301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
19 Aprel 2017 - Çərşənbə 18:15 1934 nəfər oxuyub
 
Ermənilərə təklif: 24 apreli soyqırımı yox, bayram günü kimi qeyd edin
Prof. Qafar Çaxmaqlı
BAXIŞ Xəbəri
Ermənilərə təklif: 24 apreli soyqırımı yox, bayram günü kimi qeyd edin

24 aprel yaxınlaşır. Hər il olduğu kimi, minlərlə erməni İrəvandan Sərdarabada yol alaraq Türkiyə və Azərbaycan bayraqlanı yandıraraq  qondarma “erməni soyqırımı” abidəsini ziyarət edəcəklər. Yanlarına da xarici ölkələrdən gələn insanları alacaqlar . Və dünyaya bu yalanı anlatmağa çalışacaqlar ki, 24 aprel 1915-də ermənilər Osmanlı dövləti tərəfindən qətl edilib. Artıq bu, ənənədir. Erməni ideolojisi bunun üstündə qurulub. Bu olmasa, ermənilərin özlərini dünyaya təqdim edəcək heç nəyi yoxdur. “Erməni məsələsi”, “24 aprel”  xaricdəki ermənilərin də fəaliyyətlərini davam etdirmələri üçün bir legitimlik vasitəsidir, eyni zamanda, Ermənistan dövlətinin xarici siyasətini qurmaq, yürütmək maşınıdır. Ona görə də bu təxribatdan möhkəm yapışıblar.

 

Bir soruşan yoxdur ki, axı 1915-in 24 aprelində nə olmuşdu ki, bu erməni xalqı həmin gün belə ağalayıb-sıtqayır, şüvən salırlar? Həmin gün qiyamçı 234 erməni komitə üzvünün həbs edildiyi tarixdir. 24 aprel həbslərindən öncə  Osmanlı hökuməti ermənilərin üsyanı və törətdikləri qətliamlar qarşılığında, erməni patriki, millət vəkilləri və xalqın nümayəndələrinə “Ermənilərin müsəlmanlara arxadan zərbə vurmağa, qətllər törətməyə davam edəcəkləri halda zəruri tədbirlər görüləcəyi” xəbərdarlığını vermişdi. Xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, ermənilər sakitləşmək əvəzinə müdafiəsiz qalan türk qadın və uşaqlarına qarşı hücüma keçdilər. Ordu bir çox cəbhədə müharibə apardığı üçün arxa cəbhənin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına ehtiyac yaranmışdı. Bu səbəbdən, 24 aprel 1915-ci il tarixində erməni komitələri bağlandı. Onlara rəhbərlik edənlərdən 234 nəfəri dövlət əleyhinə fəaliyyət göstərdiklərinə görə həbs edildi. Həbs edilənlər Ankara və Çankırı dustaqxanasına göndərildi. Bu qədər!

 

 

Sonradan o adamlar həbsdən azad edildilər. Bir çoxları erməni hərbi birləşmələrinə daxil olub terrorçuluq fəaliyyətlərini davam etdirdilər, bir çoxları məhz 1915-də deyil, bu hadisədən on illər sonra öz əcəlləri ilə öldülər. Ermənilər onların öz əcəli ilə ölməsini belə türklərin günahı sayır. Məsələn, məşhur erməni bəstəkarı Komitas. Həbs edilib sürgün olunanlar arasında o da var idi. Komitas  1935-ci ildə ölüb. Ömrünün sonlarınada ağlını itirib, yəni dəli olub. Erməni tezinə baxın: “1915-də Komitas həbs edilməsəydi, 1935-də Parisdə dəli kimi ölməzdi…” Məncə şərhə gərək yoxdur.

 

“Erməni məsələsi” ilə məşğul olan bir şəxs kimi istənilən erməniyə sübut edərəm ki, bu iddia tamamilə yalandır.  Ermənilər Birinci Dünya Müharibəsi illərində, əlbəttə, ölüblər, öldürülüblər. Amma bu dövlət tərəfində edilən bir qərar əsasında olmayıb.  Ermənilərin müharibənin ilk illərində törətdikləri isə  əsl soy­qı­rı­mı idi.

