301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
05 May 2022 - Cümə axşamı 09:18 362 nəfər oxuyub
 
Ədil İsgəndərov – böyük və əvəzsiz insan
GÜNDƏM Xəbəri
Ədil İsgəndərov – böyük və əvəzsiz insan

Otuzuncu illərin birinci yarısında Moskva olimpiadası zamanı (1930) Akademik Milli Dram teatrının yaradıcılıq mühitindəki nöqsanlar (kadr çatışmazlığı, bədii rəhbərin məgkurə-nəzəri geriliyi və s.) kəskin tənqid olunduğundan teatrda yaradıcı və təşkilati işlərin qaydaya salınması, milli kadrlara olan ehtiyacın ödənilməsi, repertuar məsələsi, yeni metod və üslub dəyişikliyinə nail olunma cəhdləri diqqət çəkir. Belə bir vaxtda teatra sxematiklik, şüarçılıq, formalist ünsürlər gətirmək amacında olan azapçıların sağ təmayüllərə (“bədii təxribatçı”lara) qarşı mübarizələri gücləndikcə rəhbərliyin rekonstruksiya dövrünün tələblərinə yenidən nəzər yetirmək ehtiyacı ortaya çıxır. Solçuların “psixoloji realizm” və “xırda burjua idealizmi” cərəyanlarına qarşı etirazı kimi səslənən bu mübarizədə naturalizmə meyilli olan teatrın özünü yenidən cəmiyyətə təqdim etmək istəyi A.Tuqanov, V.Litsey, Varşavski kimi rus əsilli rejissorların timsalında istənilən nəticəni vermir. Moskvada xüsusi rejissorluq təhsili alan İ.Hidayətzadə və R.Təhmasib, eyni zamanda bu sənətlə məşğul olan C.Cabbarlı, Ə.N.Rzayev və Ə.Əliyevin çabaları da teatrın gələcəyinə ümidlə baxmağa əsas vermir. Hətta milli rejissor məktəbinin yaranmasında ilk başlanğıc kimi dəyərləndirilən milli rejissor heyətinin yaradılması (bu heyətə A.M.Şərifzadə R.Təhmasib və R.Darablı daxil idi), gənc rejissor Y.Yıldızın teatra baş rejissor təyin olunması, o cümlədən yeni kollektivin formalaşması üçün Tiflisdən, Türkmənistandan, Özbəkistandan, Şəkidən aktyorların dəvət olunması belə müsbət dəyişikliyə səbəb olmur. 
 
 
 
Belə bir vaxtda Ə.İsgəndərov Akademik Milli Dram teatrının səhnəsində görünməsi bu sənət məbədinin yaradıcılıq mühitində bir dönüş nöqtəsi olur. Ü.Rəcəb və M.Mərdanovun çevirməsində səhnəyə hazırlanan və mövzusu rus həyatından alınan “Polad qartal” (A.Korneyçuk) əsərindəki hadisələrin Azərbaycan mühitinə uyğunlaşdırılması, obrazların rejissor tərəfindən “milliləşdirilərək” tamaşaçılara təqdim olunması (1936) o vaxtlar gənc rejissor üçün  bir cəsarət nümunəsi idi. Zaqafqaziya səhnələri ilə müqayisədə “Polad qartal” tamaşasını Ə.İsgəndərovun quruluşunda daha çox bəyəndiyini bəyan edən əsər müəllifinin bu etirafı gənc rejissoru yeni-yeni yaradıcılıq axtarışlarına sövq edir.  
Ə.İsgəndərovun ilk sənət həyatında dramaturq C.Cabbarlı mühüm rol oynayır. Gənc Ədilin yazıçı-daramaturqla ilk tanışlığı Gəncə mühitindən başlayır. Hələ 10-12 yaşlarında ikən teatra sonsuz maraq göstərən Ədil Gəncə Pioner evində uşaqlar üçün hazırlanan tamaşalarda fəal iştirak etməklə yanaşı, bir çox əsərləri səhnələşdirərək onları teatr həvəskarlarının iştirakı ilə tamaşaya hazırlayır. Sonuncu sinifdə oxuyarkən xoş bir təsadüf nəticəsində quruluş verdiyi “Qaçaq Kərəm” tamaşasını izləməyə gələn C.Cabbarlı onun istedadını yüksək dəyərlənirərək gənc Ədili Bakı Teatr texnikumunda təhsil almağa dəvət edir. Orta ixtisas texnikumunda müvəffəqiyyətlə təhsil alan (1928-1931) Ə.İsgəndərov C.Cabbarlının məsləhətilə A.V.Lunaçarski adına Moskva Dövlət Teatr Sənəti İnstitutuna daxil olur. Moskvada təhsil aldığı müddətdə (1932-1936) bu şəhərin teatr mühitilə daha yaxından tanış olan Ə.İsgəndərov sonuncu kursda oxuyarkən diplom tamaşası kimi A.Korneyçukun “Polad Qartal”  əsərinə müraciət edir. Deyilənə görə Ə.İsgəndərov bu tamaşanı Moskva səhnəsində bəyəndiyindən onu diplom tamaşası kimi hazırlamağa qərar vermişdir. 
 
 
O vaxtlar Rusiyada təhsil alan keçmiş sovet respublukalarından gələn tələbələr diplom tamaşalarını öz ölkə teatrlarının səhnəsində hazırlamalı olduqlarından Ə.İsgəndərov ona daha çox doğma olan Akademik Dram teatrının səhnəsinə üstünlük verir. Hələ texnikumda təhsil alarkən Dram teatrın kütləvi səhnələrində yer alan Ə.İsgəndərovun diplomçu olaraq Dram teatrına rejissor kimi işə qəbul olunması 26 yaşlı bir gənc üçün böyük etimad idi. Ali təhsilini başa vurub Bakıya dönən gənc Ədilin qısa bir zamanda Dram Teatrına baş rejissor təyin olunması isə, heç şübhəsiz ki, milli teatrın yaradıcılıq uğurlarına hesablanmış addım idi. Uzun illər Akademik Dram teatrında fəaliyyət göstərən teatrın bədii rəhbəri A.Tuqanovun Ə.İsgəndərov yaradıcılığına verdiyi dəyər isə heç bir ölçüyə gəlməz. Belə ki, ilk gündən Ə.İsgəndərovun  yüksək təşkilatçılıq keyfiyyətini, fitri istedadını görən A.Tuqanov könüllü olaraq öz ərizəsilə işdən çıxır; həmin vəzifə gənc rejissora həvalə edilir. Sonrakı il (1938) Ə.İsgəndərov, həm də direktor vəzifəsini icra etməyə başlayır. 
 
 
Moskva Bədaye teatrında rejissorluq təcrübəsi keçən Ə.İsgəndərovun teatra gəlişi C.Cabbarlının ölümündən bir neçə il sonra (1936) baş verir. O vaxtlar yaradıcılığının çətin dövrünü yaşayan teatrın repertuar problemi hələ də həll olunmamış qalırdı. C.Cabbarlı dramaturgiyası milli aktyor nəsli yetirsə də, rejissor  sənəti o qədər də qənaətbəxş deyildi. Yüksək yaradıcılıq ehtirası ilə fəaliyyətə başlayan Ə.İsgəndərov rəhbərliyinin ilk dönəmlərində müasir ruhlu səhnə əsərlərinə ehtiyacı ödəmək məqsədilə gənc qələm sahiblərini teatra cəlb etmək üçün əlindən gələni əsirgəmir. S.Vurğun, İ.Əfəndiyev, M.İbrahimov, C.Məcnunbəyov, M.Hüseyin, Z.Xəlil, R.Rza, M.Cəlal və b. bu kimi istedadlı qələm sahibləri, məhz  Ə.İsgəndərovun xeyir-duası ilə teatr həyatına qədəm qoymuşlar. 
 
 
1937-ci ildən 1948-ci ilə qədər Akademik  Dram teatrının səhnəsində yalnız milli ruhlu əsərlərə (M.İbrahimov “Həyat”, “Madrid”, “Məhəbbət”; C.Məcnunbəyov “Yanar dərə”;  S.Vurğun “Vaqif”, “Xanlar”, “Fərhad və Şirin”; C.Cabbarlı “Aydın”; M.Hüseyin “Nizami”;  R.Rza “Vəfa”; İ.Əfəndiyev “İşıqlı yollarla”, “Bahar suları”; Ə.Məmmədxanlı “Şərqin səhəri”,  H.Cavid “Şeyx Sənan”) yer ayıran Ə.İsgəndərovun səmərəli səhnə fəailiyyəti Ə.Məmmədxanlının “Şərqin səhəri” əsərinin tamaşasında (1948) özünün parlaq ifadəsini tapır. Bu səhnə əsərinə görə quruluşçu rejissor və tamaşanın bir çox iştirakçıları “SSRİ Dövlət mükafatı (Stalin mükafatı) laureatı” adına layiq görülür. 
 
 
 “Vaqif” əsəri demək olar ki, S.Vurğunun Ə.İsgəndərovla birgə yaradıcılıq məhsulu sayılır. Şairi pyes yazmağa təhrik edən Ə.İsgəndərov  “Vaqif” tamaşası ilə (1937) teatrın ən böyük uğuruna imza atır. Bu səhnə əsəri ilə bağlı dramaturqun söylədiyi bir fikir onun Ə.İsgəndərov yaradıcılığına verdiyi qiymət kimi dəyərləndirilir: “Vaqifi Tanrı yaratdı, mən yaşatdım, Ədil ona ikinci ömür verdi”. 
 
 
“Vaqif” tamaşası səhnəyə hazırlanan ərəfədə teatrın bir çox tanınmış simalarının (A.M.Şərifzadə, Ü.Rəcəb, A.Tanailidi, dramaturq H.Cavid, şair-tərcüməçi Ə.Cavad) “xalq düşmən” adı ilə həbs olunması və R.Təhmasib kimi istedadlı bir aktyorun teatrdan uzaqlaşaraq kino sahəsinə keçməsi Akademik Dram teatrı üçün böyük itki sayılır. Ə.İsgəndərov ağır sınaqlar qarşısında qalan kollektivin əvvəlki əzmini özünə qaytarmaq məqsədilə ciddi yaradıcılıq axtarışlarına başlayır. Teatr tarixinə qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik ruhlu tamaşa kimi daxil olan “Vaqif” Ə.İsgəndərovun quruluşunda dekorasiya, aktyor oyunu, ümumi kompozisiya quruluşu ilə, həm də klassik ənənələrin yeni formada təqdimatı kimi diqqət çəkir. Tamaşada Vaqiflə yanaşı Eldarın da xalq qəhrəmanı kim önə çıxması rejissor məqsədinə xidmət edir. Müəllif tərəfindən tarixi təhriflərə məruz qalsa da, teatr ictimaiyyəti tətəfindən romantik ənənələrin davamı olaraq qəbul edilən “Vaqif” tamaşası dövrün tələblərinə cavab verdiyindən  mətbuat tərəfindən təqdir edilir. 
 
 
Milli teatr mühitində ilk dəfə olaraq məhz azərbaycanlı aktyorların iştirakı ilə tamaşaçılara təqdim edilən “Vaqif” tamaşası bir quruluşda min dəfə oynanılır: Ə.Ələkbərov nə az, nə çox, düz 25 il Vaqif obrazı ilə tamaşaçıların görüşünə gəlir. Azərbyacan incəsənəti ongünlüyündə (Moskva, 1948) iştirak edən Dram teatrının yeddi səhnə əsərindən ən çox tənqidə məruz qalanı “Vaqif” olsa da, bu tamaşaya görə Ə.İsgəndərov “əməkdar incəsənət xadimi” adına layiq görülür. 
 
 
S.Vurğun “Vaqif” əsərindən sonra bir-birinin ardınca “Xanlar”, “Fərhad və Şirin”, “İnsan” dramlarını qələmə alır. Humanist ideyaların və vətənpərvərlik duyğularının ön plana çəkildiyi “Fərhad və Şirin” əsərinin quruluşundakı (1952) monumentallıq Ə.İsgəndərov məktəbinin növbəti uğurlarından sayılır. Azərbaycanın mütəfəkkir şairi N.Gəncəvinin 800 illik yubileyinə töhfə sayılan “Fərhad və Şirin” tamaşasına görə quruluşçu rejissor “xalq artisti” fəxri adına təqdim edilir. 
 
 
İ.Əfəndiyev yaradıcılığının teatrla qaynayıb-qarışması, ilk növbədə, məhz  Ə.İsgəndərun adı ilə bağlıdır. M.Hüseyinlə birgə yazdıqları “İntizar” dram əsəri ilə (1944)  teatr həyatında görünməyə başlayan dramaturqun Bakı neftçilərinin həyatından bəhs edən “İşıqlı yollarla” əsəri (1947) bu səhnədə onun ilk müstəqil işi sayılır. Kənd adamlarının həyatından bəhs edən, yeni içtimai-əxlaqi münasibətlərə həsr olunan və psixoloji-realizm üslubunda yazılan “Bahar suları” əsəri isə Ə.İsgəndərovun quruluşunda (1948) ilk səhnə həyatını yaşayır. “Realist psixoloji üslubun açıq  formasının  başılca prinsiplərini bəyan edən”, “altmışıncı illərdə təşəkkül tapan  lirik-psixoloji üslubun müəyyən mənada  təməli olan” (İ.Rəhimli) və eləcə də dramaturgiyada «konfliktsizlik» nəzəriyyəsi ifşa olunandan sonra Akademik Dram Teatrında ilk konfliktli dram əsəri kimi dəyərləndirilən “Bahar suları” əsərinin səhnə həlli birmənalı qarşılanmır, tamaşa haqqında müxtəlif mülahizələr irəli sürülür. 
“Aydın” tamaşası ilə Ə.İsgəndərov “Cəfər Cabbarlı yaradıcılığının ilkin dövrünün pyeslərinə rejissor münasibətlərinin “ştamplanmış” formasının demək olar ki, kirəclənmiş ölçü-prinsiplərinin dağıtdı. Ədil İsgəndərov bütöv şəkildə olmasa da, sübut  etdi ki,  Cəfər Cabbarlı ilk növbədə ictimai-siyasi  konfliktlər qaynağında  güclü, həyati,  koloritli, tipik xarakterlər dramaturqudur” (İ.Rəhimli). Dramaturqun xalqlar dostluğunun tərənnümünə həsr olunan “1905-ci ildə” tamaşasında (1955)  quruluşçu rejissorun həddindən artıq monumentallığa, epikliyə meyl etdiyi qeyd edilir. Dramaturgiyanın və teatrın nəzəri-estetik problemlərinə həsr olunan “Dönüş” pyesinin uğuru səhnə həlli isə (1960) sənət aləmində özünü göstərən  yeni məzmunun, yeni ruhun və yeni istiqamətin ehtiraslı təsvirində ifadə olunur.  
 
