qəbul zamanı testə düşən bəzi suallar bizi narahat edir" - Təhsil naziri
Ermənistanın yeganə yolu Azərbaycan və Türkiyə ilə sülhün əldə olunmasıdır - Deputat
“Gürcüstan bölgədə mediator funksiyasını özünə qaytarır” - Komitə sədri
"ABŞ-ın yerini Türkiyə tutacaq" - General
"Rusiya sülhməramlıları Qarabağda 5 il yox, 30 il qalacaqlar" - Aleksandr Skakov
Makronun irəli sürdüyü bu təklif Ermənistanın maraqlarına zərbədir - AÇIQLAMA
“Rusiya bizim başımızda otura bilməz” - Ruben Mehrabyan
Cavanşir Quliyev: Umanlar umduqlarını ala bilmədilər deyə Elçibəyə düşmən kəsildilər
“Naxçıvana təyyarə biletləri ucuzlaşa bilər”
“Qatil Koçaryan Xankəndiyə qayıdacaqsa, ”Dəmir yumruq" əməliyyatı davam etməlidir"
“Məncə, Paşinyan riyakarlıq edəcək” - Deputat
"Azərbaycan və Türkiyə Zəngəzur məsələsini ermənilərin iştirakı olmadan həll edə bilməzlər"
"Turan qapısı"nın açılmasını hansı ölkələr dəstəkləyir...
"Ermənilər yeni müharibə istəmir" - Elxan Şahinoğlu
Ermənistanda “sükut günü” elan olub
Tanrının haqqı Tanrıya, Sezarın haqqı Sezara
Şuşa Bəyannaməsinin İrəvana təsiri - Brayzadan AÇIQLAMA
"Rusiya Azərbaycanı tamamilə itirdi" - Şevçenko
"Rusiya XİN hansı hüquqla Qarabağ məsələsini xaricilərlə müzakirəyə çıxarır?"
“Arayik Arutunyana cavab verilməməlidir, bu səhvi buraxmamalıyıq” - Açıqlama
"Belə getsə, rus sülhməramlılarının qalma müddəti heç 5 il çəkməyəcək"
"Türkiyəyə güvənimizi qoruyaq" - AYP Başqanı
“Ermənistan hökuməti sərsəri kimi davranır“ - Amerikalı politoloq
"Rusiya sülhməramlılarının öz missiyasından kənara çıxmasına imkan verməli deyilik”
“Baydenin açıqlaması üçüncü dünya müharibəsinə səbəb ola bilər” - Politoloq
"Rusiyada Azərbaycana qarşı düşmənçilik dalğası baş qaldırıb” - Millət vəkili
"Ərdoğanın səfərində mühüm mesajlar olacaq" - Politoloq şərh etdi
"Rusiya sülhməramlılarının 5 ildən sonra Qarabağı tərk edəcəkləri düşüncəsi yanlışdır"
"O polkovnik qələt edir" - General Aydəmirov qəzəbləndi
"Nikol qalib gəlməsə, İrəvanda qan su yerinə axacaq" - Ambartsumyan
"Çinlə əməkdaşlıqda ehtiyatı əldən vermək olmaz" - Elxan Şahinoğlu
"Heç kimə torpaq məsələsində güzəştə gedə bilmərik” - Elxan Şahinoğlu
"Qərb ölkələri Paşinyanın hakimiyyətdə qalmasına çalışırlar" - Züriyyə Qarayeva
Lavrov: “Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhəd açıq olmalıdır”
“Ermənistan XİN utancverici vəziyyətdədir” - Koçaryan
"Dedi ki, Qarabağa xaricdən gələn muzdluların hamısı öldü, mən qaçdım"
"5 ildən sonrakı müharibə daha qlobal şəkildə olacaq" - Rus ekspert
Millət vəkilindən Operativ Qərargahın bu qadağasına etiraz etdi
7 iyun- Demokratiya döyüşçüsünün günü...
Koryun Qumaşyan mina xəritələrini bu şərtlə verəcəyini açıqladı
"Nikol Paşinyanın yerində olsam, özümü güllələyərdim" - Sarkisyan
"Mövcud reallıqları düzgün qiymətləndirməliyik"- Züriyə Qarayeva
"Dəhşətli bir mənzərə içindəyik" - Anar Əsədli
Ermənistana ən sərt şəkildə cavab verməliyik - Politoloq
"Azərbaycan tərəfi Ermənistan sərhəddi boyunca beton sədd çəkməlidir"
Paşinyan həmkarına qarşı terrora səssiz qalmamalıdır - Politoloq
Azərbaycan bu ölkələrdən silah alacaq - Polkovnikdən açıqlama
"Sülhməramlılar bilərəkdən minaların xəritələrini alıb Azərbaycana təhvil vermirlər”
“Ümid edək ki, Putin-Bayden görüşündən sonra Rusiya sülhməramlılarının davranışları dəyişəcək...”
