301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
24 May 2017 - Çərşənbə 13:40 1440 nəfər oxuyub
 
Ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq planları necə pozuldu?
Prof. Qafar Çaxmaqlı
BAXIŞ Xəbəri
Ermənilərin  “Böyük Ermənistan” yaratmaq planları necə    pozuldu?

Heç kəsə sirr deyil ki,  bu gün ermənilər son zamanlar  xəyali “Böyük Ermənistan” adlı dövlət yaratmaq ideyasını gündəlik erməni təbliğatına çeviriblər və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və Naxçıvan ərazilərini də bu “dövlətin” tərkibində görürlər. Bir ucu Qaradənizə, bir ucu Aralıq dənizinə, digər bir ucu isə Xəzər dənizinə, yəni Bakıya çıxışı olan bu “dövlət”i qurmaq planları Ermənistan cəmiyyətini “məşğul etməkdədir”. “Yerkir”  adlı ermənicə qəzetdə bununla bağlı xəritə verilib. Hər bir erməninin başının üstündə bu xəritə asılır. Və yazıda da deyilir ki, ermənilər  Birinci Dünya müharibəsi illərində buna çox yaxın idilər, yəni “Böyük Ermənistanı” qurmağa yaxın idilər. Təbii ki müharibənin nəticələrindən çox şey asılı olacaqdı.  Çünki o zaman ermənilərdən ibarət 7 böyük ordu var idi və Rusya ordularının tərkibində 250 min erməni savaşçı vardı. 1915-ci il 27 may qərarı ilə erməni əhali Şərqi Anadoludan Osmanlı dövlətinin digər bir ərazisinə köç etdirildikdən sonra bu plan dəyişdi. Erməni qəzeti belə yazır.

 

 

Artıq Şərqi Anadoluda dövlət yaratmaq ideyasının iflas olunduğunu görən ermənilər də Cənubi Qafqaza üz tutdular. Rusiyada baş verən in­qi­lab­lar (1917-fevral, 1917-oktyabr) nəticəsində baş verən qlo­bal də­yişikliklər bu məsələyə yeni yanaşma tələb edirdi.  Mus­­tafa Ka­mal Atatürkün deyimi ilə “Şərqdə ermənilərin Kı­zı­lırmağa qə­dər tecessüsü hazırlıqlarına və indidən hü­dud­la­rı­mı­za qədər qətliam siyasətinə başlaması” (4 sentyabr 1919. Si­vas konqre­si­ni açarkən) və bu bölgələrdə siyasi mənada heç nə əldə et­mə­mə­si onları daha da azğınlaşdırmışdı. 1915-ci ildə ermənilərin Şərqi Anadoludan köçürülməsi erməni siyasi təşkilatlarının bu­rada aktiv fəaliyyət göstərmək imkanını azaltmışdı. Bu bölgədə “ermənilərin gözlədiklərinin əksinə olaraq 1916-cı il iyunun 8-də II Nikolay Türkiyənin işğal edil­­məsi haqqında əsasnaməni im­zalayarkən “bu ərazilərdə ya­radılmış 29 dairənin hərbi rəis­lərindən yalnız birini er­mə­nilərdən təyin etmişdi. Rusiya həmin dövr­də öz geosiyasi mənafeyini tə­min etmək üçün ermənilərdən  yenə də alət kimi istifadə edir və Türkiyəyə xəyanət edən ermə­ni­lər­dən çox da sədaqət gözlə­mirdi. “Daşnaksütyun” par­ti­ya­sının liderlərindən olan Hovhannes Kaçaznuni də bu fikrə  gəl­mişdi ki, ruslar on­ları al­datdılar və satdılar. O qeyd etmişdi ki, Rusiya “Er­mə­nistan”ı boşaltmaq və oraya kazakları yer­ləş­dir­mək xəttini tutdu. Knyaz Lobanov-Rostovskinin məşhur “Ermənisiz Er­mə­nistan” layihəsi həyata keçirildi. 

 

Hovhannes Kaçaznuni Ermənistan Respublikasının baş na­zi­ri, “Daşnaksutyun”  partiyasının liderlərindən biri olub. Par­ti­­yanın 1923-cü ildə Buxarestdə keçirilən XI Konqresində söylədiyi fikirlə bir daha göstərmişdi ki, erməni şovinizmi heç öz xalqına da xoşbəxtlik gə­tir­mə­yib: “Daşnaksütyun” (məni səhv anlamayın, bir partiya olaraq) keç­mi­şin bir artığıdır, orqanizmin ehtiyac duymadığı la­­zımsız bir or­qandır. Bu fikri söyləməyə Kaçaznunini vadar edən apar­dıq­­la­rı siyasətin iflasa uğraması idi, demək onun uzun illər – 1890-cı ildən bəri apardığı siyasət mənasız fəaliy­yət olmuşdu. Liderin gəl­diyi qənaəti bölüşməyən partiya üzv­lə­ri olsa da, bir şey qa­çılmaz idi ki, terror və qan tökməyi siyasi fəaliyyət ad­lan­­­dıran­la­rın sonu çatmışdı. “Erməni İnqilabi Federasiyası – Daş­­nak­süt­yunun artıq edəcəyi bir şey qalmadı. Partiyamız edilməsi la­zım olan nə vardısa hər şe­yi etmiş və özünü tü­kət­mişdi”. Bu, məğ­lub olmuş, özünü bi­tir­miş bir insanın etirafları idi. Daha sonra isə o deyirdi: “Mən “Daşnaksütyun”un edəcək bir işi qal­ma­dı­ğını söylədim. Səhv demişəm. Onun bütünlüklə er­mə­ni­lə­rin, xü­susən də özünün siyasi keçmişi qarşısında edə bi­ləcəyi son bir işi var: Par­tiya, öz qərarıyla öz varlığına son ver­məlidir”.