 
Yaradıcılıq fəaliyyətində ilk dəfə olaraq dünya klassiklərindən V.Şekspir dramaturgiyasına müraciət edən Ə.İsgəndərov “Otello” tamaşası ilə (1949) kütləvi xor, rəqs və döyüş səhnələri fonunda azadlıq, insanpərvərlik  və məhəbbət ideyalarını önə çəkməklə teatr həyatında hadisəyə çevrilən bir tamaşa ərsəyə gətirir. Quruluşçu rejissor S.Mayorovun yozumunda formalizmdə suçlandırılan “Otello” tamaşası (1932) Ə.İsgəndərovun quruluşunda üslub mükəmməlliyi və monumentallığı ilə diqqət çəkir. “Lirik poetikliyi, romantik ruhun monumental həlli, həyatiliyi, aktyor oyunlarının realizmdən şirələnməsi ilə orjinal alınmış” (İ.Rəhimli) bu tamaşanın uğuru, həm də böyük aktyorluq imkanlarına malik olan Ə.Ələkbərovun adı ilə bağlı olur. Hələ Gəncədə ikən bu obraz üzərində yaradıcılıq işi aparan Ə.Ələkbərov böyük səhnəyə dəvət aldığından Otello ilə bağlı axtarışlarını Akademik Dram teatrının səhnəsində davam etdirməli olur. 
 
 
Quruluçu rejissor “Otello” tamaşası ilə ilk dəfə olaraq yaradıcı kollektivi bir araya gətirməklə mükəmməl bir ansambl yaratmaq arzusuna nail olur.  Teatrın 75 illiyinə qiymətli töhvə kimi dəyərləndirilən “Otello” tamaşasına görə Ə.İsgəndərov Lenin ordeni ilə təltif olunur.
 
 
Teatra “yeni üslub-ifadə vasitələri, aktyor və rol işlənmə prinsipi, bədii materialın təfsiri, kompozisiyasının zərifliyi, sözün hərəkətdə romantik lirizmlə təcəssümü” (İ.Rəhimli) kimi yeni keyfiyyətlər bəxş edən Ə.İsgəndərovun teatr yaradıcılığında Ü.Rəcəb, B.Şəkinskaya, Ə.Ələkbərov, R.Əfqanlı, M.Əliyev, M.Davudova, A.Gəraybəyli, N.Əliyeva, S.Hacıyeva, İ.Osmanlı, F.Qədri, Ə.Qurbanov, S.Tağızadə, Ə.Məmmədova, H.Qurbanova, L.Bədirbəyli, Ə.Sultanov, M.Dadaşov, H.Salayev kimi romantik aktyor məktəbinin tanınmış simaları mühüm rol oynamışdır.    
 
 
Romantizmi “1905-ci ilin rus inqilabının doğurduğu mürəkkəb içtimai-siyasi hadisələrin  ziddiyyətləri içərisində yetişən ədəbi proses” kimi dəyərləndirən professor İ.Kərimova görə bu proses ilk olaraq teatra ədəbiyyatdan qabaq, 1890-cı illərin axırlarından etibarən tərcümə dramaturgiyası vasitəsilə daxil olmuşdur. Və təbii ki, “yeni məfkurənin, həyata yeni baxışın, kütləvi qəhrəmanlıq ruhunun ifadə edilməsində faydalı görünən romantizmin” (C.Cəfərov) teatr prosesindəki sonrakı inkişafı  N.B.Vəzirov (“Müsibəti-Fəxrəddin”) və H.Cavid daramaturgiyası ilə (“İblis”) davam etdirilir. Beləliklə də “teatrın ideya, bədii-estetik istiqaməti yeni bir keyfiyyətlə-fəlsəfi məzmunlu poetik forma və mündəricə ilə zəngiləşir”. İ.Kərimov. 
“Romantik teatr” poetikasının parlaq nümayəndəsi H.Ərəblinski məktəbinin təmsil etdiyi şərtləri - vahid bədii tərtibat sistemini, müəyyənləşdirilmiş ifa tərzini, təsirli effektlər sistemini dövrün yaradıcılıq normasına çevirən, zamanın tələblərindən irəli gələrək həyatın ziddiyyətlərindən, ictimai bəlalarından daha çox onun gözəlliyini, romantikasını təcəssüm etdirən Akademik Dram teatrının monumental tamaşalar yaratmaq üçün apardığı mübarizənin önündə yer alan Ə.İsgəndərov ömrünün 25 ilini (o, 1910-cu ildə Gəncədə anadan olmuşdur) milli teatr sənətinin inkişafına həsr etməklə 30 dan artıq tamaşaya  səhnə həyatı verir. İdeyalılığı, məfkurəviliyi əsas götürməklə inqilabi ruhlu pyeslərlə yanaşı, tarixi və müasir mövzulu əsərlərə müraciət edən Ə.İsgəndərovun tamaşalarındakı miqyas genişliyi, ifadə üslubunun böyük anlamda üzə çıxması, tərtibatın məkan həllindən konfliktin ölçü bilməyən toqquşma dərəcəsinə qədər hər şey; ifaçı aktyorlarda güclü qaltanlı səs, tamaşaçı ilə birbaşa ünsiyyət, ehtiras, toqquşması, əzab, göz yaşları, fəryadlar onun sənət poetikasının əsasını təşkil edir. 
 
 
 “Təkcə onu demək kifayətdir ki, Ə.İsgəndərov Azərbaycan teatrı tarixində hələlik yeganə rejissordur ki, əsərlərinin ömrü uzun olmuş, özünəməxsus teatr intizamı yarada bilmiş, milli mədəni kökdən güc alan ifaçılıq xüsusiyyətləri ilə seçilən aktyor nəsli yetişdirmişdir. Nəhayət, Ə.İsgəndərov rejissurasının başlıca nailiyyəti kimi onu demək lazımdır ki, Azərbaycan milli teatr mədəniyyətində, o cümlədən səhnə sənətində teatr duyumu anlayışı və istilahı yaratmışdır. Bir az da irəli getsək bütövlükdə, mədəniyyət tariximizdə Ə.İsgəndərovun teatrı deyilən təzahür faktı qalmaqdadır” (İ.İsrafilov.)
 
 
Azərbaycan milli teatr tarixində Ə.İsgəndərovun yerininin öyrənilməsi ilə bağlı aparılan elmi-tədqiqat işlərində əsasən görkəmli rejissorun yaradıcılığna soyuq, təftişçi münasibət olduğu bildirilir. Səbəbi onun yaşadığı dövrün xüsusiyyətləri, sonradan bu cəmiyyətə verilmiş qiymətlə əsaslandırılır. 1936-1945-ci illər intervalını Ə.İsgəndərov fəaliyyətinin ən çətin mərhələsi qismində qiymətləndirən Ə.İsgəndərov yaradıcılığının tədqiqatçılarından olan R.Novruzovanın fikrincə “əgər teatrın baş rejissoru kimi Ə.İsgəndərovun 1960-cı illər ərəfəsində səhv etmək, yanılmaq, nəyisə nəzərdən qaçırmaq və ya məşhur bur sənətçi statusunda şıltaqlık etmək hüququ vardıysa, müharibə ərəfəsində gedən proseslər  zamanı o, belə hüquqdan  az qala inzibati qaydada məhrum edilmişdir”. Tədqiqatçıya görə Azərbaycan teatrının tam şəkildə sovetləşməsi məhz bu dövrün məhsulu olduğundan teatr rəhbərliyi bu “məhsula” görə ciddi məsuliyyət daşıyırdı. “Deməli dövr özü, daha konkret isə respublikanın dövlət və partiya rəhbərliyi Ə.İsgəndərovu, əgər belə demək mümkündürsə, teatrda lider olmaq üçün “nişanlamışdı”. Ona görə də Ə.İsgəndərovun teatr sənətində və teatrın təşkilatı sferasındakı, Azəbaycan sovet teatrının yaradılması prosesindəki addımları inamlı və özünə arxayın adamın addımları idi”.  O da qeyd olunur ki,  “dövlətin büdcəsində “oturmuş” bir müəssisə rəhbərliyinin dövlətin yeritdiyi siyasətin təbliğatçısına çevrilməkdə, ona dəstək verməkdə borclu olan Ə.İsgəndərov “sovet ideologiyasına tam səmimiyyətlə xidmət edə-edə, həm də Azərbaycan teatrının milliliyini, xalq ənənələri müstəvisində formalaşmış özəl cəhətlərini hər zaman ön planda saxlamaqla”, təkcə “Azərbaycan sovet teatrının müəllifi” kimi deyil, eyni zamanda “Azərbaycan teatrının klassik obrazını formalaşdıran rejissor” kimi tarixə düşür. Beləliklə də, “qüdrətli rejissor Ə.İsgəndərov səhnədə aktyorun suflyora möhtac olmasına son qoydu. O, Azərbaycan səhnəsinə əzəmətli və əlvan monumentallıq gətirdi. Qərbi Avropa teatrı köklərindən şirələnmiş sənət ocağına güclü, milli ruh aşıladı. Onların üzvi vəhdətinin estetik əsasını qoydu. Teatrın repertuarı ətrafında güclü çağdaş müəlliflər toplaya bildi. Ən əsası isə “Ədil İsgəndərov teatrı” ifadəsinin elmi-nəzəri əsasında duran canlı teatrın fəaliyyətinə nail oldu”.İ.Rəhimli.
XX əsrin üçüncü onilliyində Akademik Dram teatrının səhnəsində R.Mustafayev, Ə.Əzimzadə, N.Fətullayev kimi rəssamlarla yanaşı, rus rəssamları da çalışırdı. A.Ayzenin rəhbərlik etdiyi musiqi tərkibində Ə.Bədəlbəylidən başqa bütün müsiqiçilər milliyyətcə rus idi. Belə bir vaxtda Ə.İsgəndərovun teatr mühitində hüzur etməsi milli teatr sənətinin üfüqlərinə aydınlıq gətirir. Ə.İsgəndərovun fəaliyyəti nəticəsində İ.Axundov, B.Əfqanlı, Ə.Abbasov kimi  milli teatr rəssamaları yetişir. Q.Qarayev, S.Hacıbəyov, T.Quliyev F.Əmirov, C.Cahangirov, S.Rüstəmov kimi bəstəkarlar teatr işinə cəlb olunurlar. Məhz Ə.İsgəndərovun təşəbbüsü ilə qərb çalğı alətləri orkestri ilə yanaşı, teatrda ilk dəfə milli musiqi üçlüyü (tar, kaman, ud) yaradılır.
 
 
Akademik Dram teatrına baş rejissor təyin olunduğu ilk vaxtlardan şair S.Rüstəm (direktor), maestro Niyazi ( kütləvi işlər üzrə rəhbər), dramaturq S.Rəhman, tənqidçi C.Cəfərov (ədəbi hissə müdiri) ilə birgə çalışan Ə.İsgəndərov gənc rejissorlara (S.Turabov, Ə.Ələkbərov, M.Haşımov, Ə.Şərifov, Ş.Bədəlbəyli, M.Zeynalov və Ə.Quliyev) özlərini ifadə etmək üçün geniş imkanlar yaradır. 
 
 
1951-ci ildən sonra Ə.İsgəndərova qarşı qərəzli hücumlar səngimək bilmir. “Konfliktsizlik” nəzəriyyəsinin fəsadlarından xilas olmaq üçün teatrın mühitinə yeni abi-hava gətirmək məqsədilə ənənəvi üslubla yeni üslubun sintezinə ehtiyac ortaya çıxır. Belə bir təcrübəni Ə.İsgəndərov ilk növbədə S.Rəhmanın “Nişanlı qız” (1953) və N.Hikmətin “Türkiyədə” (1953) əsərləri üzərində sınaqdan keçirir. “Həyat” (M.İbrahimov, 1954) tamaşası öz aktuallığını itirdiyindən diqqəti cəlb etmir. Cənubi Azərbaycanda baş verən demokratik hərəkatın vəhşicəsinə yatırılmasından sonra xalqın həyatında baş verən əzablı günlərdən, eləcə də gizli mübarizələrdən söhbət açan, dolğun xarakterlər, gərgin dramatik hadisələrlə zəngin olan “Od içində” (Ə.Məmmədxanlı, 1951), bədii və dramaturji cəhətdən zəif olan “İliç buxtası”  (C.Məcnunbəyov, 1958-ci il) tamaşaları da ədəbi ictimaiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmır.
 
 
20 illik fasilədən sonra böyük ədib H.Cavidin milli teatra tarixi qayıdışı (1959) Ə.İsgəndərovun adı ilə bağlı olur. Dramaturqun “Şeyx Sənan” əsərini romantik estetik səhnələrdən uzaqlaşaraq realist səpgili nikbin bir faciə kimi tamaşaçılara təqdim etmək arzusunda olan quruluşçu rejissorun bu arzusu həyata keçmir.
 
 
Şəxsiyyətə pərəstişdən sonra ictimai-siyasi həyatda baş verən dəyişiklik Ə.İsgəndərov düşüncəsində təbəddülat yaradır və o yeni teatr estetikasına, yeni meyarlara ehiyacı nəzərə alaraq  teatrın fəaliyyət istiqamətini realist ənənələrin inkişafına doğru yönəltməklə mücərrəd “monumentalizm”dən  uzaqlaşmağa başlayır. Bu onun “Namus” tamaşasında (A.Şirvanzadə, 1952) özünü bariz şəkildə təzahür etdirir. M.Məmmədov və T.Kazımov kimi istedadlı gənc  rejissorların yaradıcılığından bəhrələnmək cəhdi teatrın ədəbi mühitinin yenilənməsi amacına xidmət edir. 
 
 
 
1300 il bundan əvvəl Ağvan (Azərbaycan) ölkəsində hökmran olan Cavanşirin həyatına və mübarizəsinə həsr olunan “Cavanşir” tamaşası (M.Hüseyin, 1957-ci il) müəyyən kəm-kəsirə baxmayaraq uğur  qazanır: “Cavanşir” əsəri öz səhnə quruluşu etibarı ilə çox arxaik təsir bağışlasa da  vətənpərvərlik ideyası naminə qəhrəmanlığa və hünərə oxunan bir alqış kimi səslənir (C.Cəfərov). Tamaşanın əsas obrazlarından olan hökmdar-vətəndaş Cavanşir (Ə.Ələkbərov), nəinki təkcə döyüş meydanlarında, istilaçılara qarşı mübarizədə, həm də ölkənin çiçəklənməsi və möhkəmlənməsi naminə daxili mübarizələrdə vətənə xidmət göstərməyin yüksək nümunəsi kimi təqdim edilir. 
 