Su yenidən bahalaşacaq? - Ekspertdən AÇIQLAMA
"Sarkisyan Qazaxıstana bu dəstəyi almaq üçün gedib"
"Rusiyaya olan sevdanı yıxaq ki, 4 iyunlar təkrarlanmasın" - AYP başqanı
"Tezliklə mütləq toylar olmalıdır" - Millət vəkili
Erməni morqlarında azərbaycanlıların cəsədləri və qalıqları ola bilər - Anait Avanesyan
"Paşinyan Putinin təklifini qəbul etsəydi, Hadrut və Şuşa bizdə qalacaqdı"
"Bu gün milyonlarla erməni Rusiyanın pəncələrində boğulur"
Koçaryan Baş Nazirin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasını istəyir
Rey Kərimoğlu: "Qazilərə veteran vəsiqəsinin verilməməsini anlamıram"
"Arazdəyər də Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək" - Yegiazaryan
"Baş nazir müavinlərinin üçtərəfli işçi qrupunun fəaliyyəti dayanıb"
"Əgər belə davam edərsə, Suriya Ermənistanla müqayisədə bir istirahət zonası olacaq"
“ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri tərəfsizliyini qorumalıdır" - Politoloq
"Türkiyə Azərbaycanda hərbi baza qura bilər"
"Rusiyanın Zəngəzurda qüvvələrini artırması bizim xeyrimizə ola bilər"
"Son vaxtlar sərhəddə erməni tərəfinin təxribatı müharibəni qaçılmaz edir"
Qazi Polad Mədəni: “Ölüm bir nəfəs qədər bizə yaxın idi”
"Vəziyyət, demək olar ki, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yaradır"
İrəvana təxribatlar lazımdır - Korotçenko
Litva Azərbaycan – Ermənistan sərhədindəki vəziyyətdən narahatlıq ifadə etdi
"Azərbaycanlılar belimizi qırdı, ordu deyilən bir şey yoxdur" - Erməni general
Koçaryan: “Ermənistanda hərbi vəziyyət elan oluna bilər”
"Ermənistan tərəfi təxribatlara davam edərsə, müharibə qaçılmaz olacaq"
İran Cənubi Qafqazdakı gərginliyə müdaxilə etmək qərarına gəldi - KİV
"Ermənistana Naxçıvandan cavab verməliyik" – Tofiq Zülfüqarov
“Tehran məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıdır” - Zərif
"Rus hərbçiləri Ermənistan üçün döyüşməyə hazırdır” – Vladimir Lepexin
KTMT-dən Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı açıqlama
"Yaxın ərazilər Şuşaya birləşdirilməlidir" - Deputat
Ərdoğan: “İslamofobiya xərçəng şişi kimi bütün dünyada yayılır”
Azərbaycan KTMT-yə qoşula bilər mi? - AÇIQLAMA
“Qarabağ probleminin həllinin açarı təkcə Rusiyada deyil” - Koçaryan
Sünikdəki vəziyyət başqa yerlərdə təkrarlana bilər - Koçaryan
"Rəsmi Bakının Qarabağın müstəqilliyini tanıması ağıllı addım olardı" - Zatulin
“Paşinyanın oğluna görə Cəbrayılda 1200 əsgərimiz öldü” - Erməni döyüşçü
"Ermənilər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa məcbur olacaq” - Avetisyan
Sergey Lavrovdan Qarabağla bağlı açıqlama
"Erməni xalqını itkilər və məyusluq gözləyir” - Petrosyan
İran Ermənistan ordusunu gücləndirmək istəyir - Ukraynalı ekspert
"Ermənistan batır, ən çox qorxduğumuz şeylər baş verir" - Koçaryan
"Avropaya Mata Hari yox, Nənə Xatunla mesaj vermək lazım idi" - Anar Əsədli
Azərbaycan XİN Ermənistana cavab verib
İlham Əliyev sərəncam imzalayıb
Azərbaycanlı millət vəkili erməni deputatı susdurub - VİDEO