 

S.Q.Pirumyan da özünün “Daşnaklar xaricdə” kitabında qeyd edir ki, “doğrudan da, Qara dənizdən Aralıq dənizinə, Qarabağ dağ­la­rın­dan Ərəb səhralarına qədər olan torpaqlarda neçə-neçə milyon türkün və digər erməni olmayan xalqların arasında bir­cə nəfər erməni yoxsa, Ermə­nis­tan dövləti yaratmaq kimi baş­qa gülünc ideya ola bilərmi?” 

 

Doğrudan da, ermənilərin bu xülyası, “Böyük Ermənistan” de­dikləri sərsəm ideyaya, görəsən, onların özlərindən başqa bir kimsə inanırmı? Yenə də Kaçaznuniyə müraciət etmək məc­bu­riy­­yətindəyik. Onun dövlət başçısı olduğu dövrdə, yəni 1919-cu ilin ba­harında Ermənistan Respublikasının nü­ma­yən­dələri ilə (daş­naklar) milli nümayəndələr (ramkavarlar) bir yer­də sülh konfran­sına tələblərlə getmiş və müttəfiq döv­lət­lə­rə memoran­dum təqdim etmişdilər. “Həmin memoranduma gö­rə aşağıda ad­ları qeyd olunan torpaqların Ermənistan döv­lə­ti­nin sərhədləri içərisinə daxil edil­məsi tələb olunurdu:

a) Sərhədləri genişləndirilmiş Cənubi Qafqaz res­pub­li­k­ası;

b) Türkiyənin yeddi vilayəti;

c) Kilikiyada dörd sancaq.

 

Demək, ermənilər həmin xülyadan əl çəkmirdilər. “Qara də­­niz­­dən Aralıq dənizinə, Qarabağ dağlarından Ərəb səh­ra­la­rı­na uzanan Böyük Ermənistan tələb edilməkdə idi”. 

 

Bölgədə hərbi vəziyyətdən narahat olan və heç cür mü­ha­ri­bənin olmasını istəməyən Sovet hökuməti məsələlərə mü­daxilə etdi. 1920-ci ilin 3 iyununda Sovet hökumətinin xarici iş­lər naziri Çiçerin məşhur məktubu peyda oldu. Çiçerinin mək­tu­bu­nda göstərirdi ki, Sovet hökuməti Üç sancağı (Qars, Ər­də­han, Batum) Türkiyəyə vermək məsələsini fikirləşir... An­ka­raya da həmin vaxtlar Şərqdə hərbi əməliyyatlar apar­maq sərf etmirdi, üstəlik yunanların Qərbdə “dinc dur­ma­dıq­ları” ba­rədə məlumatlar alınırdı. Ona görə də Ermənistana qar­şı müharibə bir qədər təxirə salınmış oldu. 10 avqust 1920-ci ildə Ermə­nis­tan­la Sovet hökuməti arasında müqavilə im­zalan­dı. Ermənilər Türkiyə­nin sülh siyasətini öz ölkələrindən qor­xaq­lıq hesab edərək yenə də işğalçılıq siyasətlərindən əl çək­mir­dilər. Avqus­tun 12-də Oltu bölgəsində müdafiəsiz əhali­­yə hücuma keç­dilər, 13 sentyabrda isə hərbi əməliy­yat­la­rı­nı ge­niş­lən­dirə­rək Şərqi Bəyazidi işğal etdilər. Ankara hö­ku­mə­ti­nin artıq səbri tükəndi və ermənilərə qarşı hərbi əməliy­yat­lara baş­lamaq əmri verdi. Şərq Cəbhəsi Ko­man­dan­lı­ğı sürətli bir hə­rə­kətlə 27–28 sentyabrda hücuma başlamış, 29 sentyabr­da Sa­rı­qamışı, 30 sentyabrda Merdeneki (Gölə) azad etmişdi. Müəy­yən ha­zırlıq görəndən sonra 28 oktyabr 1920-ci ildə Qars üzərinə hü­cuma keçilmiş, 30 oktyabrda Qars ermə­ni­lər­dən azad edil­­mişdi. Bu, Yeni Türkiyənin Qurtuluş müharibəsinin ən böyük zəfərlərin­dən bi­ri sayıla bilər. Bu hadisələrə qədər Qars və onun ətraf rayon­la­rın­da hansı faciələrin yaşandığı, ermə­nilə­rin silahsız, kö­mək­siz əhaliyə hansı zülmlər verdiyi tarixi sə­nəd­lərdə öz əksini tap­mış­dı. Ermənicə çıxan “Hay­re­nik” qə­ze­tində belə bir mə­lu­mat getmişdi ki, guya Kazım Qa­ra­bəkir pa­şa ermənilərin Qars Top­lan­tı Ku­ru­luna məktub gön­dərərək onlara müstəqillik yol­la­rında uğurlar diləyib. Bu in­for­­ma­si­ya­nin özü bir erməni ya­la­nı­dır, Kazım Qa­rabəkir pa­şa, həqiqətən, bu toplantıya məktub gön­dərib. 29 mart 1918-ci il tarixli hə­min məktubda Kazım paşa yazmışdı: “Əfəndilər, Qafqazda övlad və ailənizin, xü­sus­ən özünüzün əm­niy­yət içəri­sində ya­şa­ması Osmanlı dövlətinin ən böyük ar­zusudur. Bu şərtlə ki, altı yüz ildən bəri birlikdə ya­şa­dıqları bir millətin qadın və uşaq­larına qarşı müxtəlif işgəncə və zülm­lər edən canavar Os­manlı ermənilərinin aldadıcı sözlə­ri­nə inanma­ya­sı­nız. Er­mə­nilə­rin əlləri qanlı, üzləri ləkəlidir... Keç­dikləri yer­lər­də nə hə­­yat, nə namus, nə də mal burax­­mış­­lar”. Budur Ka­zım pa­şanın yazdıqları. Əlbəttə, paşa mək­tu­bun­da ermə­ni­lə­rə “Os­man­lı millətinin fərdləri olaraq xoş­bəxt bir həyata da­xil ol­ma­larını” arzu edib, amma erməniləri haqlı he­sab edən, on­ların mü­barizəsini dəstəkləyən hər hansı fikir  olmayıb . 