 
1950-ci illərdən sonra Akademik Dram teatrının səhnəsində romantik estetik səhnələrdən uzaqlaşmaqla lirik-psixoloji iqlim yaratmaq, cüzi detallarla mühitin təsvirinə nail olmaq, təbii boyalardan istifadəni yeni keyfiyyətlər üzərində qurmaqla milli koloriti aydın təcəssüm etdirmək və s. kimi cəhdlər təbii ki, romantik aktyor oyunu ilə monumental rejissor işinin ahəngdarlığını təmin etmək məqsədi daşıyır. Səhnəyə yumuşaq emosiya bəxş etməsi ilə diqqəti çəkən N.Fətullayev, məkanın obrazlı təsvirinə çalışan B.Əfqanlı, eyni zamanda K.Kazımzadə, İ.Axundov, S.Şərifzadə və S.Yefimenko kimi istedadlı teatr rəssamları, məhz Ə.İsgəndərovun rəhbərliyi dönəmində səhnəqrafiyanın inkişafına xidmətlər  göstərmişlər.
Ə.İsgəndərovun təşəbbüsü ilə gənc kadrlara olan ehtiyacı ödəmək məqsədilə 1944-cü ildə teatrın nəzdində aktyor studiyası yaradılır. Əsası A.Tuqanov tərəfindən qoyulan aktyor studiyasında (1935) pedaqoji fəaliyyətə başlayan Ə.İsgəndərovun ilk tələbələri sırasında  Ə.Quliyev, M.Nuriyev, R.Rzayev, N.Aşurov kimi aktyorlar yer alır. Ə.İsgəndərov pedaqoji fəaliyyətini sonradan  Teatr institutunda davam etdirir. Həmin ali məktəbin (indiki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti) ilk professorlarından sayılan Ə.İsgəndərovun yetirmələri bu gün də milli teatr sənətinin inkişafına öz dəyərli töhfələrini verməkdədir.
 
 
Dram teatrının “akademik” statusuna layiq görülməsi (1959) görkəmli sənət xadiminin xidmətləri sırasındadır. Teatr yaradıcılığının son dönəmlərində “SSRİ xalq artisti” fəxri adını daşıyan Ə.İsgəndərovun iki dəfə Azərbaycan SSRİ Ali Sovetinə deputat seçilməsi, eyni zamanda “Qırmızı Əmək Bayrağı” və “Şərəf nişanı” ordenləri ilə də təltif olunması sənət xadiminin sənətinə verilən  qiymət kimi dəyərlidir.
 
 
Ə.İsgəndərov Rus Dram teatrı vı Opera və Balet teatrı səhnələrində bir çox  tamaşalara (S.Vurğun “Vaqif”, R.Qilyer “Şahsənəm” və s.) səhnə həyatı verir. 
 
 
Rəhbəri olduğu Akademik Dram teatrının son illərdəki uğursuzluğunu Şekspirin “Hamlet” və S.Rəhmanın “Əliqulu evlənir” tamaşası ilə aradan qaldırmağa cəhd göstərsə də, onun bu istəyi yarımçıq qalır... 
 
 
Yaradıcılığının ən məhsuldar dövrünü teatr sənətinin inkişafına xidmətdə keçirən Ə.İsgəndərovun Akademik Dram teatrının səhnəsindən uzaqlaşdırılması (1960) 37-ci il represiyasındaan sonra  bu teatrın həyatında ikinci böyük itki sayılır...    
Hələ 50-ci onilliyin ortalarından filmlərə dəvət alan Ə.İsgəndərov teatrdan uzaqlaşdırıldıqdan sonra 1960-cı ildən 1966-cı ilə qədər C. Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostuduyasında aktyor kimi fəaliyyətə başlayır. Kino yaradıcılığının ilk mərhələsində Xəlilov (“Qara daşlar”, rej.A.Quliyev, 1956), məhkəmə sədri (“Bir məhəllədən iki oğlan”, rej. Ə.İbrahimov və İ.Qurin, 1957), Rosselini (“Uzaq sahillərdə”, rej. T.Tağızadə, 1958), tacir (“Leyli və Məcnun”, rej.L.Səfərov, 1961), klub müdiri (“Əmək və qızılgül”, rej.T.Tağızadə, 1962), Quliyev (“Romeo mənim qonşumdur”, rej.Ş.Mahmudbəyov, 1963), Nikandro (“Zəncirlənmiş adam”, rej. K.Rüstəmbəyov, 1964), Xaçaturov (“İyirmialtılar”, rej.Ə.İbrahimov, 1966) kimi obrazlara çəkilən Ə.İsgəndərov “Azərbaycanfilm”ə rəhbər təyin edildikdən sonra  (1966) onun kino obrazları sırasına Kamilov (“Qanun naminə”, rej.M.Dadaşov, 1968), Kərbəlayi İsmayıl (“Axırıncı aşırım”, rej.K.Rüstəmbəyov, 1971), Nəsib bəy (“Ulduzlar sönmür”, rej.Ə.İbrahimov, 1971), Yatağan (“1001-ci qastrol”, rej.O.Mirqasımov, 1974) kimi personajlar əlavə olunur. “Axırıncı aşırım” filmində yaratdığı Kərbalayı İsmayıl obrazına görə Ə.İsgəndərov Tbilisidə keçirilən 5 Ümumittifaq Kinofestivalında (1972) “ən yaxşı kişi rolu” nominasiyasının baş mükafatına layiq görülür. 
 
 
Kinostudiyada rəhbər vəzifədən uzaqlaşdırıldıqdan sonra (1974) Ə.İsgəndərovun çəkildiyi filmlərin sırasına Hətəmxan ağa (“Dərviş Parisi partladır”, rej.K.Rüstəmbəyov və Ş,Mahmudbəyov, 1976), Fərman (“Üzü küləyə”, rej. Ə.Mahmudov, 1977), Dadaşlı (“Arxadan vurulan zərbə”, rej.A.Babayev, 1977) kimi obrazlar  daxil olur. Dadaşlı obrazı Ə.İsgəndərovun kinoda son aktyor işi sayılır. 
 
 
 C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm”də ekranlaşdırılan, 1963-cü ilin noyabr ayının ilk ongünlüyündə “Nizami” kinoteatrında 33 gün tamaşaçılara təqdim edilən “Əhməd haradadır?” filmi (müəllif S.Rəhman, operator Y.Fogelman, rəssam M.Hüseynov, bəstəkar R.Hacıyev, səs operatoru Ə.Şeyxov) Ə.İsgəndərovun bir rejissor olaraq kinoda ilk və son işi sayılır. S.Səfiyev, T.Əzimova, M.Şeyxzamanov, N.Məlikova, N.Paçuaşvili, E.Qasımov, S.Aslan, N.Axundov, M.Mərdanov, A.Cavadov, L.Abdullayev, E.Zeynalov, B.Səfəroğlu, Ə.Ağayev, Y.Yulduz, A.Pənahova, T.Rəhmanov, Ə.Mahmudov, M.Nuriyev kimi aktyorların çəkildiyi bu film ekrana çıxar-çıxmaz ünvanına tənqidi fikirlər söylənir.  Hətta rejissorun özünün də bəyənmədiyi bu film 47 ildən  çoxdur ki, hələ də öz aktuallığını saxlamaqdadır.   
 
 
Ə.İsgəndərovun yaradıcılığı ilə bağlı bəzi bəlgələrdə biz onun SSRİ və Türkiyə kinematoqrafçılarının birgə istehsalı olan “Məhəbbətim mənim, kədərim mənim” filmində yer aldığı haqda məlumatlara rast gəlirik.
 
“Azərbaycanfilm”ə rəhbərlik etdiyi dönəmlərdə neçə-neçə kino xadimlərinin  (R.Ocaqov, T.Tağızadə, A.Babayev, R.İsmayılov, X.Muradov, E.Qasımov, F.Əliyev, T.Məmmədov, Ə.Mahmudbəyov və b.) püxtələşməsində əmək xərcləyən Ə.İsgəndərov kino studiyaya yeni abi-hava gətirir: Kinostudiyada erməni hegemonluğuna son qoymaqla  azərbaycanlı aktyorların  əsas rollarda yer almasına şərait yaradır. O, kino sənətinin milli kadrlarla (rejissor, operator, ssenarist) təmin etmək üçün ciddi inzibati və yaradıcı işlər görürür: İstedadlı gənclərin bir qismini Moskvaya Ali Kino məktəbinə oхumağa göndərir, bəzilərini isə “Azərbaycanfilm” studiyasının nəzdində təşkil etdiyi iki illik aktyor kursuna (1966) cəlb edir. 
 
 
Ə.İsgəndərov “Vaqif” əsəri əsasında ikiseriyalı bədii film çəkmək arzusunda idi... 
   
 
 
Kinostudiyadan “öz istəyi” ilə uzaqlaşdırılan (1974) Ə.İsgəndərov ömrünün sonuna qədər İncəsənət İnstitutunda pedaqoji fəaliyyətini davam etdirməklə məşğul olur, eyni zamanda filmlərə çəkilir.
 
 
 
O, 100 il bundan öncə bir bahar günündə baharda dünyaya gəlmişdi, 68 il sonra ömrünün payızında həyata vida edir...
Düz 42 ildir ki, milli teatr və kino sənətimiz bu böyük və əvəzsiz sənət xadiminin yoxluğunu yaşayır...
  
 
 