"Səfər Mehdiyev rüşvət almır, DGK-da problem görmürəm" - Partiya sədri
AY Partiya İrandan Qarabağa yük daşınmasına etiraz edir
"Ermənilər Azərbaycanı iblisləşdirməyə son qoymağa hazır deyillər" - Prezident
Rusiya və Kanada XİN rəhbərləri Qarabağı müzakirə etdi
"Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyi təmin edilməlidir" - AP üzvü
AY Partiya Başqanı Nicolaye Cojuhari ilə görüşdü
Moskvada Rusiya ilə Azərbaycan arasında daha 6 sənəd imzalanıb
"Yeni Ermənistan-Azərbaycan hərbi qarşıdurması uzaqda deyil"
XİN: “Ermənistanı zəhərli fikirlərdən imtinaya təşviq etmək lazımdır”
Paşinyan: “Azərbaycanla yeni sənədi imzalamağa hazıram”
Ermənistanda 500 Azərbaycan hərbçisi var” - Paşinyan
Paşinyan Rusiyanın demarkasiya barədə təklifini “yersiz” adlandırıb
“Ermənilərlə toqquşma olacaq, ordumuz antiterror əməliyyatı keçirəcək”
AYP-nin türkoloq Əhməd bəy Ağaoğlunun anım günü ilə bağlı mesajı
Ayaz Mütəllibovdan Qaragöllə bağlı açıqlama
"Qazaxıstanla Qırğızıstan niyə Ermənistana kömək etməlidir ki?"
"İranlı deputatın səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycana qarşı təhdid və şantajdır"
Putin İsrail-Fələstin gərginliyi ilə bağlı çağırış etdi
Deputatlar 7 məsələnin müzakirəsi üçün toplaşacaqlar - SİYAHI
Baydenin müşaviri prezident İlham Əliyevə və Nikol Paşinyana zəng edib
"Financial Times": Zelenskinin bu hərəkəti Putini qəzəbləndirdi
AY Partiyadan Gürcüstandakı insidentlə bağlı çağırış
Makron nə istəyir?
Azərbaycan – beynəlxalq tranzitlərin qovşağına çevrilir?
ABŞ qoşunlarını Orta Asiyaya yerləşdirir?
Lavrov niyə İrəvandan birbaşa Bakıya gəlmədi? - Politoloqdan AÇIQLAMA
ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşü nə vəd edir?
Rusiya bizə nə sülhməramlıdır, nə də strateji müttəfiq...
AYP başqanı: "İranın Azərbaycandakı səfirliyinin şəhid general Polad Həşimovun ailəsini ziyarət etməsi riyakarlıqdır"
Çox üzgünəm çox.. Şəhidimiz təhqir olunur, təhqir edən linç edilir və cəmiyyət buna əl çalır...
ABŞ prezidentinin genosidlə bağlı hökm vermək səlahiyyəti varmı?
Türkiyəni nüfuzdan salmaq cəhdləri ABŞ üçün geriləmə ilə nəticələnəcək
LUKAŞENKO BAKIYA NİYƏ GƏLMİŞDİ
Rusiya niyə geri addım atır?
Bəhrəm İsmayılov: “Partiyalar maska məcburiyyətinin ləğvi ilə bağlı hökumətə təkliflər versin”
Türk Diplomatiyasının Gücü
Ukraynanı tək qoymaq olmaz!
Anar Əsədli: “Rus generalın Qarabağa səfəri psixoloji təzyiq xarakterli ola bilər”
ÇİNLƏ BAĞLANAN SAZİŞLƏR
AY Partiya Başqanı: “Turan Ordusu ideyası ən çox İran və Rusiyanı qıcıqlandırır”
AY Partiya Başqanı: "NATO gəmilərinin Qara dənizdə varlığı Xəzər və Aralıq dənizində də təhlükəsizliyin təminatı üçün vacibdir"
Ermənistan ordusunun itkiləri nə qədərdir?
AY Partiya Başqanı: “Putin unutqan yaddaşa malik Baydeni neytrallaşdırmaq istəyir”
Amerika-Rusiya gərginliyi
Hər bir türkün minnətdarlıq və sevgi ilə andığı Böyük Türk...
Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar Elçibəy İnstitutunun Açıqlaması
“Barmaq basmaq”dan “düymə sıxmağ”a gələn yol...