 

Bütün sadalanan planların, gizli razılaşmaların heç biri baş ver­mədi, Rusiyada 1917-ci ilin fevralında, daha sonra oktyabr­da baş verən inqilablar bütün  gizli erməni planlarını pozdu. 3 mart 1918-ci ildə Brest-Litovskda müqavilə bağlandı, Rusiya müharibə­dən çıxdı, Şərqi Anadoludan da qoşunlarını çıxardı. Amma rus or­­du­su öz silahlarını onun tərkibində Türkiyəyə qarşı vuruşan er­mənilərə verməsi faktı gerçəkdir və ermənilər sandılar ki, rus silahı ilə həmin planı gerçəkləşdirə biləcəklər. Ermənilər bu silahlarla Şərqi Anadoluda, daha sonra isə Cə­nubi Qafqazda türk-müsəlman əhaliyə qarşı əsl soyqı­rı­mı­na baş­ladılar. Cənubi Qafqazda da heç vaxt ermənilərin sayı türk-mü­səl­man əhalinin sayından çox olmayıb. Rusiyanın Qafqazı is­ti­la­sı­na qədər bu bölgədə ermənilər əhalinin çox cüzi hissəsini təş­kil edirdilər. İndi ermənilərin özlərinə paytaxt elədikləri İrə­van şə­hə­ri Azərbaycanın ən böyük siyasi və mədəni mər­kəz­lərindən biri olub. Digər bir mənbə də təsdiq edir ki, XX əsrin əvvəllərində Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min ermənidən bir mil­yo­nu gəlmədir, ruslar tərəfindən köçürülərək yerləşdirilmişdi. Za­qaf­qa­zi­ya Statistika Komitəsinin 1886, 1897, 1902, 1915, 1917-ci illərdə verdiyi məlumatlara görə yüz ilə  yaxın bir dövrdə 25 min erməni yaşayan İrəvan vilayətində ermənilər artıb-ço­xal­mışdı. “Kavkazski Kalendar”a görə 1917-ci ildə yenə də bu­ra­da türk əhali çoxluq təşkil etmişdi, bütün vilayətin əhali­si­nin 40 faizi türk olmuşdu. Şərur, Dərələyəz, Sürməli, Nax­çı­vanda əhalinin əksəriyyəti türk olmuşdu. İrəvan vilayətində Ermənistan Respub­li­ka­­sı qurulan­dan sonra 1918-ci ildən başlayaraq türk-mü­səl­man əhalinin kəs­kin şəkildə azalması baş vermişdi. “1918-1920-ci illərdə Er­­mənistanda terrorçu daşnak hökuməti türk- mü­səlman əhaliyə qarşı soyqırımı törətmişdi, indiki Ermənistan əra­zi­sində yaşayan 575 min türkdən 565 mini sürgün və soy­qı­rı­mına məruz qalmışdı.

 

Bunu erməni tarixçi-tədqiqatçı Zaven Qorqodyan da etiraf etmişdir. O, özünün ermənicə yazdığı “Sovet Ermənistanının əhali­si son yüz ildə 1831-1931” adlı əsərində (İrəvanda 1932-ci ildə çap olunub) bildirir ki, daşnaklardan Sovet Ermə­nis­ta­nı­na 10 mindən bir az çox türk qalmışdı.