 

9 dekabr 1948-ci ildə “Soyqırımı cinayətinin qar­şı­sı­nın alınması və cəzalandırılmasına dair” BMT Kon­ven­si­ya­sın­da de­yilir ki, millətçi, irqçi, dinçi bir qrupun digər bir qrupu küt­ləvi şə­kildə öldürməsi, bu qrupun nümayəndələrinə fiziki və mə­nəvi cə­hətdən ağır zərbələr endirməsi, həmin qrupun yaşa­masını fi­zi­ki cəhətdən mümkünsüz etməsi, on­la­rın uşaqlara ma­lik olmasını ən­gəlləməsi, onun uşaqlarını sax­la­masını başqa bir qrupa ver­mək soyqırımı cinayəti hesab olunur. Türk-mü­səl­man əhali ona görə fiziki cəhətdən məhv edi­lirdi ki, onlar türk idilər, etnik cə­hət­dən fərqli bir təbəqə idilər. Osmanlı dö­v­lə­ti­nin erməniləri bir ərazidən digər əraziyə kö­çür­məsi heç bir za­man soyqırımı ci­na­yə­ti hesab oluna bil­məz. Ona görə ki, 27 may 1915-ci ildə döv­lət köçürmə prose­si­n­i həyata keçirmə qərarını alarkən belə bir açıq­lama ver­miş­di: “Ermənilər haqqında hö­kumət tərəfindən alınan tədbirlər sırf məmləkətin asayiş-in­zibatını təmin və mü­ha­fizə məc­buriy­yətinə müstəniddir. Er­məni ünsürünə qarşı im­ha­kat bir si­yasət takib etmədiyi indilik tə­rəfsiz bir vəziyyətdə qal­dıqları gö­rünən katolik və protestantlara toxunmamış olmasını gös­­tər­mək­dədir”. Bütün ermənilər köçürməyə məruz qal­ma­­mışlar. Bu, ona görə soyqırımı hesab oluna bilməz ki, ermə­­nilər bir yerdən digər bəlli bir Osmanlı coğrafiyasına kö­çü­rülmüşlər. Səbəb isə onların özlərinə də aydın olub. Onlar son onilliklərdə Osmanlı dövlətinə düşmənçilik və Os­man­­lıya qarşı düşmən olanlara, onunla müharibə edən dövlətlərə yardımlar etmişdilər. Köçürülməyə məruz qalanlara 15 gün vaxt verilib, onların bütün ehtiyacları dövlət tərəfindən ödən­ilib. Köçür­mə bütün ermənilərə şamil edilməyib. Şə­hər və qəsəbələrdə yaşayanlar, xəstələr, yetimlər, katolik və protestant ermənilər köçürülməyiblər. Ermənilər köçdükləri yerlərdə dövlət tərəfin­dən evlərlə, təzminatla təmin olunub, yerləşdikləri yerlərin kənd təsərrüfatına yararlı olması təmin edilib, bütün problem­lərinə dövlət tərəfindən dərhal reak­si­ya verilmib. Köçkün­lə­rin kimsəsiz uşaqları və yetimlər ye­tim­xanalarda və bəzi varlı in­sanların ailələrində yerləşdirilib, 1919-cu ildə qayıdış icazəsi verilərkən onlar öz yaxın qo­hum­la­rı­na verilib. Yer­li xalqın ermənilərə hücumunun qar­şı­sı­nı almaq üçün on­ların jan­darm tərəfin­dən qorunması təmin edilib. Mü­səl­manlığı qəbul etmiş ermənilərə mü­ha­ri­bə­dən sonra çıxarılan bir qanun­la keçmiş yerlərinə qa­yıt­ma­­la­rı­na şərait yaradılıb. Köçü­rü­lən­lərə başda ABŞ olmaqla müx­təlif dövlətlərin yardım ar­zu­ları anlayışla qarşılanıb. Suriyadakı ermənilərə belə yar­dım­lar edilib. Dövlət tərə­fin­dən müharibədən sonra çı­xarılan “geri dönüş qanunu” ilə bu köçkünlərin öz evlərinə qa­yıt­maları təmin edilib. O za­man Erməni Katolikosluğu mə­lumat vermişdi ki, 644.900 er­məni geri dönüb.