AY Partiya Başqanı: "Rusiyanın düzələcəyinə ümidi azdır"
Anar Əsədli: “Öz ərazisində əmin-amanlığı təmin edə bilməyən...”
Anar Əsədli: "Səfir dediyin Azərbaycan xalqı adından danışa bilərmi"
Anar Əsədli: “Rusiya burada sahib deyil, tərəfdir”
Politoloq: Zəngəzur dəhlizində Rusiyanın da marağı var
Oqtay Qasımov:"Balasanyanın həbsi prinsip məsələsi olmalıdır!"
Anar Əsədli: "Zəfəri siyasi həyatımıza inersiya edək"
Səngər qazıntısından rahatsız olanlara
"Meyit alverçisi”ndən növbəti terror siqnalı
Dövlətə inam əsasdır!
Abutalıbın ümidinə qalan Rusiya
Nail Çelebi: ‘‘Kafkasya’da güçlenen Azerbaycan ve dengeleyici güç Türkiye var’’
Bəhrəm İsmayılov: “Sülhməramlıların fəaliyyət və səlahiyyətlərinin sərhədlərini biz müəyyənləşdirməliyik"
"44 günlük Vətən savaşının qürurlu anları" - "Səsimizi dünyaya çatdırdıq"
AY Partiyası başqanından Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığına dair yeni təkliflər
Saatın əqrəbləri xeyrimizə işləyir
Anar Əsədli: “Sizi xristian təəssübkeşliyiniz çökdürəcək”
Anar Əsədli: “İnterpol axtarışda olan Araiki niyə Moskvada həbs etmədi?”
Qarabağın taleyi
Anar Əsədli: "Muxtariyyət söhbətlərinin müzakirəsi zərərlidir"
E.Mirzəyev: "İlham Əliyev milli liderə çevrilib"
Anar Əsədli: “Danışıqlardan ciddi heç nə gözləmirəm”
Bizə sülh(məramlılar) lazımdırmı?
"Biz heç vaxt torpaqlarımızdan vaz keçməyəcəyik"
Türkiyəli ekspertlər: Beynəlxalq qurumlar Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarına qanunsuz yerləşdirməsini şiddətlə qınamalıdır
Azərbaycanlılar öz xalqı və dövləti üçün nə vaxt yaşamağa başlayacaq?
Sıradan çıxan əyləc
Ramiz Mehdiyev tək günahkardırmı?
Hacıbala Abutalıbov Ramiz Mehdiyevi xəyanətdə suçladı
15 sutkalıq bumeranqlar
Dərslər necə keçirilməlidir?
Tramp Ərdoğanı, Putini, Tzinpini və Kim Çen Inı “dünya səviyyəli şahmatçı” adlandırıb
Alma-Atada ilişib qalan Zahid Oruc
Növbədənkənar prezident seçkisinə nədən ehtiyac yarandı? - EKSPERT
Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan Tarixi əsərinin təhlili
Rəsulzadə həyatla vidalaşdı, amma inam onu tərk etmədi - Elçin Əfəndiyev
Dilimiz təkcə Azərbaycan Respublikasının yox, 50 milyonluq Azərbaycan xalqının milli dilidir - Arif Rəhimoğlu
Afrinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
20 Yanvar - Türkün dirilişidir!
Tofiq Zülfüqarov: Rusiya seçim etməlidir, ya Azərbaycan, ya da Ermənistan
Dilçi alim AMEA-nın orfoqrafik səhvlərini üzə çıxartdı
Rusiya o qədər irəliyə gedib ki...
İranda ərəb baharı?
Manatın devalvasiyası kimə sərf edir? - ŞƏRH
Kimsə iki dövlət qurumunu üz-üzə qoymaq istəyir - Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
FHN alpinistlərin axtarışını tamamilə öz nəzarətinə alsın - Təklif
O taylı-bu taylı millətin birləşmək istəyinin nişanı - Həmrəylik Günü
Hər ilin öz oyun qaydaları var – Bəs it ilinin qaydaları?
Bizə ilk addımda həmrəylik gərək - Elçibəyin Azərbaycan türkünə müraciəti
İndi hansı bank bağlanacaq?
Ərəb ölkələri Türkiyəyə qarşı birləşərsə, regionu nə gözləyir? - ŞƏRH
Minimum əmək haqqı - Bir saatı 81 qəpiyə işləyəcəyik?
Nazirlər Kabinetinin son qərarı benzinin qiymətini artıracaqmı?