 

Bakıda 1918-ci ilin martında ermənilərin qələbəsi Şaumya­­­nı ölkənin içərilərinə doğru irəliləməyə ruhlan­dır­mış­dı, Şa­ma­xı­da Şaumyanın göstərişi ilə bu qətllər davam etdirilməli idi, çox­lu quldur dəstəsinə nəzarət etməsinə baxmayaraq, hələ o kə­nar­dan da dəstək almaq barədə düşünürdü, digər erməni cəl­lad­ba­şı Andranik Ozanyana yazdığı teleqramda bu istəyini giz­lət­mir, qa­niçən bir cəlladı xalq qəhrəmanı adlandıraraq onu “qə­lə­bə­lər” munasibətilə təbrik edirdi. “...Sizin 574 nöm­rəli te­leq­ra­­mı­nı­zı aldım, eynilə həmin teleqram Moskvaya – Mər­kəzi hö­­ku­mətə xəbər verildi” deyərək V. İ. Leninin bu iş­lər­dən, er­məni vəh­şiliklərindən xəbərdar olduğunu bildirirdi, həm də Stepan Şaumyan  Andranikə bu vəhşilikləri davam etdirməsinə işarə vu­rurdu: “...Öz tərəfimdən sizin qəh­rə­man­lı­ğı­nızı təbrik edi­rəm. Əgər cənab Kaçaznuni və başqaları sizin kimi olsaydı­lar, er­məni kəndlilərinin başlarına indi yeni fə­la­kət­lər gəlməz­di... Bü­tün qəhrəmanları təbrik edin. Hər bir zəhməti qəbul et­mək­lə bə­rabər hürriyyət bayrağını yıx­ma­ma­ğa dəvət edirəm. Ba­kı zəh­mətkeşləri Rusiya hökumətinin kö­mə­­yi ilə Kürdəmir və cəb­həsində türk bəylərin dəstəsinə mər­danə mübarizə et­mək­də­dir”.

 

Ermənilərin bu vəhşiliyini V. İ. Leninə müjdə kimi xəbər ve­­rən S. Şaumyan yazırdı: “1918-ci ilin yazında Bakı pro­le­ta­riatının yardımı və zəhmətkeş kütlələrin fəal iştirakı ilə Azər­­baycanın Şərq qəzalarında Sovet qoşun dəstələri aprelin 14-də Lənkəranı azad etdi, aprelin  17-19-da Şamaxı sovet şə­hərinə çevrildi...”  Lənkəranı tutarkən ermənilər bu­ra­dakı əhali­yə – talışlara da soyqırımı etmişlər, şahidlərin de­dik­lərinə gö­rə onlar Qafqazda bir nəfər də olsun müsəlmanın qal­mayacağı barədə şəhər meydanında  danışır, əhalini dağ­la­ra çəkilməyə məcbur edirdilər.

 

 

Andranikə vurduğu teleqramda da Şaumyan “bütün Qaf­qa­zı” özünə tabe etməyə çalışdığını bildirirdi, onu da bu isti­qa­mət­də iş aparmağa səsləyirdi: “Biz sizə kömək edə bilsəydik, çox şad olardıq. Ola bilər ki, siz bizimlə əlaqəyə girmək üçün bir tədbir arayasınız”. Andranikdən cavab gözlə­mə­dən “xalq qəhrəmanı Andranikin” öz tərəflərinə çəkilməsinin va­cib olduğu barədə “proletariatın dahi rəhbərini” – Lenini mə­­lu­­matlandırırdı.

 

Amma tarixi gedişat və Qafqaz islam Ordusunun qərarlılığı ermənilərin “Böyük Ermənistan” planında əsas yer alan Bakı planının da baş tutmasına mane oldu.  Ermənistanad bu fikri tez-tez səsləndirirlər ki, böyük güclər bizi aldatdılar. Rusiyaya qarşı çox kəskin suçlamalar olur. Amma  bu sərsəm ideya qanlarına hopub.

 

Günümüzdə yenə həmin sərsəm ideya ortaya atılıb. Onlar öz məğlubiyyətləriniə imza atdıqları Gümrü, Qars, Moskva müqavilərinin ləğv edilməsi kampaniyasına start veriblər. Onların fikrincə, bu anlaşmalar ləğv olunarsa, “Böyük Ermənistan”ın yolu açılacaq. Və  eyni zamanda,  Sevr müqaviləsinin şərtlərinin yenidən keçərliliyini  istəyirlər.  İlk baş nazirləri nə demişdi?  Kaçaznuni bu “müqaviləni” heç nəyə lazım olmayan kağız parçası adlandırmışdı. Nəticə çıxarmırlar. Bu müqaviləyə və Amerika prezidenti Vudro Vilsonun prinsiplərinə görə Şərqi Anadolunun böyük bir bölümünü əhatə edən ərazilər guya ermənilərə verilməliydi.  İndi Ermənistan hökuməti qərar qəbul edib ki, Vilsona İrəvanda  heykəl qoysunlar... Amerikadan erməni diasporası da pul göndərəcək.  Prezident Trampı da açılışa dəvət edəcəklər... Gülməlidir.  Hələ də bu ermənilər  başqalarının əllərində alət olduqlarını anlamırlar.