Məleykə Alıqızı
 
 
Sənətşünas
 
 
Azərbaycan Yüksəliş Partiyası Başqanının müşaviri
           
Mənbə: Müəllif:
Ədil, İsgəndərov, –, böyük, və, əvəzsiz, insan,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
AY Partiya nümayəndələri Zəngilanda qəzaya düşən Şamil Ayrımı evində ziyarət etdi - FOTO
AY Partiya rəhbərliyi Türkiyə Böyük Millət Məclisində - FOTO
AY Partiya rəhbərliyi Türkiyədə görüşlər keçirir - FOTOLAR
AY Partiyanın sədri Anar Əsədlinin ölkədən çıxışına qadağa qoyulub
Anar Əsədli: "Avropa İttifaqına bənzər Turan İttifaqının yaranması mühümdür"
Aynur Qəzənfərqızı - 8 noyabrda faciə axtarmaq...
İzmirdə zəlzələ olub: Xəsarət alanlar var - FOTO
Fazil Məmmədov Türkiyədə vəfat etdi - YENİLƏNİB
AY Partiya rəhbərliyi toplantı keçirib
"Tərtər işi” üzrə təqsirləndirilən və apellyasiya şikayəti verən 11 nəfər (SİYAHI)
XTQ-nin təlimi başladı - Hikmət Mirzəyev komandanlıq edir (VİDEO)
Noyabrın havası AÇIQLANDI
Tehran Mənsimov Xankəndi ətrafındakı döyüşlərdən danışdı
Sabahın havası - Rayonlarda qar yağacaq
Azərbaycanda güclü zəlzələ təhlükəsi var?
Hava ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ: bu gündən...
Mərkəzi bazarda YANĞIN -FOTO
Nazirlikdən sürücülərə XƏBƏRDARLIQ: Bu yollarda...
Sabah hava necə olacaq?
Qobustan rayonunda növbəti zəlzələ qeydə alınıb
Biləsuvarda avtomobillə mikroavtobus toqquşub, ölən və yaralı var
ƏHALİYƏ CİDDİ XƏBƏRDARLIQ: Qarşıdakı iki gündə...
Şənbə günü hava necə olacaq?
Nazir ətraf mühit məsələlərindən DANIŞDI
Bu gün hava necə olacaq?
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Bakıda yolu kəsib şou göstərən "avtoş" xanım sürücüdən şok hərəkətlər - VİDEO
Bu yollarda TIXAC var
Bu gün hava necə olacaq?
"İranda vəziyyət hər an dəyişə bilər: Biz Güneylə birləşməyə hazırıqmı?" - Anar Əsədli ilə MÜSAHİBƏ
Sabahın havası AÇIQLANDI
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Qurultayı keçirilir -- FOTOLAR/YENİLƏNİB
Milli Qəhrəman vəfat etdi
Bələdiyyə sədri və bacısının şok əməlləri: "Qızıl alverindən qazanc..."
Şəhid atası vəfat etdi - FOTO
Bakıda qəza baş verən yerdən suyun çəkilib kənarlaşdırılması işlərinə başlanılıb - VİDEO/YENİLƏNİB
Qubadlının işğaldan azad edilməsindən 2 il ötür
Rəşad Bakuvi: “AY Partiyanı qanun layihəsinin müzakirələrinə dəvət etməmək dialoqu şübhə altına alır”
Qeyri-sabit hava nə vaxtadək davam edəcək?
Qrıza 3 sm qar yağıb - VİDEO
Sabah hava necə olacaq?
AzTv-nin keçmiş sədrini öldürmək istəyən şəxsdən XƏBƏR VAR
Polisdən əməliyyat: 37 narkotacir tutuldu (VİDEO)
Qəhrəman şəhid polkovnik Şükür Həmidovun anım günüdür
Azərbaycana qar yağdı - VİDEO
Ordumuzun mövqeləri atəşə tutuldu
Xudayar Yusifzadənin şəhid olduğu gündür
Anar Əsədli
Cəzasızlıq onları yeni təxribatlara ruhlandırır - Ombudsman
Sabahın hava proqnozu
Azərbaycan Prezidenti xəstəxanada Binəli Yıldırım, Şamil Ayrım və Oğuzhan Dəmirçiyə baş çəkdi - FOTO
İranda öldürülən etirazçıların sayı açıqlandı - FOTO
Ermənilər Azərbaycan Ordusunun təminat daşıyan texnikasını atəşə tutdu - FOTO
Səhiyyə Nazirliyindən Binəli Yıldırım və Şamil Ayrımla bağlı açıqlama
Gələn il metroda ödəniş bu cür olacaq
BDU-nun müəllimi faciəvi şəkildə öldü - FOTO
Cəbrayılda qəzaya düşən Binəli Yıldırımdan ilk açıqlama
Nərminlə bağlı rəy verən ekspert məhkəməyə çağırıldı
Prezidentlər Cəbrayılda ağac əkdi, 15 ceyranı əraziyə buraxdı - YENİLƏNİB
İran sərhədimizdə Baş Konsulluq açır
Hikmət Hacıyev Cəbrayıldan paylaşım etdi - FOTO
Azərbaycanda şagirdlərə bu qadağalar tətbiq ediləcək - RƏSMİ
FHN-dən hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə MÜRACİƏT
Vidadi Ələkbərov vəzifəsindən azad edildi
Azərbaycandakı türk hərbçilərin mandatı uzadıla bilər
Zəngilan aeroportunu görən Ərdoğandan maraqlı reaksiya - VİDEO
Prezidentlər Zəngilan aeroportunun açılışında iştirak etdi - YENİLƏNİB
Sabahın hava proqnozu
Sabiq baş prokurorun ailəsinə məxsuz əmlaklar geri qaytarıldı
Şuşaya vətəndaşların köçürülməsinə bu tarixdən başlanacaq
İctimai Birlik xanımlara öz işini qurmağı belə öyrədir FOTO/VİDEO
Nazir baş müstəntiqi rəis təyin etdi
Şərqi Zəngəzurun hava qapısı açılır - Deputat
Noyabrın 1-dən quru sərhədlər açılacaq? - Operativ Qərargah rəsmisi
Noyabrın 1-dən ölkədə karantin rejimi ləğv ediləcək? - AÇIQLAMA
“Prezidentimizi qarşılamaq üçün Qarabağdayıq”
Fransada Azərbaycan səfirliyinə hücuma görə bir nəfər saxlanıldı
Nazirin işdən çıxardığı akademikin oğluna yeni vəzifə verildi (FOTO)
Bu günün hava PROQNOZU
Düşmən bu rayonlarımızı ATƏŞƏ TUTDU
"Ərdoğanın Qarabağa hər gəlişində İranın sərhəddəki hərbi təlimləri Türk birliyinə təhdiddir" - AY Partiya başqanı
“Moskva gözünü Türkiyəyə və Azərbaycana dikib” – Anar Əsədli
Zəngilan şəhərində ilk yaşayış binası və məktəbin təməli qoyuldu
Prezidentlə birinci xanım Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilana rayonlarına səfər edib - YENİLƏNİB
Jurnalist Elşən Məmmədov direktor təyin edildi
Nazir sabiq DYP rəisinin oğluna vəzifə verdi
Dərs zamanı vəfat edən şagirdin atası da uşaqlarının gözlərinin qabağında can veribmiş - FOTO
İrandan sərhəddə apardığı təlimlərlə bağlı rəsmi bəyanat
Ağdam və Füzulidə zəfər və işğal muzeylərinin layihələri təsdiqləndi
Sabahın hava proqnozu
Məktəblərdə İntizam Şurasının yaradılması məcburi olacaq
Azərbaycan ərazisində olan bütün erməni adları silindi
Siyəzəndə mikroavtobus aşdı, 10 nəfər yaralandı
Vilayət Eyvazovdan yeni təyinat
Tanınmış uşaq həkimi vəfat etdi - FOTO
Qalmaqallı direktorun yerinə təyinat
Noyabrda ardıcıl 4 gün iş olmayacaq
AY Partiya nümayəndəsi CHP Gənclik Qolları Başqanı ilə görüşdü
Qayda pozan şagirdlər hansı formada cəzalandırılacaqlar? - SİYAHI
Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda insident
Sabah hava necə olacaq?
Ombudsmana yeni səlahiyyətlər verilir
Mehriban Əliyeva Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə bağlı paylaşım etdi
Azərbaycan Ordusu qarşı tərəfin mövqelərinə atəş açmayıb - MN
Bakıda iki yeni metrostansiyanın açılacağı vaxt bilindi - RƏSMİ
"Google" Azərbaycanı belə təbrik etdi - FOTO
Şimşək çaxacaq, yağış yağacaq
Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından 2 il ötür
Azərbaycanda Müstəqilliyin Bərpası Günüdür
DYP-dən sürücülərə 17 oktyabrla bağlı MÜRACİƏT
Firəngiz Axundovaya yüksək vəzifə verildi
DİN-in Mətbuat Xidmətinin 5 əməkdaşına kapitan rütbəsi verildi - SİYAHI
Leyla Abdullayevanı XİN-də kim əvəz edəcək? (FOTO)
Vatikana göndərilən səfir hansı məşhurun oğludur?
Bu rayona yeni icra başçısı təyin edildi
Mehriban Əliyeva Ermənistanın törətdiyi terror aktları ilə bağlı paylaşım etdi - FOTO
Prezident yeni səfirlər təyin etdi (SƏRƏNCAM/YENİLƏNİB)
Leyla Abdullayeva səfir təyin edildi
Bakıda həkim özünü öldürdü - FOTO
İlham Əliyevdən yeni təyinat
XİN-dən Paşinyana Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı cavab
Ermənistan bu istiqamətdə artilleriya və şəxsi heyət toplayır - Azərbaycan MN
Bu rayona qar yağdı - FAKTİKİ HAVA
Sabah hava necə olacaq?
Avropa İttifaqı Ermənistana mülki missiyanın göndərilməsini təsdiqlədi
Dəhşətli qəzada ölən filial müdirləri YAP-ın tədbirinə gedirmiş - FOTO
Bakıda bu binalar söküləcək - Sakinlərə 1500 AZN kompensasiya veriləcək - FOTO
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlandı
Azərbaycanda havaya atəş açan iş adamı axtarışa verildi - VİDEO
XİN-dən Gəncə terroru ilə bağlı ÇAĞIRIŞ
Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı
Gəncənin növbəti dəfə raket hücumuna məruz qalmasından iki il ötür
Füzuli şəhərinin işğaldan azad edilməsinin ildönümüdür
Bu gündən şagirdlərin yerdəyişməsi BAŞLAYIR
Hava ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ: bu gündən...
Yevlaxda ağır qəza: yaralılar var
Hərbi qulluqçumuz İNTİHAR ETDİ
Sabahın HAVA PROQNOZU
Ordumuzun mövqeləri atəşə TUTULDU
Bu gün hava necə olacaq?
Etiraza səbəb olan “Vaz” dairəsi genişləndirildi - VİDEO
“Azərbaycan Elm Fondu” publik hüquqi şəxs yaradıldı
Su kəmərində qəza: Yolda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam bərpa edilib - VİDEO/YENİLƏNİB
Ermənistanın itkilərlə bağlı iddialarına XİN-dən cavab Ətraflı
Bakıda nazirlər də tıxaca düşüb? - İDDİA
Sabahın hava proqnozu
Azərbaycanda keçmiş rəis vəfat etdi - FOTO
İlham Əliyev Ərdoğana başsağlığı verdi
Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutuldu - RƏSMİ
Ceyhun Bayramov Türkiyəyə başsağlığı verdi
Şənbə gününün HAVASI
General müsadirə olunan malları görün harada gizlədirmiş (FAKTLAR)
Azərbaycana qar yağdı
Yenə yağış yağacaq
Kəlbəcərdəki mövqelərimiz yenidən ATƏŞƏ TUTULDU
Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə Katiblik yaradıldı
Sabahın havası AÇIQLANDI
Hava pisləşir: Şimşək çaxacaq, yağış yağacaq
Azərbaycanda “TikTok”a giriş şəxsiyyət vəsiqəsi ilə olacaq? - VİDEO
Sabahdan etibarən metronun bu stansiyalarına girişin vaxtı dəyişir
Sabiq məhkəmə sədrinin hakimlik fəaliyyətinə xitam verildi
Ermənistan Azərbaycan Ordusunun mühəndis texnikasını atəşə tutdu
Azərbaycanda 10 məhkəmə hakiminin fəaliyyətinə xitam verilib
Nazir rəisi işdən çıxarıb aşağı vəzifəyə təyin etdi
Lisey və gimnaziyalara qəbul şərtləri dəyişir
Sabahın havası açıqlandı
Azərbaycan və Qırğızıstan prezidenləri Bişkekdə açılışlar etdi (YENİLƏNİB)
Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyinin avtomobili atəşə tutuldu
Azərbaycanda vəkilə qarşı dələduzluq edildi
Laçından heç yerdə görmədiyiniz GÖRÜNTÜLƏR - VİDEO
Ermənistan tərəfindən döyüşən muzdluların kimliyi məlum olub
Gəncə terrorunda hərbi göstəriş verənlərin kimliyi müəyyən edilib (RƏSMİ)
"Erməni diaspor təşkilatlarının ənənəvi həyasızlığı özlərinə qalacaq" - Anar Əsədli
Azərbaycan MN Ermənistanın iddialarını təkzib etdi
Məktəblinin öldüyü qəzada sürücü hərbi hissə komandiri imiş
Laçında tank mərmisi və əl qumbaraları aşkarlandı - FOTO
Bu gündən hava PİSLƏŞİR
Millət vəkilindən kinayəli çıxış: “Yaponiya səfirindən xahiş edim ki...” - VİDEO
Üçtərəfli görüşə aid olan sənəd rəsmi Bakının təkidi ilə redaktə edildi - FOTO
Jurnalist vəsiqəsi ilə bağlı növbəti açıqlama
Azərbaycan və Qırğızıstan prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB
Generalın 180 minlik əmlakı müsadirə olundu - Rütbəsi də alınacaq
Zərərçəkmişlər tələb etdi, jurnalistlər "İmam Mehdi"nin məhkəməsindən çıxarıldı
Jurnalist vəsiqəsinin forması təsdiq edildi - FOTO
Jalə Əhmədova vəfat edən həyat yoldaşı barədə paylaşım etdi - FOTO
Azərbaycanda bəzi məhbusların işləməsinə şərait yaradılması təklif olunur
İlham Əliyevin Qırğız Respublikasına dövlət səfəri başlayıb
Azərbaycan parlamenti bir neçə sazişi təsdiqlədi
Keçmiş polis rəisini bu avtomobil vurub öldürüb - FOTO
Sabahın havası açıqlandı
Hikmət Hacıyev Gəncə terrorunun ikinci ildönümü ilə bağlı paylaşım etdi - FOTO
Yazıçı Anar təsdiqlədi: “Bəli, kredit götürmüşük...”
Şuşada daha 15 yaşayış binasının inşasına başlanılır - FOTO
Keçmiş polis rəisi faciəvi şəkildə öldü
Abşeronda hərbi sursat aşkarlanıb - FOTO/VİDEO
Nəvəsi tərəfindən öldürülən tanınmış şairənin cinayət işindən xəbər var
Masallı RPŞ-də polis mayoru bölmə rəisinə atəş açıb? - DİN-dən açıqlama
Şagirdlər məktəbə mobil telefon apara bilər? - RƏSMİ AÇIQLAMA