“ƏMƏK” ordenlərinin görünməyən qəhrəmanları
Saytların daldan atdığı daş - Bu, medianın özünə vurduğu zərbə deyilmi?
Dünya Bankının qərarı Azərbaycandakı layihələrinə mənfi təsir göstərməyəcək- ŞƏRH
Doğrudanmı, ən pis azərbaycanlı Əkrəm Əylislidir? - Fazil Mustafa
Yazdığım statusun Müsavata heç bir dəxli yoxdur - Alya Yaqublu
Rusiya Ermənistana Naxçıvandan zərbə vura bilər - Ermənilər narahatlıq içində
Manat FED-in qərarından sığortalana bilməyəcək
İkitaylı Azərbaycanın bütövlüyü üçün ən böyük şans o gün yaranmışdı – 21 Azər
Azərbaycan Qüds məsələsində kimin yanında dayanmalıdır?
Heydər Əliyev ömrünü Türkiyə sevdalısı olaraq keçirmiş liderdir
Tehrandan Xankəndinə yol gedirmi?
Yaxın Şərq ölkələri hədəfdə - Amma əvvəlcə İran...
Bu günə toxunmaq ədəbsizliyinə kimsədə cürət olardımı? - Üzeyir Hacıbəylinin məqaləsi
Nazir təyinatı: Hökumətdaxili yerdəyişmə, yoxsa seçkiyə hazırlıq?
Özünü damdan atmaq da olar, yandırmaq da... Hikmət Hacızadə
Kamal Abdulla, Məleykə Abbaszadə, Hamlet İsaxanlı... - Yeni təhsil naziri kim olsun?
Türk generallarının Bakıya səfərləri nə ilə bağlıdır? - ŞƏRH
Saakaşvili taleyi ilə barışmalıdır - ŞƏRH
Gürcüstana gedən xəstələr ağır fəsadlarla qayıdır - ŞƏRH
Avropa xilafəti: müsəlmanların sayı 3 dəfə artacaq
Zərrabın etirafları Türkiyə-ABŞ münasibətlərini hara aparır? - ŞƏRH
Dövlətlər bitkoindən niyə qorxur? - SƏBƏB
Qarabağda karyerası sona qədər uğurlu olan varmı?
Bu nazirliklər öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədi - EKSPERT
Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmayacaq - Sazişin Detalları
Əflatun Amaşovun təklifinə reaksiya: Hərə yorğanı öz üstünə çəkəcək
Maliyyə naziri və baş bankir büdcə prosesinə təsir etmək gücündə deyil - ŞƏRH
Türkiyəni müstəmləkəçi ölkəyə çevirmək istəyirlər - AÇIQLAMA
Lavrovunku söz oyunu idi: Həsən keçəl, ya keçəl Həsən...
Qarabağda ermənilərin gözlədiyi Qızıl Ordunun ayaq səsləri
Prezidentin bu barədə sərəncamı olsa da, Milli Məclisin hələ də qərarı yoxdur
Çökdürülmüş ekspert institutunun səviyyəsi medianın səviyyəsindən yuxarıdır - Rövşən Ağayev
ABŞ Rusiyanı necə zərərsizləşdirəcəyini açıqladı
İnsanlarımız niyə ələ baxmalıdır ki? - Sosial yardım tamamilə dayandırılmayacaq
Azərbaycanda milyonlarla insanın həyatını dəyişdirən sistem - 25 illik miras
"Azpetrol"un proqnozu təəccüb doğurur - Yanacaq bahalaşmalıdırmı?
Siyasi partiyaların büdcəsi niyə artırılmalıdır? - MÜZAKİRƏ
Tikintiylə bağlı bizə çox müraciət olunub, ancaq... - Metropolitendən açıqlama
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xəttinin rolunu necə yüksəltməli?-ŞƏRH
Divarlardan Moskva əleyhinə döyüş cəbhəsi yaradılacağına şübhəniz olmasın - Zahid Oruc
Mətbuat Şurasının xəbərdarlığı və Eynulla Fətullayevin Lotu Quliylə fotosu
Bu, niyə Bakıda alınır Yerevanda yox? - TƏHLİL
Onları Azərbaycan bayrağı deyil, Sovet nostalgiyası riqqətə gətirir... - SORĞU
Qarsa gedən "sülh və müharibə qatarı" - TƏHLİL
2 milyardlıq Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi hələ ki, xərclərini ödəyə bilməyəcək - SƏBƏB
Tehran görüşü Azərbaycanı hara aparır: İran, Rusiya, yoxsa Avropaya?