 

Mənbə: Müəllif:
Ermənilərin, , “Böyük, Ermənistan”, yaratmaq, planları, necə, , , , pozuldu?,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Bizə sülh(məramlılar) lazımdırmı?
"Biz heç vaxt torpaqlarımızdan vaz keçməyəcəyik"
Türkiyəli ekspertlər: Beynəlxalq qurumlar Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarına qanunsuz yerləşdirməsini şiddətlə qınamalıdır
Azərbaycanlılar öz xalqı və dövləti üçün nə vaxt yaşamağa başlayacaq?
Sıradan çıxan əyləc
Ramiz Mehdiyev tək günahkardırmı?
Hacıbala Abutalıbov Ramiz Mehdiyevi xəyanətdə suçladı
15 sutkalıq bumeranqlar
Dərslər necə keçirilməlidir?
Tramp Ərdoğanı, Putini, Tzinpini və Kim Çen Inı “dünya səviyyəli şahmatçı” adlandırıb
Növbədənkənar prezident seçkisinə nədən ehtiyac yarandı? - EKSPERT
Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan Tarixi əsərinin təhlili
Rəsulzadə həyatla vidalaşdı, amma inam onu tərk etmədi - Elçin Əfəndiyev
Dilimiz təkcə Azərbaycan Respublikasının yox, 50 milyonluq Azərbaycan xalqının milli dilidir - Arif Rəhimoğlu
Afrinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
20 Yanvar - Türkün dirilişidir!
Tofiq Zülfüqarov: Rusiya seçim etməlidir, ya Azərbaycan, ya da Ermənistan
Dilçi alim AMEA-nın orfoqrafik səhvlərini üzə çıxartdı
Rusiya o qədər irəliyə gedib ki...
İranda ərəb baharı?
Manatın devalvasiyası kimə sərf edir? - ŞƏRH
Kimsə iki dövlət qurumunu üz-üzə qoymaq istəyir - Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
FHN alpinistlərin axtarışını tamamilə öz nəzarətinə alsın - Təklif
O taylı-bu taylı millətin birləşmək istəyinin nişanı - Həmrəylik Günü
Hər ilin öz oyun qaydaları var – Bəs it ilinin qaydaları?
Bizə ilk addımda həmrəylik gərək - Elçibəyin Azərbaycan türkünə müraciəti
İndi hansı bank bağlanacaq?
Ərəb ölkələri Türkiyəyə qarşı birləşərsə, regionu nə gözləyir? - ŞƏRH
Minimum əmək haqqı - Bir saatı 81 qəpiyə işləyəcəyik?
Nazirlər Kabinetinin son qərarı benzinin qiymətini artıracaqmı?
“ƏMƏK” ordenlərinin görünməyən qəhrəmanları
Saytların daldan atdığı daş - Bu, medianın özünə vurduğu zərbə deyilmi?
Dünya Bankının qərarı Azərbaycandakı layihələrinə mənfi təsir göstərməyəcək- ŞƏRH
Doğrudanmı, ən pis azərbaycanlı Əkrəm Əylislidir? - Fazil Mustafa
Yazdığım statusun Müsavata heç bir dəxli yoxdur - Alya Yaqublu
Rusiya Ermənistana Naxçıvandan zərbə vura bilər - Ermənilər narahatlıq içində
Manat FED-in qərarından sığortalana bilməyəcək
İkitaylı Azərbaycanın bütövlüyü üçün ən böyük şans o gün yaranmışdı – 21 Azər
Azərbaycan Qüds məsələsində kimin yanında dayanmalıdır?
Heydər Əliyev ömrünü Türkiyə sevdalısı olaraq keçirmiş liderdir
Tehrandan Xankəndinə yol gedirmi?
Yaxın Şərq ölkələri hədəfdə - Amma əvvəlcə İran...
Bu günə toxunmaq ədəbsizliyinə kimsədə cürət olardımı? - Üzeyir Hacıbəylinin məqaləsi
Nazir təyinatı: Hökumətdaxili yerdəyişmə, yoxsa seçkiyə hazırlıq?
Özünü damdan atmaq da olar, yandırmaq da... Hikmət Hacızadə
Kamal Abdulla, Məleykə Abbaszadə, Hamlet İsaxanlı... - Yeni təhsil naziri kim olsun?
Türk generallarının Bakıya səfərləri nə ilə bağlıdır? - ŞƏRH
Saakaşvili taleyi ilə barışmalıdır - ŞƏRH
Gürcüstana gedən xəstələr ağır fəsadlarla qayıdır - ŞƏRH
Avropa xilafəti: müsəlmanların sayı 3 dəfə artacaq
Zərrabın etirafları Türkiyə-ABŞ münasibətlərini hara aparır? - ŞƏRH
Dövlətlər bitkoindən niyə qorxur? - SƏBƏB
Qarabağda karyerası sona qədər uğurlu olan varmı?