Su­riya­dan öz keçmiş yerinə dönmək is­tə­məyən 500 min erməninin var­­lığı barədə də dövrün mət­buatın­da məlumatlar var. Əgər türk­lər “soyqırımı” et­mişdi­sə, bu qədər erməniyə həm özü, həm də başqa döv­lət­lər yar­dım edərdimi? Bizim araşdırmalarımıza görə isə, ermənilərin sayı 1914-cü ildə 1 milyondan artıq olmayıb. Müharibə başlayar-başlamaz bir çox erməni ailələri ölkəni tərk etmişdilər. 1919-cu ildə isə xarici tədqiqatçılar bu rəqəmlərin müəy­yən qə­dər azaldığını göstərmişlər. Çünki Osmanlı dövləti bir neçə vi­­layəti, o cümlədən ermənilərin köçürüldüyü Suriyanı ar­tıq itir­miş­­di, müharibə nəticəsində ermənilər ölkəni tərk edib ABŞ-a və digər ölkələrə yerləşmiş, həmin ölkələrdə art­mış­dılar.

 

 

“Soyqırımı olmuşdur” iddiasında olanların nəzərinə onu da çat­dırmaq lazımdır ki, bu dediklərimizin hamısı tarixi sə­nəd­lər­lə təsbit edilib. 1915-ci ildən etibarən öldürülənlərin sa­­yının 600 mindən 1,5 milyona çatdırılması özü əslində bir saxtakarlıq nümunəsidir. O saxtakarlıqlardan tək-tək danışmaq mümkündür.  Osmanlı dövlətində yaşayan er­mə­ni­lər o qədər deyildi ki, onun 1,5 milyonu öldürülsün. Türk Ta­rix Qu­ru­munun keçmiş başqanı professor Yusuf Halacoğlunun apar­dı­­ğı tədqiqatlar onu ortaya çıxarıb ki, ermənilərin sayı ilə öldürülməsi iddia olunan rəqəmlər arasında çox bö­yük uy­ğun­suz­­luq var. Erməni Katolikosluğunun məlumatı be­lə idi ki, öl­kədə 1 milyon 915 min erməni yaşayır. Əgər onun 1,5 mil­yo­nu öldürülübsə, demək, ölkədə cəmi-cümlətanı 400 min erməni qal­malı idi. Tarixi mənbələrə görə 1919-cu ildə (özü də erməni mənbələrində) 644.900 nəfər erməni geri dönüb, onlar hələ Suriyada ikən yardım aldıqları barədə sə­nəd­lərə imza atıblar. Bunlar 486 min nəfərdir.  Tarixi sənədlər, dəlil sübutlar istənilən qədərdir.  Milliyətcə ərəb olan urfalı araşdırmaçı dostum Halil Özşavlı ermənilərin köçürüldükləri bölgələrdən köçləri ilə bağlı sənədləri ortaya qoydu. Bu qiymətli araşdırmada o, ermənilərin hansı nəqliyyat vasitəsi ilə, hansı ölkəyə, nə zaman, hansı yüklə getdikləri haqqında bəlgələri yayımladı...

Hələ mən arxivlərdən çıxarılıb çap edilmiş minlərcə sənədləri demirəm.

Fransanın görkəmli tarixçisi Bernar Lenis ermənilərlə bağlı “Le Mond” qəzetində yazır ki, I Dünya mü­ha­ri­bəsi dövründə baş verən hadisələr soyqırımı sayıla bilməz, ölüm olaylarının soyqırımı kimi qələmə verilməsi sadəcə olaraq bir erməni ya­la­nı­dır. Terrora məruz qalmış “İttihad və Tə­rəqqi” li­der­lə­ri­nin xa­tirə və qeydləri ermənilərə mü­na­si­bət­lə­rinə diq­qət edək. Ca­mal paşa qətl edilərkən onun ci­bin­dən oğ­lu Beh­cət Camal bəyə yaz­dığı məktub çıxmışdı: “Sıra mənd­ə, oğlum. Tələt, Səid Ha­lim paşalarla, digər mağdur və məz­lum arka­daş­larımdan sonra məni də öldürəcəklər. Ci­nayə­tin səbəbi məndən qabaq öldü­rü­lən­lərə edilən ittihamlardır. Bu cina­yətin qarşısını almaq bizim üçün imkansızdır”. Daha sonra Camal paşa ermənilərə qarşı han­sı münasibətdə ol­du­ğu­nu qeyd edir: “Mənim ermənilərə nə qə­dər yaxşı dav­ran­dı­ğı­mı hər kəsdən yaxşı bugünkü erməni katolikosu Zaven əfəndi bilir. 1915-ci ilin dekabr ayında İs­tan­bula getdiyim zaman o Pe­ra Palas otelinə məni ziyarətə gəl­miş­di. O bütün er­mə­ni­lə­­rin adından mənə təqdirlə təşəkkür etdi”.