Ukraynada daha bir azərbaycanlı həlak oldu - FOTO
Ermənilər Daşkəsən istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutdular
Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan iki il ötür
Gömrük generallarının həbs müddəti uzadıldı
Oktyabrın 25-də Günəş tutulması olacaq
Məşhur müğənninin gömrükdə işləyən qardaşı işdən çıxarıldı
Məktəbliyə zorakılıq edən müavinlə bağlı qərar verildi
AY Partiya rəhbərliyi Kıbrıs Türk Cümhuriyyətinin Azərbaycandakı nümayəndəsi ilə görüşdü
Rusiya ordusunun Kiyev və Dnepri bombalama ANI — VİDEO
Lənkəranda şəhidin ailə üzvünün çantasından pul oğurlayan şəxs saxlanıldı
Sabahın hava proqnozu
Bakıda keçmiş məhkum polis məntəqəsində öldü
Keçmiş vəkilə ağır cəza verildi
Salyanda zəlzələ oldu
Kəlbəcər və Gədəbəy atəşə tutuldu
Vətən müharibəsi qazisi vəfat etdi (FOTOLAR)
Sabir Rüstəmxanlıya ağır itki üz verdi
Kəlbəcər və Laçındakı mövqelərimiz atəşə TUTULDU
FHN Bakıdakı partlayışla bağlı məlumat yaydı
Sabahın hava proqnozu AÇIQLANDI
“Erməni günahkardır, amma onu günaha batıran Rusiyadır” – Anar Əsədli
Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu vəfat etdi
Rüstəm Muradov yeni vəzifəyə təyin olundu
Sabah hava necə olacaq?
Mənzillərə istilik nə vaxt veriləcək?
Astarada torpaq sürüşməsi oldu - FOTO
Mövlam Şıxəliyevin orden və medalları alındı - SİYAHI
Bu gün hava necə olacaq?
Əliyev, Ərdoğan və Paşinyan Praqada birgə müzakirə apardı
Maqsud Mahmudovla bağlı qərar verildi
Avropa Siyasi Birliyinin ilkin formatı qaneedicidir - Anar Əsədli
İlham Əliyev Şarl Mişellə görüşdü - YENİLƏNİB
Şəhid Səbuhi Əhmədovun qardaşına 11 min ödəmə edildi
Araz Əlizadənin ölüm səbəbi açıqlandı
Sabah Bakıda 24 dərəcə istilik gözlənilir
Edillidə erməni əsirliyində olan şəxs vəfat etdi
Araz Əlizadə vəfat etdi
Günün havası - Külək, yağış...
İki ayda iki qardaşını itirdi
33 dərəcə isti, külək... - Günün havası
Bir araya gələn üç siyasi partiya nələri müzakirə etdi - FOTO
Üç partiya lideri və komandaları bir araya gəldi - FOTO
Azərbaycanın axtarışa verdiyi sabiq icra başçısı Polşada həbs edildi
Hulusi Akar Azərbaycana gəldi
Lənkəran İcra Hakimiyyətində əməliyyat: Baş memar və vəzifəli şəxslər saxlanıldı - YENİLƏNİB
Generala məxsus 2 milyonluq əmlakdan həbs götürüldü - SİYAHI
Sabahdan güclü külək əsəcək, şimşək çaxacaq, yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
“Hətta valideyn icazə versə də, yeniyetmələrin üzü göstərilməməlidir”
Fizika üzrə Nobel mükafatının qalibləri açıqlandı
Cavad xanın nəticəsi vəfat etdi - FOTO
Edillidə tapılan meyit qalıqları hərbçilərimizə aiddir - RƏSMİ
Prezident bu müəllimləri təltif etdi
Kəmaləddin Heydərov Süleyman Heydərov mayor rütbəsi verdi
Təhsil işçilərinə “Tərəqqi” medalı verildi - SƏRƏNCAM
Prezident Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının xarici işlər nazirini qəbul etdi - YENİLƏNİB
İcra başçısının məktəbdə tapmadığı direktordan izahat alındı - FOTO
Səfərbərlik Xidmətinə xəbərdarlıq edildi
Sabiq nazirin oğullarının adına aldığı milyonluq mülklər üzə çıxdı - SİYAHI
Sabah 33 dərəcə isti olacaq
Kommunal xərclərə qoyulan limit məsələsinə aydınlıq gətirildi
Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad olunmasından 2 il ötür
Müdafiə Nazirliyi təcili MƏLUMAT YAYDI: Ordumuzun mövqeləri...
Gəncə terrorundan 2 İL keçir - FOTO
Bu gün hava necə olacaq?
Yüksək bal toplayan 2 bacı Prezident təqaüdçüsü oldu - FOTO
Şuşaya oktyabr üçün bütün biletlər SATILIB
Ermənilər 7 və 8 yaşlı qardaşları necə tələyə salıb? - 32 il öncə baş verənlər
20 yaşlı gənc Xocavənddə minaya düşdü - YENİLƏNİB
Sabah hava necə olacaq?
Bu binanın mərtəbələri narkomanların məskəninə çevrilib - VİDEO
Azərbaycanda körpə dördüncü mərtəbədən yıxılaraq öldü
Bu gün hava necə olacaq?
Tərtərdə iki nəfər minaya düşdü
Hansı xarici diplomlar Azərbaycanda tanınmayacaq? (RƏSMİ)
TƏBİB Laçın, Zabux və Susla bağlı MƏLUMAT YAYDI
Fərrux kəndində tapılan məzarlıqla bağlı yeni AÇIQLAMA
Xocalı qatillərindən bəziləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib - RƏSMİ
Bakıda səs yazısı yayılan məktəb direktoru cəzalandırıldı
Ali Məhkəmə "Tərtər işi" ilə bağlı 18 nəfər barəsində kassasiya qərarını ləğv etdi
Ağır qəzada ölən şəxslər hərbçi imiş - FOTO
Azərbaycanda hərbi xidmətə növbəti çağırış başlayıb
Oktyabrda hava necə olacaq?
“Heç kim Qarabağı Ermənistanın bir hissəsi kimi tanımağa hazır olmayıb” — Paşinyan
Azərbaycan bayrağına qarşı hörmətsizlik edən şəxsin kimliyi bilindi - YENİLƏNİB (VİDEO)
Üç partiya rəhbəri bir araya gəldi
Qalib xalq ruhunun sarsıdılmasının qarşısını almalıyıq
Bu günün havası: Külək, yağış...
Xalqı ən həssas yeri olan Şəhidi ilə sınamayın- Anar Əsədli
İlham Əliyev Fransa Prezidenti Kabinetinin müşavirini qəbul etdi
Müdafiə Nazirliyidən şəhid Səbuhi Əhmədov və qadaşı barədə qərar - General imzaladı
"Papanin" və "Kubinka"da XÜSUSİ ƏMƏLİYYAT: saxlanılanlar var - VİDEO
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Bakıda 20 yaşlı qadın məktəb şagirdlərinə narkotik satırmış
Hava ilə bağlı xəbərdarlıq edildi
Qaydalar dəyişir: Evlərin alqı-satqısı ilə bağlı mühüm xəbər - VİDEO
Azərbaycan XİN: "Ermənistan bölgədə vəziyyəti gərginləşdirmək istəyir"
Naxçıvan MTN-in sabiq rəhbəri cəzaçəkmə müəssisəsindən buraxıldı
Ermənistan tərəfindən açılan atəş nəticəsində hərbi qulluqçumuz yaralanıb
Sabah 32 dərəcə isti olacaq
Daşaltı necə azad olunub? - Tehran Mənsimov açıqladı
Şəhidlərin anım vaxtı “Land Cruiser” sürücüsündən BÖYÜK HÖRMƏTSİZLİK - VİDEO
Kolleclərin boş qalan yerlərinə qəbul BAŞLADI
Ermənilərin Füzulidə yer altında qurduqları beton tunelin heç yerdə getməyən görüntüləri - VİDEO
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən Anım Günü paylaşımı - FOTO
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Yuxarı Gövhərağa məscidində - YENİLƏNİB
Baş həkim özünü öldürmək istəyib? - Ağır vəziyyətdə Bakıya gətirildi
Sosial şəbəkələrdə trendə çevrilən foto (VİDEO)
Binəli Yıldırım Azərbaycana başsağlığı verdi
“İgidlərimizi əymək istəyənlər olsa da, əyilmədilər” - Polad Həşimovun anası
162 saylı məktəbdə anım tədbiri keçirilib
“Rusiyada baş verənlərin fonunda bizi düşündürən oradakı soydaşlarımızın taleyidir” – Anar Əsədli
Polisin sinəsinə yerlədirilmiş kameraya düşən əməliyyatın görüntüləri (VİDEO)
Şəhidin sevgilisinə yazdığı məktub (VİDEO)
Sabahın HAVA PROQNOZU
Rafael şəhid Müşfiq Abbasovun son səs yazısını yaydı
Şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi - YENİLƏNİB
Bakıda məşhur gül mağazaları və gözəllik salonları yarıldı - Oğru əyri ayaqları ilə ifşa olundu
Müdafiə Nazirliyindən Anım Günü ilə bağlı Videoçarx
Vətən müharibəsində şəhid olan və yaralanan sərhədçilərin sayı açıqlandı
"TikTok"a qoyulan məhdudiyyət nə vaxt götürüləcək? - Rəsmi AÇIQLAMA
Audiovizual Şura “Xəzər TV”-yə xəbərdarlıq etdi
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qurultayının vaxtı dəyişdirildi
Jurnalistlərin Media Reyestrinə daxil edilməsi, çıxarılması və daxil olunmasından imtina qaydaları
Qəbələ RLS-də faciəvi hadisə: Ölən var
Fuad Əsgərov yüksək vəzifəyə təyin edildi - FOTO
Xəzərin səviyyəsində periodik dəyişmələr baş verir - ETSN
Prezident İlham Əliyev Rusiya Dövlət Dumasının Sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB
71 yaşlı sabiq baş həkimin cəzası azaldıldı -  Müavini azadlığa buraxıldı
Müdafiə Nazirliyi TƏCİLİ MƏLUMAT YAYDI
Ölkəyə iki çamadan "iPhone" keçirmək istəyən şəxs gömrükdə saxlanıldı
Ağstafada mikroavtobus qəzaya uğradı - 20-yə yaxşın şəxs xəsarət aldı (YENİLƏNİB)
Şuşa, Ağdam və Füzuliyə oktyabr ayına olan biletlər satışa çıxarılacaq
Rusiya Dövlət Dumasının sədri Azərbaycana gəldi
Sabah Azərbaycanda Anım Günüdür
Hər gün Şəhidlər xiyabanında məzarları təmizləyən şəxs kimdir? (VİDEO)
FHN binanın pəncərəsindən yıxılan 13 yaşlı uşağı belə xilas etdi - VİDEO
AY Partiya Baş Məclisinin növbəti iclası keçirildi - FOTO
Sabahın hava proqnozu
Güclü külək Bakıda ağacı aşırdı
Bu gün yağış yağacaq
Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin yeni tərkibi formalaşdı
MİDA-nın ilk mənzil seçimi 31 saniyəyə bitib  - YENİLƏNİB
Rəşad Məcid Mətbuat Şurasının sədri seçildi
Prezident yeni komissiya yaratdı
Hüseyn Cavidin 140 illiyi qeyd olunacaq - SƏRƏNCAM
İlham Əliyevdən Əflatun Amaşovla bağlı sərəncam
Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvlərinin seçilməsi üçün səsvermə başlayıb (YENİLƏNİB)
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı
Azərbaycan MN: "Dövlət sərhədi istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub"
FHN-dən əhaliyə müraciət: "Bu yerlərdən uzaq durun"
Bu günün hava proqnozu açıqlandı
Azərbaycana payız gəldi
İrandakı soydaşlarımızın yanındayıq!
"Ermənistana sülh müqaviləsini imzalamaq üçün 5 prinsip təklif etmişik" - Prezident (VİDEO)
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
"Ermənistanın diversiya qrupu Kəlbəcərə basqın etməyə cəhd etdi" - RƏSMİ
Bakıda tıxac olan küçə və prospektlər - SİYAHI
Bu gün hava necə olacaq?
Jurnalistə vəzifə verildi - FOTO
Kəmaləddin Heydərovdan yeni təyinat
“Sosial yardım insanları xarab edib, işləmək istəmirlər” - Hicran Hüseynova
“TikTok”un ölkədə yayımının müvəqqəti məhdudlaşdırılmasının səbəbi açıqlandı
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Payız fəslinin daxil olacağı vaxt açıqlandı
Vilayət Eyvazovdan yeni təyinat
Bakıda “Range Rover”lə ağır qəza törədən “AZAL”ın pilotu imiş - FOTO
Bu günün hava proqnozu açıqlandı
Özəlləşdirmə çeki sahiblərinin artan ÜMİDİ: Yeni qanunda nələr gözlənilir?
Səfirliklərə qarşı təcavüz və Azərbaycana artan təzyiqlər barədə QHT-lərin müzakirəsi keçirilib.
33 küçədə sürət həddi 30km/saat-a salındı
Azərbaycan daha 95 erməni hərbçinin meyitini təhvil verdi
Sabah hava necə olacaq?
Birəsrlik qəzalı bina niyə sökülmür? - RƏSMİ AÇIQLAMA
Azərbaycan onları viza tələbindən azad edir
Müdafiə Nazirliyi MƏLUMAT YAYDI: Genişmiqyaslı təxribat zamanı... - FOTO
Havada toz dumanı müşahidə edilir
Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyət necədir?
"Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasından 28 il ötür
Elm və Təhsil Nazirliyinə 5 milyon manat ayrıldı - SƏRƏNCAM
Turizm və metropliten işçilərinin peşə bayramlarının tarixi dəyişdirildi - SƏRƏNCAM
İlham Əliyev bu şəxsləri təltif etdi - SİYAHI
Bakıda məktəbəhazırlıq qruplarına və I sinfə qeydiyyat uzadıldı
"Siyasi partiyalar haqqında" yeni qanun layihəsi Milli Məclisin payız sessiyasında müzakirə ediləcək
Şəhid Səbuhinin qardaşının videosu ilə bağlı AÇIQLAMA
Baş Prokurorluq ermənilərin hücumu ilə bağlı MƏLUMAT YAYDI
Vətən müharibəsi qazisi vəfat etdi
Azərbaycanlıların Pelosiyə qarşı başladığı kampaniya trend oldu - FOTO
Elnurun qumru quşu şəhid olduğu gündən fotosunun yanından ayrılmır - VİDEO
Yaralı hərbçimiz ermənilərlə son döyüşdən danışdı: "Hər yerdən atırdılar..." - VİDEO
Blinken İlham Əliyevə zəng etdi
Ermənistanın son döyüşdə məhv edilən qadın hərbçiləri - FOTO
Co Bayden pandemiyanın bitdiyini elan etdi
Siyasi müxalifəti olmayan və ya sıxılmış, əzilmiş müxalifəti olan cəmiyyət inkişaf edə bilməz
Ermənilər Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinə basqın ediblər - YENİLƏNİB + VİDEO