Bu nazirliklər öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədi - EKSPERT
Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmayacaq - Sazişin Detalları
Əflatun Amaşovun təklifinə reaksiya: Hərə yorğanı öz üstünə çəkəcək
Maliyyə naziri və baş bankir büdcə prosesinə təsir etmək gücündə deyil - ŞƏRH
Türkiyəni müstəmləkəçi ölkəyə çevirmək istəyirlər - AÇIQLAMA
Lavrovunku söz oyunu idi: Həsən keçəl, ya keçəl Həsən...
Qarabağda ermənilərin gözlədiyi Qızıl Ordunun ayaq səsləri
Prezidentin bu barədə sərəncamı olsa da, Milli Məclisin hələ də qərarı yoxdur
Çökdürülmüş ekspert institutunun səviyyəsi medianın səviyyəsindən yuxarıdır - Rövşən Ağayev
ABŞ Rusiyanı necə zərərsizləşdirəcəyini açıqladı
İnsanlarımız niyə ələ baxmalıdır ki? - Sosial yardım tamamilə dayandırılmayacaq
Azərbaycanda milyonlarla insanın həyatını dəyişdirən sistem - 25 illik miras
"Azpetrol"un proqnozu təəccüb doğurur - Yanacaq bahalaşmalıdırmı?
Siyasi partiyaların büdcəsi niyə artırılmalıdır? - MÜZAKİRƏ
Tikintiylə bağlı bizə çox müraciət olunub, ancaq... - Metropolitendən açıqlama
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xəttinin rolunu necə yüksəltməli?-ŞƏRH
Divarlardan Moskva əleyhinə döyüş cəbhəsi yaradılacağına şübhəniz olmasın - Zahid Oruc
Mətbuat Şurasının xəbərdarlığı və Eynulla Fətullayevin Lotu Quliylə fotosu
Bu, niyə Bakıda alınır Yerevanda yox? - TƏHLİL
Onları Azərbaycan bayrağı deyil, Sovet nostalgiyası riqqətə gətirir... - SORĞU
Qarsa gedən "sülh və müharibə qatarı" - TƏHLİL
2 milyardlıq Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi hələ ki, xərclərini ödəyə bilməyəcək - SƏBƏB
Tehran görüşü Azərbaycanı hara aparır: İran, Rusiya, yoxsa Avropaya?
İlham Əliyevin Tehrana getməsi Avropadan üz döndərməsi demək deyil
Qarabağın azad edilməsində ən ciddi maneə budur - Qubad İbadoğlu
Neftin qiyməti düşərsə, manatı qorumaq olmayacaq - Açıqlama
Çovdarovun cəzası cinayətinə uyğun deyil - Cəmiyyətdə narazılıq
Bu layihə neft gəlirlərini əvəz edəcəkmi?-ŞƏRH
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti açılır: Azərbaycan bundan necə faydalanacaq?
Zahid Oruc: "Madrid yalnız iqtisadi yollarla yerdə sürünən suverenliyini qoruya bilməyəcək"
Delta Telekomun vətəndaşları internetsiz qoyması yolverilməzdir – Osman Gündüz
Türkiyənin dəmir ledisi Meral Akşener – BİOQRAFİYASI + FOTOLAR
Tofiq Zülfüqarov: “Niyə həmsədrlər açıq-aşkar görmürlər?”
Ermənistan 93-cü ilin Azərbaycanına çox oxşayır - Zahid Oruc
Rusiya ilə Azərbaycan hansısa məxfi danışıq aparıb razılığa gəlsə... - Hikmət Hacızadə
Qubad İbadoğlu: “DYP-nin topladığı cərimələr dövlət büdcəsinə daxil olmur”
Nazirlik rəhbərliyinin erməni saytlarının yazdığından xəbəri oldumu? - Sabir Rüstəmxanlı
Ünüvar: “CHP-li millət vəkillərinin Azərbaycanın əleyhinə səs verməzi üzücüdür”
Buna deyərlər, Allahın evlərini döyüşdürmək - Zahid Oruc
Azərbaycan regional enerji mərkəzinə çevrilir - Yeni plan
Kredit borcları qırmızı xətti keçdi: nəticəsi nə olacaq?
Müstəqilliyin əleyhinə səs verim deyə mənə də təzyiq olunmuşdu - Millət vəkili
Fazil Mustafa: Türkmənlərin əsas düşməni İraq hökumətidir
İsa Yaşar Tezel - KƏRKÜK
Əliyev və Sarkisyan görüşündə hansı razılıq əldə olunub? - Açıqlama
Əliyev-Sarkisyan görüşü: sonra nə olacaq?
Azərbaycan hücuma keçə və bu mövqeləri qaytara bilər – Qışda müharibə planı
Azərbaycan və Rusiyanın yeni sətirdən - qardaşlıqdan başlaması hər iki dövlətin xeyrinədir- Zahid Oruc