İlham Əliyevin Tehrana getməsi Avropadan üz döndərməsi demək deyil
Qarabağın azad edilməsində ən ciddi maneə budur - Qubad İbadoğlu
Neftin qiyməti düşərsə, manatı qorumaq olmayacaq - Açıqlama
Çovdarovun cəzası cinayətinə uyğun deyil - Cəmiyyətdə narazılıq
Bu layihə neft gəlirlərini əvəz edəcəkmi?-ŞƏRH
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti açılır: Azərbaycan bundan necə faydalanacaq?
Zahid Oruc: "Madrid yalnız iqtisadi yollarla yerdə sürünən suverenliyini qoruya bilməyəcək"
Delta Telekomun vətəndaşları internetsiz qoyması yolverilməzdir – Osman Gündüz
Türkiyənin dəmir ledisi Meral Akşener – BİOQRAFİYASI + FOTOLAR
Tofiq Zülfüqarov: “Niyə həmsədrlər açıq-aşkar görmürlər?”
Ermənistan 93-cü ilin Azərbaycanına çox oxşayır - Zahid Oruc
Rusiya ilə Azərbaycan hansısa məxfi danışıq aparıb razılığa gəlsə... - Hikmət Hacızadə
Qubad İbadoğlu: “DYP-nin topladığı cərimələr dövlət büdcəsinə daxil olmur”
Nazirlik rəhbərliyinin erməni saytlarının yazdığından xəbəri oldumu? - Sabir Rüstəmxanlı
Ünüvar: “CHP-li millət vəkillərinin Azərbaycanın əleyhinə səs verməzi üzücüdür”
Buna deyərlər, Allahın evlərini döyüşdürmək - Zahid Oruc
Azərbaycan regional enerji mərkəzinə çevrilir - Yeni plan
Kredit borcları qırmızı xətti keçdi: nəticəsi nə olacaq?
Müstəqilliyin əleyhinə səs verim deyə mənə də təzyiq olunmuşdu - Millət vəkili
Fazil Mustafa: Türkmənlərin əsas düşməni İraq hökumətidir
İsa Yaşar Tezel - KƏRKÜK
Əliyev və Sarkisyan görüşündə hansı razılıq əldə olunub? - Açıqlama
Əliyev-Sarkisyan görüşü: sonra nə olacaq?
Azərbaycan hücuma keçə və bu mövqeləri qaytara bilər – Qışda müharibə planı
Azərbaycan və Rusiyanın yeni sətirdən - qardaşlıqdan başlaması hər iki dövlətin xeyrinədir- Zahid Oruc
Dünya Kataloniyaya göstərdiyi münasibəti Qarabağa niyə göstərmir?
Belə getsə, Azərbaycan böhrandan çıxa bilməyəcək - Qubad İbadoğlu
Emmanuel Makron iranlı həmkarını dəstəklədi
Azərbaycan yenə iki od arasında - Moskvayla Tehran iş başındadır
Ərdoğan: “ABŞ Türkiyəyə silah satmır, amma PKK-nın Suriya qanadını pulsuz silahlandırır”
Azərbaycan Avropa Şurasından çıxa bilərmi? - ŞƏRH
Nə üçün Tramp Azərbaycanla daha sıx əməkdaşlıq etməlidir?
Dərslik məsələsində tarixçilərimiz belə söyüşdən o tərəfə keçmədilər – Qafar Çaxmaqlı
Bütün dünya niyə rus S-400-ünü almaq üçün növbəyə durub? - Sirri açıldı
Dərsliyin müəllifini vətən xaini adlandırmaq düzgün deyil – Aqil Abbas
Kürdlər və katalonlar çox hiyləgər gediş etdi- Elxan Şahinoğlu
Türkiyə-ABŞ qarşıdurmasının təsiri ciddi şəkildə olunacaq - Qubad İbadoğlu
Nizami haqda həqiqəti yazıblar, siz nədən küsmüsünüz? - Fazil Mustafa
Azərbaycan torpaqlarını qaytarmaq üçün kiminlə savaşacaq: Ermənistan, yoxsa Rusiyayla?