Həssas qrup qadınlar üçün “Öz işin qur” layihəsinə başlandı
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Sərhəddə münaqişə: 37 qırğız HƏLAK OLDU
Şəhidin nişanlısından ürəkdağlayan sözlər: Evimiz bəzəkdə qaldı... - VİDEO
Bu gün 35 dərəcə isti olacaq
Anar Əsədli Qırğızıstan sərhədində baş verənlərə münasibət bildirdi
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin daha 2 hərbçisi şəhid olub - RƏSMİ
Azərbaycanda saxlanılan erməni əsgər: “Azərbaycanlı məni xilas etdi” - VİDEO
"Ana, mən şəhid oldum" ifasını dinlədi, sonra şəhid oldu — Mərhum komandodan TƏSİRLİ VİDEO
Kəlbəcərdə həlak olan əsgərə şəhid statusu veriləcək
Əli Abbasovun oğlu da vəzifəsindən azad edildi
Naxçıvanda Ermənistan PUA-sı zərərsizləşdirildi - FOTO
Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlandı
Azərbaycan Ordusunun hərbçisi həlak olub - FOTO
Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatçıları tərəfindən basdırılan minalar aşkar olundu - VİDEO
Emin Əmrullayevdən yeni təyinat - FOTO
Milli məsələlərlə bağlı kim necə gəldi fikir bildirir - Anar Əsədli
Kəlbəcərdə qəlpə yarası alan mülki şəxslərin son vəziyyəti açıqlandı
Ermənilər azərbaycanlı əsirləri burada saxlayırmışlar - VİDEO
Günün HAVASI
Azərbaycanda bu hərbçilər məsuliyyətə CƏLB EDİLƏCƏK
Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı
Ermənistan ordusuna məxsus dayaq məntəqəsinin ələ keçirilmə görüntüləri - VİDEO
Adları yeni açıqlanan şəhidlərin fotosu...
Dövlət Başçısından Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı AÇIQLAMA
SON DƏQİQƏ! Daha 6 hərbçimiz şəhid olub - SİYAHI
Prezident Ermənistanın təxribatından DANIŞDI
“Caliber”: Müharibə fasilədədir - Azərbaycan nəyə nail olub və Ermənistanın başına nə gələcək?/VİDEO
Şənbə gününün hava proqnozu
Nazirlikdən “Facebook”la bağlı - Xəbərdarlıq
Sami Yusuf şəhidlərimizlə bağlı paylaşım etdi - FOTO
Ordumuz düşməni belə məhv etdi - YENİ GÖRÜNTÜLƏR
SON DƏQİQƏ! Daha 21 şəhidimiz var - SİYAHI
Prezident Özbəkistana yollandı, İslam Kərimovun məqbərəsini ziyarət etdi (YENİLƏNİB/FOTO)
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
DİN-dən şəhid dəfnlərində dini şüarların səsləndirilməsi ilə bağlı açıqlama
Zakir Həsənov şəhid qardaşının şikayəti ilə bağlı TAPŞIRIQ VERDİ
Bəkir Orucovla bağlı QƏRAR VERİLDİ
Avropa azərbaycanlılarından Ermənistanın hərbi təxribatına ETİRAZ
104 il öncə Turana açılan qapı
Ağalıda 29 ildən sonra ilk zəng çalındı - FOTO
Eyni gündə dəfn olunan şəhid və atası (VİDEO)
Zakir Həsənovla Hulusi Akar arasında telefon danışığı olub
Günün havası - Şimşək, yağış və külək əsəcək
Şəhid zabitin bacısı: “Ravil deyirdi ki, ya Milli Qəhrəman, ya da general olacam”
Bu gün Azərbaycanda yeni dərs ili başlayır
Bakının erməni-bolşevik işğalından azad olunmasından 104 il ötür
Müdafiə Nazirliyinin brifinqi başladı - CANLI YAYIM
DTX: “TikTok” sosial şəbəkəsinin ölkə ərazisində yayımlanması müvəqqəti dayandırılır"
Ermənistanın növbəti hiyləsi: Atəş nöqtələrini... - Azərbaycan MN
Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı
Azərbaycanda “TikTok” və “Telegram” bağlanıb? - Nazirlikdən açıqlama
Azərbaycan 100-ə qədər erməni hərbçinin cəsədini təhvil verməyə hazırdır
Nişanlı olan şəhid hərbçilərimiz
DİN yeni dərs ili ilə bağlı valideynlərə müraciət etdi
Kəlbəcərdə son vəziyyət: Mövqelərimiz atəşə tutulur - YENİLƏNİB
Atasından sonra həyat yoldaşı da şəhid oldu - FOTO
Azərbaycan Prezidenti: "Atəşkəsin Ermənistan tərəfindən pozulması davam edir"
Milli Musiqi Gününə həsr olunan təntənəli tədbirlər keçirilməyəcək
MN məlumat yaydı: Kəlbəcər, Laçın və Daşkəsən istiqamətində şiddətli döyüşlər gedir
MN: “Bu qarşı tərəfin növbəti təxribat xarakterli dezinformasiyasıdır”
“Qarabağ” şəhidlərimizin anımı ilə bağlı UEFA-ya müraciət etdi
Ermənistana məxsus “KS-19” zenit silahı dəqiq zərbə ilə məhv edildi
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
YAP üzvü partiyanı məhkəməyə verdi (SƏBƏB)
Şəhidlərimizdən biri BDU-nun məzunu olub - FOTOLAR
İnternat şəhidi uşaq ikən Heydər Əliyevə himn oxuyub - VİDEO
Sinoptiklər sel xəbərdarlığı etdi
Şəhid Bəxtiyar Muradovla vida mərasimi keçirildi- YENİLƏNİB/VİDEO
Ermənistanın təxribatı nəticəsində iki mülki şəxs yaralanıb
"Biz körpə olanda valideynlərimiz vəfat etdi" - Şəhid Səbuhinin qardaşı
19 yaşlı şəhidimiz son mənzilə yola salınır - FOTO
Şəhidlərimizin adları açıqlandı - SİYAHI
Məktəblərdə Bilik Günü qeyd edilməyəcək
Kəlbəcər və Laçında bölmələrimiz artilleriya atəşinə tutuldu
Ermənistanın atəş nöqtələrinin məhv edilməsinin yeni görüntüləri yayıldı - VİDEO
Uşaq evində böyümüş şəhid II Fəxri xiyabanda dəfn olundu (FOTOLAR)
Şəhid Vadim və ürəktutmadan vəfat edən atası dəfn olundu (VİDEO)
Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının Ermənistan silahlı qüvvələrinin sərhəddəki son təxribatları ilə əlaqədar bəyanatı
Mehriban Əliyeva şəhid hərbçilərlə bağlı paylaşım etdi
Şəhidlərimiz İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunur - VİDEO
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycana başsağlığı verib - FOTO
Şəhid olan gizirimiz son mənzilə yola salındı - VİDEO
MN - Silahlı Qüvvələrin 50 hərbi qulluqçusu şəhid olub
7 qurumun vəzifəli şəxsləri inzibati məsuliyyətə cəlb edildi
Prezident İlham Əliyev Silahlı Qüvvələrin rəhbər heyətinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirib
NATO-dan Azərbaycan və Ermənistana - Çağırış
Mövlud Çavuşoğlu: "Ermənistan yenə təxribat törətdi, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır"
KTMT Ermənistandan müraciət aldığını təsdiqlədi
Baş Prokurorluq: "Ermənistanın təxribatları ilə bağlı cinayət işləri başlanılıb"
Sabah hava necə olacaq?
Zakir Həsənovla Hulusi Akar arasında telefon danışığı oldu
Ombudsmandan Ermənistanın sərhəddəki təxribatı ilə əlaqədar beynəlxalq ictimaiyyətə ÇAĞIRIŞ
Səttar Möhbalıyevin qohumu şəhid oldu
Paşinyan etiraf etdi - 49 erməni hərbçisi ölüb
DSX açıqlama yaydı
Ceyhun Bayramovla Mövlud Çavuşoğlu telefonla danışdı
Ordumuzun əməliyyatı uğurla başa çatdı: Düşmənin 200-dək itkisi var - “Caliber”
Azərbaycan hərbçiləri yaralı erməni əsgərinə ilkin tibbi yardım göstəriblər - VİDEO
Aİ Azərbaycan və Ermənistana çağırış etdi
Ermənistan qoşunları Zəngilanda Azərbaycan sərhədçilərinə hücum edib
Ermənistan müdafiə naziri Şoyqu ilə danışdı
Havada toz dumanı müşahidə olunur
Müdafiə Nazirliyi ermənilərin yaydığı xəbərləri təkzib etdi
Azərbaycan XİN bəyanat yaydı
Azad olunan torpaqlarla bağlı sevindirici xəbər
Nəcibə Mirzəyeva İSTEFA VERDİ
Rauf Bəkirov qəfil vəfat etdi - FOTO
Kolleclərin boş qalan yerlərinə qəbulun nəticələri AÇIQLANDI
Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı
Sabahın HAVA PROQNOZU
Prokurorluq Əvəz Zeynallı və Elçin Sadıqovun həbsi ilə bağlı məlumat yaydı
Ermənilər üç rayonumuzu atəşə tutdu - RƏSMİ
30 dərəcə isti, yağış - Günün havası
Məktəblər, universitetlər açıldıqdan sonra böyük tıxaclar olacaq - Qurumlar nə iş görür?
Cəbrayıl Dövlətzadənin doğum günüdür
Təhsil Nazirliyi VACİB MƏLUMAT yaydı
Ermənilər Azərbaycan dilində DANIŞACAQLAR
Kolleclərin boş yerlərinə ixtisas seçimi yekunlaşır
İstirahət günü hava necə olacaq? - PROQNOZ
Xalq artisti məhkəməyə verildi
Nazir təxribatların qarşısının dərhal alınmasını ƏMR ETDİ
Xırdalanda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın söndürüldü-YENİLƏNİB
Ağalıya KÖÇ: ikinci mərhələ başa çatdı
Tərtərdə silah-sursat aşkarlandı
MN: Sutka ərzində mövqelərimiz bir neçə dəfə atəşə tutulub
Prezidentin işdən çıxardığı rektoru kim əvəz edir?
Küçədə səfil həyat sürən ANS TV-nin keçmiş əməkdaşı - VİDEO
Narkotikə qurşanan gömrük əməkdaşlarının SAYI - Siyahıda qadınlar da var
Sabah hava necə olacaq?
Hava kəskin dəyişəcək - Bu tarixdən etibarən...
Azərbaycana qar yağdı (FOTO)
İnstaqram istifadəçilərini şantaj edən tutuldu
13 yaşlı ana məktəblidir - RƏSMİ
Ermənilər Laçında qəbiristanlıqları da yandırıblar -VİDEO
Mövqelərimiz yenidən atəşə tutuldu
Məhəbbət Kazımovun fotosu doğulduğu kəndə asıldı - VİDEO
Leysan olacaq, dolu düşəcək - Günün havası
Sabah şimşək çaxacaq, leysan yağacaq
Bakıda 13 yaşlı qız ana oldu - YENİLƏNİB/FOTO
Polkovnik Elnur Məmmədov həbs oluna bilər
DTX və DSX əməliyyat keçirdi: Saxlanılan var - FOTO
Kəlbəcər və Laçın yenidən ATƏŞƏ TUTULDU
Türkiyənin Gebze rayonundan 40 nəfərlik heyət Azərbaycana gəlir
Generalla birgə həbs edilən Ramil Əhmədov kimdir?
Sülh müqaviləsi bağlanarsa, Ukraynada yox, “Qafqaz evi”ndə bitəcək Rusiya
MN-dən erməni hərbçinin ölüm xəbərinə REAKSİYA
Məktəblini döyən sabiq məmurla bağlı QƏRAR VERİLDİ
Ali məktəblərlə bağlı qərar verildi: Ənənəvi, yoxsa distant təhsil? (RƏSMİ)
Birdəfəlik ödəmə alan əlillərin SAYI
Bu bölgələrə leysan yağdı, sel keçdi - FAKTİKİ HAVA
İlham Əliyevin Brüssel görüşündə əsas tələbi nə olub? - Paşinyan açıqladı
Hava ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ
Bakıda qanunsuz ağac kəsən tikinti şirkətinə cinayət işi açıldı
Azərbaycanlı gənc həyat yoldaşını çayda boğulmaqdan xilas etdi, özü boğuldu - FOTO/VİDEO
Qeyri-sabit hava şəraiti nə qədər davam edəcək?
Şimal-qərb bölgəsində meşə yanğınları tam söndürüldü - VİDEO
Azərbaycanlı pəhləvan qəfil öldü - Foto
Prezident: "Ordumuzun və ölkəmizin müdafiə qabiliyyətini daha da gücləndirəcəyik"
Son günlər Ermənistan ordusu mövqelərimizi atəşə tutur - MN
Azərbaycanda zəlzələ oldu
Təmkini atasının iştirakı olmadan dəfn ediblər - “Tərtər işi”
Bu gün leysan olacaq - Xəbərdarlıq
Ceyhun Bayramov Blinkenin köməkçisi ilə danışdı
Fransa səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatır - FOTO
"Tərtər işi"nin təhdid mənbəyi kimi saxlanılması çox təhlükəlidir" - Anar Əsədli
Reabilitasiya Mərkəzinin direktoru və işçiləri ev dustaqlığına buraxıldı - YENİLƏNİB
Mətbuat Şurası sabah toplanır - Qurultayın vaxtı dəqiqləşir
“Tərtər işi”nə görə həbs olunan Rahib Məmmədov kimdir?
Azərbaycanda oktyabr-dekabr ayları ilə bağlı QORXUNC XƏBƏRDARLIQ
SON DƏQİQƏ! Ermənilər Kəlbəcəri ATƏŞƏ TUTDU
Vətəndaşlara 1 milyon ziyan vuran şəxslər saxlanıldı - VİDEO
Məhkəmə "Novaya qazeta"nın lisenziyasını ləğv etdi
Bakıda daha bir bağçada QALMAQAL - FOTO
Reabilitasiya mərkəzində uşaqlara işgəncə verənləri hansı cəza gözləyir?
II qrup əlil pensiyadan məhrum olduğu üçün intihar edib?
Bu rayonda dağ uçqunu oldu, üç kəndə gedən yol bağlandı
Sabaha olan hava proqnozu AÇIQLANDI
"Tərtər işi"nə görə ölən 2 nəfərlə bağlı qərar
Xalq artisti Ənvər Həsənov xəstəxanadan evə buraxıldı
Gömrükçülər narkotestdən keçirildi, çox sayda əməkdaş işdən çıxarıldı (İDDİA)
Azərbaycanda özünü yandıran II qrup əlil ölüb
Bu tarixdə pensiyalar tam ödəniləcək
Qriqoryan Azərbaycandan ÜZR İSTƏDİ
57 yaşlı kişi özünü YANDIRDI
Azərbaycanda havanın temperaturu 43 dərəcəyə çatdı
Çimərliklərdə hava şəraiti ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ
Cəlilabadda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Bu istiqamətdə mövqelərimiz atəşə tutuldu
DİN: Zaqatalada meşədə yanğın törədən şəxs müəyyən edilib
Salyanda ƏMƏLİYYAT: Saxlanılan var - FOTO
Qəzada həlak olan polisin FOTOLARI
Zakir Qaralova Almaniyaya getməyə İCAZƏ VERİLMƏDİ