Dünya Kataloniyaya göstərdiyi münasibəti Qarabağa niyə göstərmir?
Belə getsə, Azərbaycan böhrandan çıxa bilməyəcək - Qubad İbadoğlu
Emmanuel Makron iranlı həmkarını dəstəklədi
Azərbaycan yenə iki od arasında - Moskvayla Tehran iş başındadır
Ərdoğan: “ABŞ Türkiyəyə silah satmır, amma PKK-nın Suriya qanadını pulsuz silahlandırır”
Azərbaycan Avropa Şurasından çıxa bilərmi? - ŞƏRH
Nə üçün Tramp Azərbaycanla daha sıx əməkdaşlıq etməlidir?
Dərslik məsələsində tarixçilərimiz belə söyüşdən o tərəfə keçmədilər – Qafar Çaxmaqlı
Bütün dünya niyə rus S-400-ünü almaq üçün növbəyə durub? - Sirri açıldı
Dərsliyin müəllifini vətən xaini adlandırmaq düzgün deyil – Aqil Abbas
Kürdlər və katalonlar çox hiyləgər gediş etdi- Elxan Şahinoğlu
Türkiyə-ABŞ qarşıdurmasının təsiri ciddi şəkildə olunacaq - Qubad İbadoğlu
Nizami haqda həqiqəti yazıblar, siz nədən küsmüsünüz? - Fazil Mustafa
Azərbaycan torpaqlarını qaytarmaq üçün kiminlə savaşacaq: Ermənistan, yoxsa Rusiyayla?
Rusiya Xəzərdə qəfil hərbi təlimlərə başladı - Həyəcan siqnalı
Tarix dərsliyindəki xəritə skandalı ciddi araşdırılmalıdır – Qubad İbadoğlu
Millət vəkili NATO-da Ermənistanın işğalçı siyasətindən danışdı
ABŞ Sudan üzərindən iqtisadi sanksiyaları qaldıracaq
Mətbuat Şurası mitinqdə monitorinq apardı - jurnalistləri qınadı
Vəziyyətin mürəkkəbliyini heç kəs dana bilməz - Zahid Oruc
İlham Əliyevdən anons: Avropa İttifaqı ilə yeni bir səhifənin açılışını edəcəyik
Ermənilər Cəbrayılda kilsə açdı - Rəsmi Bakıdan etiraz
İlham Əliyevdən Avropaya mesaj: Bununla həyatımızda heç nə dəyişməyəcək
Putin Qarabağla bağlı çağırış etdi - Ermənistana ciddi mesaj
Bu hotellərə görə Azərbaycan ilk 5-liyə düşdü - Lider isə İsraildir
İraqda yaşananlar neftin qiymətini oynadır - Bəs sonra nə olacaq?
“Kərkükə siyasi və iqtisadi yardımlar etməliyik” – Qənirə Paşayeva
Qarabağa qanunsuz gedən türkdən özəl açıqlama: Onlar ermənilərlə nə danışıblar?
Azərbaycandakı Kürdüstan aşiqləri – onlar nə dərəcədə təhlükəlidir?
"Onların Avropa siyasətinə təsiri olmayacaq" - Merkel
Azərbaycan üçün hazırlanmış tor – Ermənistanın gizli planı
Azərbaycan hökuməti Kərkük məsələsiylə bağlı bəyanat verməlidir - Açıqlama
Azərbaycanda PKK-nı təbliğ edən qəzet fəaliyyət göstərir - İDDİA
“Bu qərar BMT-də təsdiqlənib, dəyişmək olmaz” - LAVROV
Onlar Putinin yox, İlham Əliyevin sözüylə hərəkət edirdilər - Açıqlama
Bakıda erməni kəşfiyyatına işlədiyimi etiraf etməyimi istəyirdilər
Rusiya bu yolla Azərbaycan hakimiyyətindəki tərəfdarlarına dəstək verir - Açıqlama
Azərbaycan hökuməti:Nalbandyanın təklifini qəbul etmirik - ÖZƏL
Bəxtəvər Dədə Ədalətin başına!
Qəbul imtahanlarında minimum bal 280 olmalıdır
Kürdlərin layihəsi İslam dünyasının parçalanmasına xidmət edir - AÇIQLAMA
"Surinamın Azərbaycanda maraqları var" - NAZİR
İŞİD-ə qoşulan azərbaycanlının şikayətini təmin etmədi
Həbsxanada uşaq dünyaya gətirən ana barəsində məhkəmə qərar verdi
Türkiyəli millət vəkili Nəcdət Ünüvardan Bakıya təbrik
Tofiq Zülfüqarov: 7 rayonumuzu qoyub, qapalı kafedən danışırsınız...
"Əsrin müqaviləsi"nin şərtləri niyə dəyişdirildi?
Ermənilər Ağdamı özününküləşdirir, bəs Əbülfəs Qarayev nə edir?
Sükanı belə saxlayın, cənab Prezident! - Tofiq Zülfüqarov
Lütfi Zadənin ölümü ilə bağlı xəbəri hələ dəqiqləşdirməmişəm - Vəkil
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunu gecikdirən Rusiya oldu - Ancaq maneələr dəf edildi