Rusiya Xəzərdə qəfil hərbi təlimlərə başladı - Həyəcan siqnalı
Tarix dərsliyindəki xəritə skandalı ciddi araşdırılmalıdır – Qubad İbadoğlu
Millət vəkili NATO-da Ermənistanın işğalçı siyasətindən danışdı
ABŞ Sudan üzərindən iqtisadi sanksiyaları qaldıracaq
Mətbuat Şurası mitinqdə monitorinq apardı - jurnalistləri qınadı
Vəziyyətin mürəkkəbliyini heç kəs dana bilməz - Zahid Oruc
İlham Əliyevdən anons: Avropa İttifaqı ilə yeni bir səhifənin açılışını edəcəyik
Ermənilər Cəbrayılda kilsə açdı - Rəsmi Bakıdan etiraz
İlham Əliyevdən Avropaya mesaj: Bununla həyatımızda heç nə dəyişməyəcək
Putin Qarabağla bağlı çağırış etdi - Ermənistana ciddi mesaj
Bu hotellərə görə Azərbaycan ilk 5-liyə düşdü - Lider isə İsraildir
İraqda yaşananlar neftin qiymətini oynadır - Bəs sonra nə olacaq?
“Kərkükə siyasi və iqtisadi yardımlar etməliyik” – Qənirə Paşayeva
Qarabağa qanunsuz gedən türkdən özəl açıqlama: Onlar ermənilərlə nə danışıblar?
Azərbaycandakı Kürdüstan aşiqləri – onlar nə dərəcədə təhlükəlidir?
"Onların Avropa siyasətinə təsiri olmayacaq" - Merkel
Azərbaycan üçün hazırlanmış tor – Ermənistanın gizli planı
Azərbaycan hökuməti Kərkük məsələsiylə bağlı bəyanat verməlidir - Açıqlama
Azərbaycanda PKK-nı təbliğ edən qəzet fəaliyyət göstərir - İDDİA
“Bu qərar BMT-də təsdiqlənib, dəyişmək olmaz” - LAVROV
Onlar Putinin yox, İlham Əliyevin sözüylə hərəkət edirdilər - Açıqlama
Bakıda erməni kəşfiyyatına işlədiyimi etiraf etməyimi istəyirdilər
Rusiya bu yolla Azərbaycan hakimiyyətindəki tərəfdarlarına dəstək verir - Açıqlama
Azərbaycan hökuməti:Nalbandyanın təklifini qəbul etmirik - ÖZƏL
Bəxtəvər Dədə Ədalətin başına!
Qəbul imtahanlarında minimum bal 280 olmalıdır
Kürdlərin layihəsi İslam dünyasının parçalanmasına xidmət edir - AÇIQLAMA
"Surinamın Azərbaycanda maraqları var" - NAZİR
İŞİD-ə qoşulan azərbaycanlının şikayətini təmin etmədi
Həbsxanada uşaq dünyaya gətirən ana barəsində məhkəmə qərar verdi
Türkiyəli millət vəkili Nəcdət Ünüvardan Bakıya təbrik
Tofiq Zülfüqarov: 7 rayonumuzu qoyub, qapalı kafedən danışırsınız...
"Əsrin müqaviləsi"nin şərtləri niyə dəyişdirildi?
Ermənilər Ağdamı özününküləşdirir, bəs Əbülfəs Qarayev nə edir?
Sükanı belə saxlayın, cənab Prezident! - Tofiq Zülfüqarov
Lütfi Zadənin ölümü ilə bağlı xəbəri hələ dəqiqləşdirməmişəm - Vəkil
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunu gecikdirən Rusiya oldu - Ancaq maneələr dəf edildi
Azərbaycan KİV-ləri Qərbin Rusiya haqda bu cür materiallarını dərc eləmir, Rusiya isə...
26 restoranının sahibindən Dilavər Əzimliyə etiraz: Onda 26 saylı məktəbi də bağlayaq
OCCRP-nin mənbəsiz araşdırması - Nə dərəcədə əsaslı sayıla bilər?