 

Əslində, ermənilər həmin müharibədə sağ qaldıqlarına görə türklərə minnətdar olmalıdırlar. Osmanlı dövləti başının savaşa qarışmasına baxmayaraq, bu qədər  mülki əhalini savaş bölgəsindən çıxarıb. Bu,  27 may 1915 “Sevk və iskan” adı ilə tarixə düşən  qanunla, əslində,  onlar xilas edilib.

 

 

...Ermənilərə bir təklifim var. Bilirəm “24 aprel”i artıq simgə, simvol , bir ideoloji vasitə maşını halına gətiriblər, hələlik ondan imtina edə bilməzlər.  Amma 27 may 1915-i bayram günü, xilas günü  elan edə bilərlər. Bu, mənim həqiqi sözümdür.

 

Mənbə: (XƏBƏR365) - Xəbər365 Analitik İnformasiya Mərkəzi Müəllif: XƏBƏR365
Ermənilərə, təklif:, 24, apreli, soyqırımı, yox,, bayram, günü, kimi, qeyd, edin,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Bizə sülh(məramlılar) lazımdırmı?
"Biz heç vaxt torpaqlarımızdan vaz keçməyəcəyik"
Türkiyəli ekspertlər: Beynəlxalq qurumlar Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarına qanunsuz yerləşdirməsini şiddətlə qınamalıdır
Azərbaycanlılar öz xalqı və dövləti üçün nə vaxt yaşamağa başlayacaq?
Sıradan çıxan əyləc
Ramiz Mehdiyev tək günahkardırmı?
Hacıbala Abutalıbov Ramiz Mehdiyevi xəyanətdə suçladı
15 sutkalıq bumeranqlar
Dərslər necə keçirilməlidir?
Tramp Ərdoğanı, Putini, Tzinpini və Kim Çen Inı “dünya səviyyəli şahmatçı” adlandırıb
Növbədənkənar prezident seçkisinə nədən ehtiyac yarandı? - EKSPERT
Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan Tarixi əsərinin təhlili
Rəsulzadə həyatla vidalaşdı, amma inam onu tərk etmədi - Elçin Əfəndiyev
Dilimiz təkcə Azərbaycan Respublikasının yox, 50 milyonluq Azərbaycan xalqının milli dilidir - Arif Rəhimoğlu
Afrinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
20 Yanvar - Türkün dirilişidir!
Tofiq Zülfüqarov: Rusiya seçim etməlidir, ya Azərbaycan, ya da Ermənistan
Dilçi alim AMEA-nın orfoqrafik səhvlərini üzə çıxartdı
Rusiya o qədər irəliyə gedib ki...
İranda ərəb baharı?
Manatın devalvasiyası kimə sərf edir? - ŞƏRH
Kimsə iki dövlət qurumunu üz-üzə qoymaq istəyir - Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
FHN alpinistlərin axtarışını tamamilə öz nəzarətinə alsın - Təklif
O taylı-bu taylı millətin birləşmək istəyinin nişanı - Həmrəylik Günü
Hər ilin öz oyun qaydaları var – Bəs it ilinin qaydaları?
Bizə ilk addımda həmrəylik gərək - Elçibəyin Azərbaycan türkünə müraciəti
İndi hansı bank bağlanacaq?
Ərəb ölkələri Türkiyəyə qarşı birləşərsə, regionu nə gözləyir? - ŞƏRH
Minimum əmək haqqı - Bir saatı 81 qəpiyə işləyəcəyik?
Nazirlər Kabinetinin son qərarı benzinin qiymətini artıracaqmı?
“ƏMƏK” ordenlərinin görünməyən qəhrəmanları
Saytların daldan atdığı daş - Bu, medianın özünə vurduğu zərbə deyilmi?
Dünya Bankının qərarı Azərbaycandakı layihələrinə mənfi təsir göstərməyəcək- ŞƏRH
Doğrudanmı, ən pis azərbaycanlı Əkrəm Əylislidir? - Fazil Mustafa