Azərbaycan KİV-ləri Qərbin Rusiya haqda bu cür materiallarını dərc eləmir, Rusiya isə...
26 restoranının sahibindən Dilavər Əzimliyə etiraz: Onda 26 saylı məktəbi də bağlayaq
OCCRP-nin mənbəsiz araşdırması - Nə dərəcədə əsaslı sayıla bilər?
Ermənistanın NATO təlimlərindən imtinasında Rusiya və Azərbaycan izi - Açıqlama
Türkiyə və Almaniya nəyi bölə bilmir? - TƏHLİL
Test üsulunun taleyi insanımızın, gələcəyimizin taleyidir - Mehriban Vəzir yazır
Erməni lobbisi Rusiyaya qarşı yenə “döyüş yolu”nu seçdi
Səninçün yenə yanağımdan süzüləcək iki damla yaş tapılar...- Elnur Astanbəyli
Qorbaçovun Əliyevə etdikləri alçaqlıq idi
Seçki sandığı məzarınıza çevriləcək - Əməkdar müəllim
Rusiya və ABŞ əməkdaşlığı qurulacaqmı? - PROQNOZ
3 milyon manatlıq avtomobil kolleksiyası - Cinayətə aparan yol
Sabiq Ermənistan prezidentindən tarixi bəyanat: İşğal etdiyimiz torpaqları qaytarmalıyıq
Ermənistanı daha nədə üstələyə bilərik? - Hüseynbala Səlimov yazır
Hər şey torpaq olacaq bir gün... - Ömər Xəyyam
İki erməni liderinin etirafları: Ona görə qırğınlar törətdik ki...
Banklarda böhranın ikinci fazası başlaya bilər?
Manat niyə möhkəmlənib? - 8 AMİL
Tibbi arayış satışından 3-5 milyon manat əldə edilir - Bu pullar hara gedir?
Allahın özü də erməni və qarabağlıdır - Zori Balayan
Dürüst və namuslu qalmaq - Rüşvəti yox etməyin yolu
Öz-özünüzü xoşbəxt edə biləcəyiniz 6 üsul
“Ermənistan bayrağı altında Azərbaycan mahnısı səslənəndə təəccüblənməyin”
Ermənilərə təklif: 24 apreli soyqırımı yox, bayram günü kimi qeyd edin
Şevarnadze göstəriş veribmiş ki, İlham Əliyevi institutdan çıxarsınlar - Teleaparıcı
İSLAMOFOBİYA: Avropa Birliyinin yeni meyarı – TƏHLİL
Trampı devirmək istəyən gizli xidmətlər var - TƏHLİL
ƏRDOĞAN "MİLLƏT" DEYƏNDƏ NƏYİ NƏZƏRDƏ TUTUR?
Ermənistanda seçkilər: onlar Qarabağı itirmək üzrədirlər?
Ruslar yenə də arzularına çatdılar – TƏHLİL
Qarabağı azad etmək üçüb tarixi fürsət yetişib? – TƏHLİL
Xanlar Vəliyevin diqqətinə: Yuri Zarviqorovu niyə həbs etmirsiniz?
Azərbaycan 25 ildir, nəyi gözləyir? - TƏHLİL
Trampın arxasında İsrail lobbisi dayanıb – TƏHLİL
AKP-nin arqumentləri ancaq siyasi spekulyasiyadır – TƏHLİL
Nazarbayev yolun sonuna gəlib, yoxsa?
Azərbaycan ABŞ-ın xətrinə İrana qarşı çıxacaqmı? – TƏHLİL
Əvvəlcə Receb İvedik və lotu qulilər, sonra təhsil və elm
İSTƏMƏSƏLƏR BELƏ, VİTSE–PREZİDENTLİK OLACAQ...
2017-ci il belə gəlib beləmi gedəcək? – İqtisadi təhlil
SEÇKİYLƏ BAĞLI SON AKKORDLAR...
Qərb üçün demokratiya Qərb üçündür
Bu il dünya da yerindən oynadı, Azərbaycan da... – SİYASİ HESABAT
Bu il dünya da yerindən oynadı, Azərbaycan da... – SİYASİ HESABAT
2016-cı ilin uğurlu filmi: “Pərdə”?
Bob Dilan İsveç Akademiyasını barmağına doladı, bəs Salam Sarvanla Şəhriyar del Gerani?
2016-cı il: mediamızda kim uduzdu, kim uddu?
2016-cı il hansı ölkələr terrorun qurbanına çevrildi? – STATİSTİKA
Üçüncü devalvasiya artıq başlayıb...
Dünyada muxtariyyat modeli qalmayıb
Mediada qeyri-peşəkarlıq. Səbəbkarlar kimdir?
KQB, “Qadın öpüşü” və “bolqar çətiri”
4 milyard alınacaq ya alınmayacaq?
"Ölkə dağıdıcı tufan ərəfəsində"
Səudiyyə Ərəbistanı, yoxsa İran
Mişel Uelbek: Avropanın islamlaşmasında günahkar kimdir?
Rusiyanın Türkiyə ilə savaşmamalı olduğunun səkkiz səbəbi
Gizli xidmət şefinin sonu: qəfil və gözlənilmədən
Prezident hökuməti fövqəladə rejimə keçirir
Haber Yazılımı