Ermənistanın NATO təlimlərindən imtinasında Rusiya və Azərbaycan izi - Açıqlama
Türkiyə və Almaniya nəyi bölə bilmir? - TƏHLİL
Test üsulunun taleyi insanımızın, gələcəyimizin taleyidir - Mehriban Vəzir yazır
Erməni lobbisi Rusiyaya qarşı yenə “döyüş yolu”nu seçdi
Səninçün yenə yanağımdan süzüləcək iki damla yaş tapılar...- Elnur Astanbəyli
Qorbaçovun Əliyevə etdikləri alçaqlıq idi
Seçki sandığı məzarınıza çevriləcək - Əməkdar müəllim
Rusiya və ABŞ əməkdaşlığı qurulacaqmı? - PROQNOZ
3 milyon manatlıq avtomobil kolleksiyası - Cinayətə aparan yol
Sabiq Ermənistan prezidentindən tarixi bəyanat: İşğal etdiyimiz torpaqları qaytarmalıyıq
Ermənistanı daha nədə üstələyə bilərik? - Hüseynbala Səlimov yazır
Hər şey torpaq olacaq bir gün... - Ömər Xəyyam
İki erməni liderinin etirafları: Ona görə qırğınlar törətdik ki...
Banklarda böhranın ikinci fazası başlaya bilər?
Manat niyə möhkəmlənib? - 8 AMİL
Tibbi arayış satışından 3-5 milyon manat əldə edilir - Bu pullar hara gedir?
Allahın özü də erməni və qarabağlıdır - Zori Balayan
Dürüst və namuslu qalmaq - Rüşvəti yox etməyin yolu
Ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq planları necə pozuldu?
Öz-özünüzü xoşbəxt edə biləcəyiniz 6 üsul
“Ermənistan bayrağı altında Azərbaycan mahnısı səslənəndə təəccüblənməyin”
Ermənilərə təklif: 24 apreli soyqırımı yox, bayram günü kimi qeyd edin
Şevarnadze göstəriş veribmiş ki, İlham Əliyevi institutdan çıxarsınlar - Teleaparıcı
İSLAMOFOBİYA: Avropa Birliyinin yeni meyarı – TƏHLİL
Trampı devirmək istəyən gizli xidmətlər var - TƏHLİL
ƏRDOĞAN "MİLLƏT" DEYƏNDƏ NƏYİ NƏZƏRDƏ TUTUR?
Ermənistanda seçkilər: onlar Qarabağı itirmək üzrədirlər?
Ruslar yenə də arzularına çatdılar – TƏHLİL
Qarabağı azad etmək üçüb tarixi fürsət yetişib? – TƏHLİL
Xanlar Vəliyevin diqqətinə: Yuri Zarviqorovu niyə həbs etmirsiniz?
Azərbaycan 25 ildir, nəyi gözləyir? - TƏHLİL
Trampın arxasında İsrail lobbisi dayanıb – TƏHLİL
AKP-nin arqumentləri ancaq siyasi spekulyasiyadır – TƏHLİL
Nazarbayev yolun sonuna gəlib, yoxsa?
Azərbaycan ABŞ-ın xətrinə İrana qarşı çıxacaqmı? – TƏHLİL
Əvvəlcə Receb İvedik və lotu qulilər, sonra təhsil və elm
İSTƏMƏSƏLƏR BELƏ, VİTSE–PREZİDENTLİK OLACAQ...
2017-ci il belə gəlib beləmi gedəcək? – İqtisadi təhlil
SEÇKİYLƏ BAĞLI SON AKKORDLAR...
Qərb üçün demokratiya Qərb üçündür
Bu il dünya da yerindən oynadı, Azərbaycan da... – SİYASİ HESABAT
Bu il dünya da yerindən oynadı, Azərbaycan da... – SİYASİ HESABAT
2016-cı ilin uğurlu filmi: “Pərdə”?
Bob Dilan İsveç Akademiyasını barmağına doladı, bəs Salam Sarvanla Şəhriyar del Gerani?
2016-cı il: mediamızda kim uduzdu, kim uddu?
2016-cı il hansı ölkələr terrorun qurbanına çevrildi? – STATİSTİKA
Üçüncü devalvasiya artıq başlayıb...
Dünyada muxtariyyat modeli qalmayıb
Mediada qeyri-peşəkarlıq. Səbəbkarlar kimdir?
KQB, “Qadın öpüşü” və “bolqar çətiri”
4 milyard alınacaq ya alınmayacaq?
"Ölkə dağıdıcı tufan ərəfəsində"
Səudiyyə Ərəbistanı, yoxsa İran
Mişel Uelbek: Avropanın islamlaşmasında günahkar kimdir?
Rusiyanın Türkiyə ilə savaşmamalı olduğunun səkkiz səbəbi
Gizli xidmət şefinin sonu: qəfil və gözlənilmədən
Prezident hökuməti fövqəladə rejimə keçirir
Haber Yazılımı