Dünyanın COVID-ə gündəlik ən çox yoluxan ölkələri BUNLARDIR
Azərbaycanda dəhşətli qəza: Polis FACİƏVİ ŞƏKİLDƏ ÖLDÜ - VİDEO
Bu şəxslər üçün əlavə imtahan keçiriləcək
Ukraynada canlı yayım zamanı güclü partlayış - ANBAAN VİDEO
Bu gün hava küləkli olacaq
Uşaqlara işgəncə verilən mərkəzin sahibi olan qadın kimdir? (VİDEO)
Əlavə vakansiya seçimini qazanan namizədlərin NƏZƏRİNƏ!
Bakıda ödəmə terminalından 8000 manat oğurlanıb
Bazar günü üçün hava proqnozu açıqlandı
Türkiyənin “F-16” qırıcı təyyarələri Azərbaycana gəldi –FOTOLAR
Bakıda reabilitasiya mərkəzində uşaqlara işgəncə verilir - YENİLƏNİB/VİDEO
XİN-dən Qriqoryanın Xankəndiyə qanunsuz səfərinə reaksiya
Uşaqlara işgəncə verən şəxslərin kimliyi məlum oldu
FHN: "Zaqatalada yanğının tam söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam etdirilir"
Prezidentin ​İtaliyadakı bu görüntüsü gündəm oldu - VİDEO
Bərdədə narkotacirlər saxlanıldı
Qarabağın qazlaşması planı ilə bağlı rəsmi açıqlama
Şənbə günü havanın temperaturu 40 dərəcəyədək artacaq
İlham Əliyev İtaliyada beynəlxalq forumda iştirak edib (YENİLƏNİB)
Bu şəxslər üçün əlavə imtahan keçiriləcək
Bakıda polis deputatı saxladı - Mübahisə düşdü / VİDEO
General “Tərtər işi”nə görə saxlanıldı
Azərbaycanda rüşvət aldığı iddia edilən DYP rəisi işdən ÇIXARILDI - Yeni TƏYİNAT
Dövlət başçısı: "Bu gün İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin yeni səhifəsi açılır"
Müdafiə Nazirliyi Sus kəndindən yeni görüntülər yaydı -VİDEO
Türkiyə vətəndaşları Ermənistanda hücuma məruz qaldı - VİDEO
AY Partiya Başqanından Özbəkistan Prezidentinə təbrik
“Şahdağ Turizm Mərkəzi”nə yeni rəhbər təyin edildi (FOTO)
Prezident İtaliyadakı səfirliyin yeni binasının açılışında
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Qubadakı yanğına görə bir nəfər məsuliyyətə cəlb edildi - FOTO
Sentyabrın 15-də avtobuslarda gediş haqqı artırılacaq? - AÇIQLAMA
Azərbaycanda zəlzələ oldu
Bu günün HAVASI
Narkotikə görə həbs edilən tanınmış meyxanaçı ilə bağlı QƏRAR - FOTO
Ermənilər Laçın şəhəri və ətraf ərazilərdə 6 yanğın hadisəsi törədib - RƏSMİ/VİDEO
Zəngilan aeroportundan ilk test uçuşu- VİDEO
Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması imtahanında sualın biri səhv çıxdı
Bu ərazidəki yanğın söndürüldü
Sürücülərin nəzərinə: Bu yolda hərəkət məhdudlaşdırılacaq
Sentyabrın ilk gününün HAVASI
Müdafiə Nazirliyi Zabuxdan yeni görüntülər yaydı - VİDEO
Azərbaycanda sabahdan bu qadağa ləğv edilir
Sabiq deputatın qardaşı azadlığa buraxıldı - FOTO
Bu tarixdən etibarən havalar sərinləşəcək, yağış yağacaq
Bu günün HAVASI
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Qubadlıda mina partladı, bələdçi yaralandı, it öldü - YENİLƏNİB
Donetskdə azərbaycanlı ər-arvad həlak olub - VİDEO
6 hərbçi Vətən müharibəsində itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınıb
Kəlbəcərdə həlak olmuş hərbçimizə şəhid statusu verilib - FOTO
Azərbaycanda bu universitetlərdə dərslər hibrid formada keçirilə bilər -VİDEO
Qiyabi oxuyan tələbələrə SEVİNDİRİCİ XƏBƏR - AÇIQLAMA
Bu gün hava necə olacaq?
Sabah çimərliklərdə hava necə olacaq? - PROQNOZ
SON DƏQİQƏ: Ətin qiyməti BAHALAŞDI
Azərbaycan polisi əməliyyat KEÇİRDİ - Kütləvi həbslər var - FOTO/VİDEO
Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətində kadr dəyişikliyi olub
Cinayət törədən şəxslər Azərbaycana ekstradisiya edildi
İranla sərhəddə gərginlik: havaya atəş açıldı
Bu, sürüşmə deyil, uçqundur - AÇIQLAMA
Sabahın hava proqnozu
Çingiz Mustafayevin anadan olmasının ildönümüdür
Azərbaycanda İcra Hakimiyyəti binasında insident - Qadın həbs edildi
Universitetlərə ixtisas seçimi başa çatdı
Kişi intihar etməmək üçün cadugəri və qızını öldürdü - VİDEO
Bu yollarda tıxac var
Ukrayna bayrağı Azərbaycanın ən yüksək zirvəsində - FOTO
Bu günün hava PROQNOZU
Bu tərəvəzlərin qiyməti bahalaşdı - QİYMƏTLƏR/VİDEO
Azərbaycanda yaşayış evi yandı: xəsarət alanlar var
Masallıda yanğının söndürülməsinə 2 helikopter cəlb edildi - YENİLƏNİB
Azərbaycanda daha bir məktəbli vəfat etdi - SƏBƏB/FOTO
Dayanacaqlarda ödəmə terminalı niyə yoxa çıxıb? - VİDEO
Müdafiə Nazirliyindən həftəlik icmal - VİDEO
Laçında 31 il əvvəl çəkilmiş son foto - VİDEO
Tovuzda avtomobillər toqquşdu: ölən və xəsarət alanlar var
Ramanada mazutluq sahədə yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB/VİDEO
Tələbə yataqxanalarında qiymət və şərait necədir? -VİDEO
Hərbi polis Laçında fəaliyyətə başladı - VİDEO
Sabahın hava proqnozu
Laçının girişindəki lövhə söküldü-FOTO/VİDEO
Masallıda dağlıq ərazidə yanğın söndürülüb
Ali məktəblərə qəbul attestatla olsun! - Professordan TƏKLİF
Bakıda yaşayış binasında yanğın oldu - VİDEO
Bu gün hava necə olacaq?
Professor Cəmilə Həsənzadə vəfat edib
AY Partiya Başqanından Moldova Prezidentinə təbrik
Qanunsuz ev tikənlərin NƏZƏRİNƏ: Yoxlamalar başladı
Bakıda ana övladları ilə birlikdə itkin DÜŞDÜ
Azərbaycanda bu telefon nömrələri fəaliyyətini dayandırır - 31 avqustdan...
Azərbaycanın nəzarətinə keçən ərazilər - XƏRİTƏ
Elmar Məmmədyarov Xankəndidən danışdı - VİDEO
Sərhəddə İNSİDENT- bir nəfər saxlanıldı
Azərbaycanda öldüyü deyilən şəxs dəfnə aparılarkən DİRİLDİ
Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın oldu
Türkiyə XİN Azərbaycan Ordusunun Laçın şəhərinə daxil olması ilə bağlı bəyanat yaydı
Ordumuz Laçına belə daxil oldu - Video
Meşə yanğınlarında vətəndaşlara dəymiş ziyan ödəniləcək
Masallıda yanğının söndürülməsində iki helikopter iştirak edir - VİDEO
Laçın şəhərində Azərbaycan bayrağı ucaldıldı, general Prezidentə məruzə etdi - VİDEO
FHN Masallıdakı yanğınla bağlı məlumat yaydı
Prezident İlham Əliyev: "Bu gün, avqustun 26-da biz - Azərbaycanlılar Laçın şəhərinə qayıtmışıq”
MİQ üzrə əlavə vakansiya seçimi başa çatır
Ali məktəblərə ixtisas seçimi yekunlaşır
Bu günün hava PROQNOZU
Rəsmi Bakıdan ABŞ-ın bu addımına qəti cavab
Azərbaycanda 11 il əvvəl törədilən qətlin üstü açıldı
Masallıda açıq ərazidə yanğın başlayıb
Dəhşətli qəzada xanımı ilə birgə ölən şəxs Metropoliten əməkdaşı imiş - FOTO
Xankəndidə PARTLAYIŞ- YENİLƏNİB/VİDEO
Yasamalda əməliyyat: aralarında qadınların olduğu 8 nəfər saxlanıldı - VİDEO
Azərbaycan və Ermənistan delimitasiya komissiyalarının nümayəndələri bu tarixdə görüşəcək - KİV
DSX məlumat yaydı - FOTO
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Firəngiz Rəhimbəyova ölümündən 22 gün sonra burada dəfn ediləcək (FOTO)
Oğuzda meşədə yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB/FOTO+VİDEO
Birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinə sevindirici xəbər - VİDEO
Laçınla bağlı ŞAD XƏBƏR: Avqustun 26-da...
Bu günün HAVASI
Burada ermənilər və sülhməramlılar əvvəlki sərbəstliyə sahib olmayacaq - Anar Əsədli
Oğuzda meşə yanır - FOTO
Bakıda ağır qəza hadisəsi: ölən və yaralananlar var
Xadimə paltarı geyinən qadın xəstələrin əşyalarını oğurladı - FOTO
Cüdoçumuz dünya çempionatından kənarlaşdırıldı
Bu şəxslərə 5 il müddətinə yardımlar veriləcək -VİDEO
Laçın dəhlizində Rusiya sülhməramlılarının postları sökülür - FOTO
Azərbaycanda qazi vəfat etdi - FOTO
Sabaha olan hava proqnozu açıqlandı
50 minə yaxın abituriyent ixtisas seçimi etdi
Bu günün hava proqnozu
Ağdam sakini evdə qumbara partlatdı
Bakıda QƏZA: Avtomobil 6 yaşlı uşağı vurdu
AY Partiya Başqanı Qırğız Respublikasının səfiri ilə görüşdü - FOTO
“Bəlkə bu lazımsız mövzuları bir kənara qoyub, gələcəyimizi təhdid edən problemlərdən danışaq?”
Nazir məşhur generalların vəzifələrini dəyişdi
Laçında son vəziyyət açıqlandı
Tunisdə qəzaya düşən gəminin azərbaycanlı üzvləri 4 aydan sonra - Azadlıqda
Rasilə Arifqızının işi məhkəməyə göndərildi
Azərbaycanın Rusiya və İranla sərhədlərini pozmaq istəyən şəxslər saxlanılıb
Azərbaycan-Gürcüstan sərhədini pozan şəxs PUA ilə aşkarlandı - FOTO
Nazirdən məktəbli formaları ilə bağlı AÇIQLAMA
Koronavirusa yoluxma artarsa, məktəblərin açılması təxirə düşəcək?
Sabahın hava proqnozu
Vəzifə maaşlarına əlavələrin neçə direktor və müavininə şamil olunacağı açıqlandı
FHN: “Şəkidə yanğının söndürülməsi əməliyyatları davam edir” - YENİLƏNİB
Bütün sosial yardımlar bu tarixdə ödəniləcək
Bir nəfər özünü dənizə atdı
Bu günün HAVASI necə olacaq?
Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının ölkədəki kəskin bahalaşma və bundan çıxış yolları ilə əlaqədar bəyanatı
Əli Həsənovun oğlu ABŞ-da yeni şirkət yaratdı - FOTOLAR
Şəkidə meşədə yanğın başladı - YENİLƏNİB
Kərbəlada uçqun oldu - Ölənlər var
Bakıda bal yarmarkası keçiriləcək
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında nəticə əldə etmiş idmançılarla görüşdü - YENİLƏNİB
Bu kəndlərdəki yanğın söndürüldü - VİDEO
İlham Əliyev: "Bayrağımız Qarabağda, Zəngəzurda dalğalanır, əbədi dalğalanacaq"
Hafiz Hacıyevin qərargahı market olacaq? - Özü açıqladı
Laçında 2 hərbçimiz minaya düşdü
Sabah 38 dərəcə isti olacaq
Prezidentin general-mayor rütbəsi verdiyi Elşən Zeynalov kimdir? (DOSYE)
“Basqal” qoruğu və “Diri Baba”ya giriş qiymətləri açıqlandı
Əbülfəz Elçibəyin vəfatından 22 il ötür
Bu günün hava proqnozu
Azərbaycanda bu şəxslərə güzəşt tətbiq edilə bilər - VİDEO
Göytəpə bazarında yanğın söndürüldü - YENİLƏNB/VİDEO
İKT "WhatsApp"da yeni dələduzluq: BU MESAJLARA inanmayın!
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını təqdim etdi - VİDEO
DİM tərəfindən növbəti imtahan keçiridi- YENİLƏNİB
Çimərliklərdə hava necə olacaq? – PROQNOZ
Sabaha olan hava proqnozu açıqlandı
Mir Mövsüm ağanın nəvəsi cərimələndi - VİDEO
Əhalinin nəzərinə! - Bu yerlərdə ev tikənlər 5 min manat cərimələnir - VİDEO
Ombudsman dünya ictimaiyyətini terrorizmlə mübarizədə fəal olmağa çağırıb
“WhatsApp”da hər kəsin gözlədiyi —YENİLİK
Bu gün 40 dərəcə isti olacaq
“Haber Global”: “Laçın bütünlükdə Azərbaycanın nəzarətinə keçir” - VİDEO
Hazırda Laçının Azərbaycana təhvil veriləcək Sus kəndində qalan erməni ailələrinin sayı AÇIQLANDI
Qubada meşə massivində yanğın başlayıb
Kəmaləddin Heydərovun müavini Siyəzənə getdi
İstirahət günün hava proqnozu
Xan Şuşinskinin anadan olmasından 121 il ötdü
Qəbələ və Xaçmazda meşə yanğınları söndürüldü
Şabranın bəzi kəndlərində yanğınlar söndürülüb
İran hərbi nümayəndə heyəti Şəhidlər xiyabanında - FOTO
Naxçıvan əhalisinin sayı 464 min nəfəri ötdü
Bu məktəbin şüşələri yoxdur, döşəməsi isə çürükdür - VİDEO
Bu günün HAVASI necə olacaq?
Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının valideynlərə müraciəti
Liseylərə qəbul ola bilməyənlər üçün yeni şans
Xəzərdə daha bir nəfər batdı
“Lal-kar, kor” və “şikəst” sözləri qanundan çıxarıldı
AYB-nin qurultayının vaxtı məlum oldu
Çörəyin qiymətilə bağlı monitorinqlərə başlanıldı
Laçını tərk edən daha bir erməni evini yandırdı - VİDEO
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Əsgər yoldaşı tərəfindən qətlə yetirilən Elmarın fotosu
Qubada yanğın baş verən ərazidə son vəziyyət - VİDEO
Özünü yandıran qazinin durumu necədir? - AÇIQLAMA
Azərbaycanda un və çörək qiymətlərinin yuxarı hədləri müəyyən edildi
Tanınmış vəkilə ağır itki üz verdi
Şabranda baş verən yanğın Siyəzənə
Bu şəxslərə ŞAD XƏBƏR: Sentyabrın 1-dən maaşları ARTACAQ - VİDEO
Bu gün 41 dərəcə isti olacaq