Yazdığım statusun Müsavata heç bir dəxli yoxdur - Alya Yaqublu
Rusiya Ermənistana Naxçıvandan zərbə vura bilər - Ermənilər narahatlıq içində
Manat FED-in qərarından sığortalana bilməyəcək
İkitaylı Azərbaycanın bütövlüyü üçün ən böyük şans o gün yaranmışdı – 21 Azər
Azərbaycan Qüds məsələsində kimin yanında dayanmalıdır?
Heydər Əliyev ömrünü Türkiyə sevdalısı olaraq keçirmiş liderdir
Tehrandan Xankəndinə yol gedirmi?
Yaxın Şərq ölkələri hədəfdə - Amma əvvəlcə İran...
Bu günə toxunmaq ədəbsizliyinə kimsədə cürət olardımı? - Üzeyir Hacıbəylinin məqaləsi
Nazir təyinatı: Hökumətdaxili yerdəyişmə, yoxsa seçkiyə hazırlıq?
Özünü damdan atmaq da olar, yandırmaq da... Hikmət Hacızadə
Kamal Abdulla, Məleykə Abbaszadə, Hamlet İsaxanlı... - Yeni təhsil naziri kim olsun?
Türk generallarının Bakıya səfərləri nə ilə bağlıdır? - ŞƏRH
Saakaşvili taleyi ilə barışmalıdır - ŞƏRH
Gürcüstana gedən xəstələr ağır fəsadlarla qayıdır - ŞƏRH
Avropa xilafəti: müsəlmanların sayı 3 dəfə artacaq
Zərrabın etirafları Türkiyə-ABŞ münasibətlərini hara aparır? - ŞƏRH
Dövlətlər bitkoindən niyə qorxur? - SƏBƏB
Qarabağda karyerası sona qədər uğurlu olan varmı?
Bu nazirliklər öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədi - EKSPERT
Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmayacaq - Sazişin Detalları
Əflatun Amaşovun təklifinə reaksiya: Hərə yorğanı öz üstünə çəkəcək
Maliyyə naziri və baş bankir büdcə prosesinə təsir etmək gücündə deyil - ŞƏRH
Türkiyəni müstəmləkəçi ölkəyə çevirmək istəyirlər - AÇIQLAMA
Lavrovunku söz oyunu idi: Həsən keçəl, ya keçəl Həsən...
Qarabağda ermənilərin gözlədiyi Qızıl Ordunun ayaq səsləri
Prezidentin bu barədə sərəncamı olsa da, Milli Məclisin hələ də qərarı yoxdur
Çökdürülmüş ekspert institutunun səviyyəsi medianın səviyyəsindən yuxarıdır - Rövşən Ağayev
ABŞ Rusiyanı necə zərərsizləşdirəcəyini açıqladı
İnsanlarımız niyə ələ baxmalıdır ki? - Sosial yardım tamamilə dayandırılmayacaq
Azərbaycanda milyonlarla insanın həyatını dəyişdirən sistem - 25 illik miras
"Azpetrol"un proqnozu təəccüb doğurur - Yanacaq bahalaşmalıdırmı?
Siyasi partiyaların büdcəsi niyə artırılmalıdır? - MÜZAKİRƏ
Tikintiylə bağlı bizə çox müraciət olunub, ancaq... - Metropolitendən açıqlama
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xəttinin rolunu necə yüksəltməli?-ŞƏRH
Divarlardan Moskva əleyhinə döyüş cəbhəsi yaradılacağına şübhəniz olmasın - Zahid Oruc
Mətbuat Şurasının xəbərdarlığı və Eynulla Fətullayevin Lotu Quliylə fotosu
Bu, niyə Bakıda alınır Yerevanda yox? - TƏHLİL
Onları Azərbaycan bayrağı deyil, Sovet nostalgiyası riqqətə gətirir... - SORĞU
Qarsa gedən "sülh və müharibə qatarı" - TƏHLİL
2 milyardlıq Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi hələ ki, xərclərini ödəyə bilməyəcək - SƏBƏB
Tehran görüşü Azərbaycanı hara aparır: İran, Rusiya, yoxsa Avropaya?
İlham Əliyevin Tehrana getməsi Avropadan üz döndərməsi demək deyil
Qarabağın azad edilməsində ən ciddi maneə budur - Qubad İbadoğlu
Neftin qiyməti düşərsə, manatı qorumaq olmayacaq - Açıqlama
Çovdarovun cəzası cinayətinə uyğun deyil - Cəmiyyətdə narazılıq
Bu layihə neft gəlirlərini əvəz edəcəkmi?-ŞƏRH
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti açılır: Azərbaycan bundan necə faydalanacaq?
Zahid Oruc: "Madrid yalnız iqtisadi yollarla yerdə sürünən suverenliyini qoruya bilməyəcək"
Delta Telekomun vətəndaşları internetsiz qoyması yolverilməzdir – Osman Gündüz
Türkiyənin dəmir ledisi Meral Akşener – BİOQRAFİYASI + FOTOLAR
Tofiq Zülfüqarov: “Niyə həmsədrlər açıq-aşkar görmürlər?”
Ermənistan 93-cü ilin Azərbaycanına çox oxşayır - Zahid Oruc
Rusiya ilə Azərbaycan hansısa məxfi danışıq aparıb razılığa gəlsə... - Hikmət Hacızadə
Qubad İbadoğlu: “DYP-nin topladığı cərimələr dövlət büdcəsinə daxil olmur”
Nazirlik rəhbərliyinin erməni saytlarının yazdığından xəbəri oldumu? - Sabir Rüstəmxanlı
Ünüvar: “CHP-li millət vəkillərinin Azərbaycanın əleyhinə səs verməzi üzücüdür”
Buna deyərlər, Allahın evlərini döyüşdürmək - Zahid Oruc
Azərbaycan regional enerji mərkəzinə çevrilir - Yeni plan
Kredit borcları qırmızı xətti keçdi: nəticəsi nə olacaq?
Müstəqilliyin əleyhinə səs verim deyə mənə də təzyiq olunmuşdu - Millət vəkili
Fazil Mustafa: Türkmənlərin əsas düşməni İraq hökumətidir
İsa Yaşar Tezel - KƏRKÜK
Əliyev və Sarkisyan görüşündə hansı razılıq əldə olunub? - Açıqlama
Əliyev-Sarkisyan görüşü: sonra nə olacaq?
Azərbaycan hücuma keçə və bu mövqeləri qaytara bilər – Qışda müharibə planı
Azərbaycan və Rusiyanın yeni sətirdən - qardaşlıqdan başlaması hər iki dövlətin xeyrinədir- Zahid Oruc
Dünya Kataloniyaya göstərdiyi münasibəti Qarabağa niyə göstərmir?
Belə getsə, Azərbaycan böhrandan çıxa bilməyəcək - Qubad İbadoğlu
Emmanuel Makron iranlı həmkarını dəstəklədi
Azərbaycan yenə iki od arasında - Moskvayla Tehran iş başındadır
Ərdoğan: “ABŞ Türkiyəyə silah satmır, amma PKK-nın Suriya qanadını pulsuz silahlandırır”
Azərbaycan Avropa Şurasından çıxa bilərmi? - ŞƏRH
Nə üçün Tramp Azərbaycanla daha sıx əməkdaşlıq etməlidir?
Dərslik məsələsində tarixçilərimiz belə söyüşdən o tərəfə keçmədilər – Qafar Çaxmaqlı
Bütün dünya niyə rus S-400-ünü almaq üçün növbəyə durub? - Sirri açıldı
Dərsliyin müəllifini vətən xaini adlandırmaq düzgün deyil – Aqil Abbas
Kürdlər və katalonlar çox hiyləgər gediş etdi- Elxan Şahinoğlu
Türkiyə-ABŞ qarşıdurmasının təsiri ciddi şəkildə olunacaq - Qubad İbadoğlu
Nizami haqda həqiqəti yazıblar, siz nədən küsmüsünüz? - Fazil Mustafa
Azərbaycan torpaqlarını qaytarmaq üçün kiminlə savaşacaq: Ermənistan, yoxsa Rusiyayla?
Rusiya Xəzərdə qəfil hərbi təlimlərə başladı - Həyəcan siqnalı