Hərbçi yoldaşını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB
Həkimdən xəbərdarlıq: dönər yeməyin!
Prezident İlham Əliyev Çadın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB
Qazi özünü icra hakimiyyətinin qarşısında yandırıb - RƏSMİ
Zaur Mirzəyev saxlanıldı - RƏSMİ
Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlir
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
MN: "Ordumuz istənilən təxribatın qarşısını almağa hazırdır" - VİDEO
Azərbaycan ərzaq məhsullarını hansı ölkələrdən alır? - FOTO
Polis Yevlaxda əməliyyat keçirib: Saxlanılan var - FOTO
DSX rəisi işğaldan azad olunmuş dövlət sərhədlərimizdən DANIŞDI
Sərhəd Qoşunları əməkdaşlarının peşə bayramıdır
Laçından yeni görüntülər - Ermənilər yenə yandırır (VİDEO)
Çörək 5-7 qəpik bahalaşa bilər - VİDEO
Prezident "Qaraheybət" şəhidlərinin yeddisini təltif etdi - SİYAHI
DSX-nin hərbi qulluqçuları təltif edildi - SİYAHI
İlham Əliyev bu hərbçilərə general-leytenant rütbəsi verdi - SİYAHI
Ağalıda müəllim işləmək istəyənlərin nəzərinə
Həmkarlar İttifaqının vəzifəli şəxslərinə cinayət işi açıldı
Çörəyin qiyməti 1 manat ola bilər – Ekspert
Komaya düşən qazi həyata qaytarıldı
Prezident İlham Əliyev Müslüm Maqomayevlə son görüşünü xatırladıb
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Müslüm Maqomayevin abidəsinin açılışında iştirak etdi - YENİLƏNİB
Rəsulzadənin silahdaşı Məhəmməd Kəngərlinin anım günüdür
Sabaha olan hava proqnozu açıqlandı
Havada toz dumanı müşahidə edilir
QHT-lərdən Laçınla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət
Qəbələ, Şabran, Quba və Siyəzəndə yanğınların söndürülməsi davam etdirilir - VİDEO
Azərbaycanda ət bahalaşdı - VİDEO
Mehriban Əliyeva Müslüm Maqomayevin 80 illik yubileyi ilə bağlı paylaşım etdi
Bakıda qazini qətlə yetirən şəxs həbs olundu
Məktəbli formalarının qiyməti açıqlandı: Harada satılacaq?
Magistratura üzrə boş yerlərə əlavə yerləşdirməyə start verilir
Bəzi yerlərdə 42 dərəcə isti olacaq
Bu gün Müslüm Maqomayevin anadan olmasından 80 il keçir - FOTO
AY Partiya gəncləri milli-ideoloji kampda bir araya gətirdi
Şabranda yanğınlar zamanı xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB/VİDEO
Lazadakı insidentdə 2 nəfər saxlanıldı
MSK Katibliyinin yeni strukturu və ştat cədvəli təsdiqləndi
Məleykə Abbaszadə: “Ali təhsilli tibb bacılarına böyük ehtiyac var”
Ermənilərin Laçın və Xocalıda törətdiyi yanğınlarla bağlı cinayət işi başlanıldı
Azərbaycan sərhədini pozmaq istəyən 10 Şri-Lanka vətəndaşı saxlanıldı
Məleykə Abbaszadə: "I qrup üzrə keçid balları artacaq"
Şoyqu erməni müdafiə naziri ilə Qarabağdan danışdı
Bir neçə halda terrorun qarşısı alınıb - DSX generalı
Sarıbaba yüksəkliyində qanunsuz basdırılan mina sahəsi aşkarlandı - FOTO
Sabah 42 dərəcə isti olacaq
Generaldan Qazaxın 7 kəndi ilə bağlı açıqlama
50 bal toplayanlar da müsabiqəyə buraxılacaq - Abituriyentlərə ŞAD XƏBƏR
QASİM-in sədri Türkiyədə QHT və beyin mərkəzi rəhbərləri ilə görüşdü - FOTO
Prezident yeni səfirlərin etimadnaməsini qəbul etdi (FOTO)
Səfər Mehdiyevin daha bir kadrı işdən çıxarıldı
Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi başladı
Xanım prokuror 28 yaşında vəfat etdi
XİN-dən səfirliyə hücumla bağlı yeni açıqlama
Azərbaycanda 22 il əvvəl baş vermiş qətlin üstü açıldı
Güclü isti olacaq - Kimlər üçün həyati təhlükə yaradır? - VİDEO
Bu gün ali məktəblərə ixtisas seçimi BAŞLAYIR
Bu gün hava necə olacaq?
QHT-lər beynəlxalq təşkilatlara müraciət etdilər
Şabranda meşə yanğını evlərə keçib: 3 ev yanır
Səlim Müslümov dövlətə 27 milyon manat ziyan vurub - İTTİHAM AKTI
Şahdağ Milli Parkında yanğın başladı - FOTO
Azərbaycanda islahat üçün sistemin dəyişməsinə ehtiyac var - AY Partiya başqanının müavini
Prezident Baş nazirin müavinini vəzifədən azad etdi
Metronun “Bakmil” stansiyasından istifadə edən sərnişinlərin nəzərinə
Temperaturun yüksəlməsi yanğın təhlükəsini artırır
Ermənilər Laçın meşəsini yandırır - VİDEO
Körpü çökdü, maşın çaya düşdü
İki universitet publik hüquqi şəxsə çevrildi
X siniflər üçün şagird yerdəyişməsinə başlanıldı
Azad edilmiş ərazilərdə daha 327 mina aşkarlandı
Birinci qrup üzrə plan yerlərinin sayı AÇIQLANDI
Qəbələdə əhali turistləri kəndə buraxmır? - DİN-dən açıqlama
Sabah 42 dərəcə isti olacaq
Böyük şair Bəxtiyar Vahabzadənin doğum günüdür
İsti hava nə vaxta kimi davam edəcək?
Dövlət Xidmətində iki bölmə ləğv edildi, iki şöbə yaradıldı
Laçında həlak olan əsgərlərə şəhid statusu verildi
Söküləcək binanın sakinləri harada məskunlaşacaq?
Azərbaycanda unun qiyməti ucuzlaşacaq? - VİDEO
Laçından çıxan 14 erməni ailəsi Zəngəzura köçmək qərarı verib
Manatın dövriyyəyə buraxılmasından 30 il ötür
Bu gün hava necə olacaq? - PROQNOZ
Laçın rayonunu tərk edən ermənilər evləri yandırırlar - ANBAAN VİDEO
Magistraturaların boş yerlərinə ixtisaslaşma seçimi başa çatır
Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı - VİDEO
Təcili yardım maşını qəzaya düşdü: Xəsarət alanlar var
Hərbi qulluqçularımız İranda səfərdədirlər - FOTO
“Bəlkə Şuşaya yalnız hicab və çalmada gedək?”
Hər axşam Azərbaycandan minlərlə dollar Çinə necə axır?
Sabaha olan hava proqnozu açıqlandı
Bakının bu rayonunda SU KƏSİLƏCƏK
Bakının bu ünvanında evlər plana düşdü - VİDEO
Bu gün hava necə olacaq?
“Facebook”dan çıxıb başqa sayta keçənləri izləyirlər
Xocalı qatili erməni general öldü
Bu gün 41 dərəcə isti olacaq
Sosial şəbəkə səhifəsini bloklamaq çözüm deyil
Xəzər dənizində zəlzələ oldu
Yığmamız İslamiadada növbəti matçını keçirəcək
Sülhməramlı Qarabağda ağır qəza törətdi - Ölənlər var
Prezidentlə xanımı “Diri Baba”da görülən işlərlə tanış oldu - YENİLƏNİB
Baş Prokurorluq Şəmkirdə əməliyyat keçirib, vəzifəli şəxs saxlanıldı - FOTO
Xocavənddə aşkarlanan Ermənistana məxsus helikopterin qalıqlarının GÖRÜNTÜLƏRİ
Sabah temperatur 41 dərəcəyə yüksələcək
Mehriban Əliyeva Basqaldan VİDEO paylaşdı
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlandı
Sərhəddə ATIŞMA: yaralanan var
Mehriban Əliyeva “Diri Baba” türbəsinə ziyarətlə bağlı paylaşım etdi
Məktəbli formalarının satışa çıxarılacağı vaxt açıqlandı
Xankəndi və yeni dəhliz tam nəzarətimiz altında
Vətən müharibəsinin itkinləri axtarılır - 4 əsgər, 1 MAXE, 1 zabit - FOTOLAR
44 günlük müharibədə itkin düşən ermənilərin sayı açıqlandı
XƏBƏRDARLIQ! Bu tarixdə açıq havada çox qalmayın - VİDEO
Peşə məktəblərinə sənəd qəbulu başa çatır
Temperatur yüksəlir
Paytaxtda həbsxanada beş məhkum ÖLÜB
Azərbaycan Ordusu işğaldan azad olunan Buzdux dağında - VİDEO
FHN hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət etdi
Temperatur 42 dərəcəyə yüksələcək - XƏBƏRDARLIQ
Məktəbəhazırlıq qruplarının tədris planı təsdiq edildi
DSX-nin yeni xüsusi təyinatlıları and içdi
"WhatsApp"dan istifadəçilərə bəd xəbər
Sabah 40° isti olacaq
Prezident yeni icra başçısı təyin etdi
Bakıda vulkan püskürdü - VİDEO/YENİLƏNİB
Laçını tərk edən ermənilər kilsəyə belə ziyan vurur - VİDEO
Bu ölkələrə səfər etmək təhlükəlidir - SİYAHI
Bu günün HAVASI necə olacaq?
Dünyanın ən hündür bayraq dirəyi Azərbaycana gətirildi - VİDEO
Azərbaycanda internet tarifləri dəyişdi, qiymət bahalaşdı - RƏSMİ
Laçındakı 200 erməninin hara köçəcəyi AÇIQLANDI
Azərbaycanda bu məhsullar ucuzlaşdı - SİYAHI
Nazirlikdən uşaqlarla bağlı ciddi XƏBƏRDARLIQ
Xankəndi nəzarətə götürüldü
Əsgər yanından qayıdan ailə qəzaya düşdü - ÖLƏN VAR
Ermənilər yalnız bu halda Şuşaya gələ biləcəklər
Qarabağın 3D xəritəsi hazırlanır - VİDEO
Abituriyentlərə şad xəbər: Bu ixtisas qrupu üzrə ballar aşağı düşəcək
Azyaşlıların ziyarətgahlara gedişini təşkil edən qadın saxlanıldı
Sabahın hava proqnozu
Bakıda əl qumbarası tapıldı - FOTO/VİDEO
MİQ-in vakansiya seçimində 5 mindən çox namizəd uğur qazanıb
Bakıda 17 yaşlı yeniyetmə qəfil öldü - FOTO
Xalq artisti erməni tərəfindən şərlənən qazidən yazdı
İlkin hərbi qeydiyyata alınan vətəndaşlar narkoloji müayinəyə göndəriləcək
Dövlət proqramı ilə xaricdə təhsil alacaq gənclərin ilk siyahısı
Havanın qeyri-sabit keçməsinin səbəbi AÇIQLANDI
İlham Əliyev Konyada Fələstinin Baş naziri ilə görüşdü
Bakıda qazi tanışını güllələyib - Marşrut xətti davası
Babadağda itkin düşən şəxsin meyiti belə axtarılır - VİDEO
Hikmət Hacıyev Laçının Zabux kəndi ilə bağlı paylaşım etdi - FOTO
Daha 700 şəxsə birdəfəlik ödəmə təyin edildi
Kürdə suyun səviyyəsi yenə azaldı
Yol polisləri körpənin həyatını xilas etdilər - ANBAAN VİDEO
Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ
Londondakı səfirliyimizə hücum - Səfir qaranlıq məqamları açıqladı
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Ermənistana gedən 3 azərbaycanlı kimdir? - ADLAR
Havanın qeyri-sabit keçməsinin səbəbi açıqlandı
Qərbi azərbaycanlılara qaçqın statusunun verilməsi təklif edilir
Bu il 3 Azərbaycan vətəndaşı Ermənistana turist kimi gedib
Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımın məbləği artdı
Bakıda iki yaşlı uşaq ailəsinin zorakılığına məruz qaldı, DİN sığınacağa yerləşdirdi - FOTO
Bu gün hava necə olacaq?
Ramin Mahmudzadə vəfat etdi - FOTO
"Whatsapp"dan hamının gözlədiyi yeni funksiya
Azərbaycanda bağ evindən qara brilyant oğurlandı
Səlim Müslümov dövlətə dəymiş milyonlarla manat ziyanı ödəyib - YENİLƏNİB
Çindən Qarabağdakı gərginliyə münasibət
Daşkəsəndən sel keçdi - VİDEO
Ermənilər Laçını belə tərk edir - VİDEO
Əbülfəz Məlikov nədə ittiham olunur? - Maddələr açıqlandı
Müdafiə Nazirliyindən özünü hərbi polis kimi təqdim edən qadınla bağlı AÇIQLAMA - FOTO
Yol polisi Səfər Mehdiyevi saxladı - VİDEO
Sabah yağış yağacaq
Mövlud Çavuşoğlu Ermənistana xəbərdarlıq etdi
Nömrənin üstünü örtən sürücülər saxlanıldı - FOTO
FHN-dən Babadağda həlak olduğu bildirilən şəxslə bağlı açıqlama
Ceyhun Bayramov Ankaraya səfərə getdi
DTX-nin həbs etdiyi “Broker Əbülfəz” kimdir?
Bələdiyyə binasında yanğın oldu
Bölmə rəisi Bakı-Qazax yolunda qəza törətdi - Ölən var
Mövqelərimiz atəşə tutuldu: Azərbaycan Ordusu adekvat cavab tədbirləri gördü
Bu gün Aşuradır
Bakıda şagird faciəvi şəkildə öldü
Ağdaban və Çayqovuşandakı qətliamların şahidi olan Buzdux dağı - FAKTLAR
Yağış yağacaq — BU GÜNÜN HAVASI
Kəlbəcərdə minaya düşərək həlak olan şəhid dəfn olundu - YENİLƏNİB
Daha iki hərbçi Azərbaycan Ordusundan xaric edildi - RƏSMİ
Bu balığın ovuna icazə verildi
Babadağda itkin düşənlərdən birinin meyiti tapıldı
Şuşadakı konsert Şəhidlərə görə TƏXİRƏ SALINDI - FOTO
Sabahın hava proqnozu
Şəhid Tahir Əliyev Ağstafada dəfn olundu - FOTOLAR
Azərbaycan Ordusunun şəhid əsgəri Bakıda torpağa tapşırıldı - YENİLƏNİB/FOTO
Ordumuzun nəzarətinə keçən Buzdux dağı - FOTO
Buzdux dağında Azərbaycan bayrağı dalğalanır - VİDEO
Britaniyadakı səfirliyimizə hücumla bağlı cinayət işi başlanıldı - MADDƏLƏR
Külək, dolu, leysan - FAKTİKİ HAVA
Buzdux dağı və ətrafındakı yüksəkliklər nəzarətimizə KEÇDİ
Ağstafada şəhidlə vida mərasimi keçirilir - YENİLƏNİB
Minaya düşərək şəhid olan hərbçimiz nişanlı imiş - FOTO
Bu gün hava necə olacaq?
"Qardaşımın şəhid olduğunu instaqramdan öyrəndim"
Zaqatalada beş yaşlı uşaq qaynar suda yandı
QMİ Britaniyadakı hücumla bağlı bəyanat yaydı
Laçında şəhid olan əsgərlərdən biri Ağstafada, digəri Bakıda dəfn olunacaq
Haber Yazılımı