Tarix dərsliyindəki xəritə skandalı ciddi araşdırılmalıdır – Qubad İbadoğlu
Millət vəkili NATO-da Ermənistanın işğalçı siyasətindən danışdı
ABŞ Sudan üzərindən iqtisadi sanksiyaları qaldıracaq
Mətbuat Şurası mitinqdə monitorinq apardı - jurnalistləri qınadı
Vəziyyətin mürəkkəbliyini heç kəs dana bilməz - Zahid Oruc
İlham Əliyevdən anons: Avropa İttifaqı ilə yeni bir səhifənin açılışını edəcəyik
Ermənilər Cəbrayılda kilsə açdı - Rəsmi Bakıdan etiraz
İlham Əliyevdən Avropaya mesaj: Bununla həyatımızda heç nə dəyişməyəcək
Putin Qarabağla bağlı çağırış etdi - Ermənistana ciddi mesaj
Bu hotellərə görə Azərbaycan ilk 5-liyə düşdü - Lider isə İsraildir
İraqda yaşananlar neftin qiymətini oynadır - Bəs sonra nə olacaq?
“Kərkükə siyasi və iqtisadi yardımlar etməliyik” – Qənirə Paşayeva
Qarabağa qanunsuz gedən türkdən özəl açıqlama: Onlar ermənilərlə nə danışıblar?
Azərbaycandakı Kürdüstan aşiqləri – onlar nə dərəcədə təhlükəlidir?
"Onların Avropa siyasətinə təsiri olmayacaq" - Merkel
Azərbaycan üçün hazırlanmış tor – Ermənistanın gizli planı
Azərbaycan hökuməti Kərkük məsələsiylə bağlı bəyanat verməlidir - Açıqlama
Azərbaycanda PKK-nı təbliğ edən qəzet fəaliyyət göstərir - İDDİA
“Bu qərar BMT-də təsdiqlənib, dəyişmək olmaz” - LAVROV
Onlar Putinin yox, İlham Əliyevin sözüylə hərəkət edirdilər - Açıqlama
Bakıda erməni kəşfiyyatına işlədiyimi etiraf etməyimi istəyirdilər
Rusiya bu yolla Azərbaycan hakimiyyətindəki tərəfdarlarına dəstək verir - Açıqlama
Azərbaycan hökuməti:Nalbandyanın təklifini qəbul etmirik - ÖZƏL
Bəxtəvər Dədə Ədalətin başına!
Qəbul imtahanlarında minimum bal 280 olmalıdır
Kürdlərin layihəsi İslam dünyasının parçalanmasına xidmət edir - AÇIQLAMA
"Surinamın Azərbaycanda maraqları var" - NAZİR
İŞİD-ə qoşulan azərbaycanlının şikayətini təmin etmədi
Həbsxanada uşaq dünyaya gətirən ana barəsində məhkəmə qərar verdi
Türkiyəli millət vəkili Nəcdət Ünüvardan Bakıya təbrik
Tofiq Zülfüqarov: 7 rayonumuzu qoyub, qapalı kafedən danışırsınız...
"Əsrin müqaviləsi"nin şərtləri niyə dəyişdirildi?
Ermənilər Ağdamı özününküləşdirir, bəs Əbülfəs Qarayev nə edir?
Sükanı belə saxlayın, cənab Prezident! - Tofiq Zülfüqarov
Lütfi Zadənin ölümü ilə bağlı xəbəri hələ dəqiqləşdirməmişəm - Vəkil
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunu gecikdirən Rusiya oldu - Ancaq maneələr dəf edildi
Azərbaycan KİV-ləri Qərbin Rusiya haqda bu cür materiallarını dərc eləmir, Rusiya isə...
26 restoranının sahibindən Dilavər Əzimliyə etiraz: Onda 26 saylı məktəbi də bağlayaq
OCCRP-nin mənbəsiz araşdırması - Nə dərəcədə əsaslı sayıla bilər?
Ermənistanın NATO təlimlərindən imtinasında Rusiya və Azərbaycan izi - Açıqlama
Türkiyə və Almaniya nəyi bölə bilmir? - TƏHLİL
Test üsulunun taleyi insanımızın, gələcəyimizin taleyidir - Mehriban Vəzir yazır
Erməni lobbisi Rusiyaya qarşı yenə “döyüş yolu”nu seçdi
Səninçün yenə yanağımdan süzüləcək iki damla yaş tapılar...- Elnur Astanbəyli
Qorbaçovun Əliyevə etdikləri alçaqlıq idi
Seçki sandığı məzarınıza çevriləcək - Əməkdar müəllim
Rusiya və ABŞ əməkdaşlığı qurulacaqmı? - PROQNOZ
3 milyon manatlıq avtomobil kolleksiyası - Cinayətə aparan yol
Sabiq Ermənistan prezidentindən tarixi bəyanat: İşğal etdiyimiz torpaqları qaytarmalıyıq
Ermənistanı daha nədə üstələyə bilərik? - Hüseynbala Səlimov yazır
Hər şey torpaq olacaq bir gün... - Ömər Xəyyam
İki erməni liderinin etirafları: Ona görə qırğınlar törətdik ki...
Banklarda böhranın ikinci fazası başlaya bilər?
Manat niyə möhkəmlənib? - 8 AMİL
Tibbi arayış satışından 3-5 milyon manat əldə edilir - Bu pullar hara gedir?
Allahın özü də erməni və qarabağlıdır - Zori Balayan
Dürüst və namuslu qalmaq - Rüşvəti yox etməyin yolu
Ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq planları necə pozuldu?
Öz-özünüzü xoşbəxt edə biləcəyiniz 6 üsul
“Ermənistan bayrağı altında Azərbaycan mahnısı səslənəndə təəccüblənməyin”
Şevarnadze göstəriş veribmiş ki, İlham Əliyevi institutdan çıxarsınlar - Teleaparıcı
İSLAMOFOBİYA: Avropa Birliyinin yeni meyarı – TƏHLİL
Trampı devirmək istəyən gizli xidmətlər var - TƏHLİL
ƏRDOĞAN "MİLLƏT" DEYƏNDƏ NƏYİ NƏZƏRDƏ TUTUR?
Ermənistanda seçkilər: onlar Qarabağı itirmək üzrədirlər?
Ruslar yenə də arzularına çatdılar – TƏHLİL
Qarabağı azad etmək üçüb tarixi fürsət yetişib? – TƏHLİL
Xanlar Vəliyevin diqqətinə: Yuri Zarviqorovu niyə həbs etmirsiniz?
Azərbaycan 25 ildir, nəyi gözləyir? - TƏHLİL
Trampın arxasında İsrail lobbisi dayanıb – TƏHLİL
AKP-nin arqumentləri ancaq siyasi spekulyasiyadır – TƏHLİL
Nazarbayev yolun sonuna gəlib, yoxsa?
Azərbaycan ABŞ-ın xətrinə İrana qarşı çıxacaqmı? – TƏHLİL
Əvvəlcə Receb İvedik və lotu qulilər, sonra təhsil və elm
İSTƏMƏSƏLƏR BELƏ, VİTSE–PREZİDENTLİK OLACAQ...
2017-ci il belə gəlib beləmi gedəcək? – İqtisadi təhlil
SEÇKİYLƏ BAĞLI SON AKKORDLAR...
Qərb üçün demokratiya Qərb üçündür
Bu il dünya da yerindən oynadı, Azərbaycan da... – SİYASİ HESABAT
Bu il dünya da yerindən oynadı, Azərbaycan da... – SİYASİ HESABAT
2016-cı ilin uğurlu filmi: “Pərdə”?
Bob Dilan İsveç Akademiyasını barmağına doladı, bəs Salam Sarvanla Şəhriyar del Gerani?
2016-cı il: mediamızda kim uduzdu, kim uddu?
2016-cı il hansı ölkələr terrorun qurbanına çevrildi? – STATİSTİKA
Üçüncü devalvasiya artıq başlayıb...
Dünyada muxtariyyat modeli qalmayıb
Mediada qeyri-peşəkarlıq. Səbəbkarlar kimdir?
KQB, “Qadın öpüşü” və “bolqar çətiri”
4 milyard alınacaq ya alınmayacaq?
"Ölkə dağıdıcı tufan ərəfəsində"
Səudiyyə Ərəbistanı, yoxsa İran
Mişel Uelbek: Avropanın islamlaşmasında günahkar kimdir?
Rusiyanın Türkiyə ilə savaşmamalı olduğunun səkkiz səbəbi
Gizli xidmət şefinin sonu: qəfil və gözlənilmədən
Prezident hökuməti fövqəladə rejimə keçirir
Haber Yazılımı