301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
20 Sentyabr 2021 - Bazar ertəsi 11:55 1139 nəfər oxuyub
 
Tarixi qəhrəmanlarımız məsələsi
BAXIŞ Xəbəri
Tarixi qəhrəmanlarımız məsələsi

Prof. Dr. Nəsib Nəsibli,

Ankara Universiteti DTCF müəllimi

 

Şəhərlərdə və kəndlərdə nəhəng heykəlləri, qapalı yerlərdə isə nisbətən kiçik büstləri görməmiz sıradan bir rutindir. Bütün millətlər milli qəhrəmanlarını və başqa böyüklərini çeşidli yollarla – heykəl dikmək, küçə, meydan və şəhərlərə ad verməklə, bədii film çəkmək, bəlgəsəl hazırlamaqla, kitab yayınlamaq, muzey təşkili, ədəbiyyata mövzu etməklə… yaşadırlar. Onlara şükran borçlarını bildirmək ərdəm sayılır. Milli və ya tarixi qəhrəmanların xatirəsinə sayğı, yeni güçlü, sağlam nəsillərin

yetişdirilməsi üçün gərəkli bilinir.

 

Milli qəhrəmanlar mövzusunda zəngin araşdırma və ədəbiyyat var. Sadri Maksudi Arsal’a[1] görə, “Kahraman yetiştirebilmek, milletler için çok kıymetli bir haslettir [xislətdir]; bu, milletlerin yaşama, payidar olma kudretinin bir burhanı [sübutu], bekalarının garantisi ve teminatıdır.Qəhrəman kimdir?” sualı da cavablandırılır. Qəhrəman tanımlamasına/tərifinə yenə Sadri Maksudi Arsal’dan baxaq: “Milletin hayat ve bekasının bahis mevzuu olduğu mücadele ve savaşlarda büyük fedakârlıklar göstermiş, millete olağanüstü hizmetleriyle temayüz etmiş [seçilmiş] olan bu gibi insanlara milletler kahraman ismini veriyorlar… Milletin istiklalini tehdit eden herhangi bir tedafüi harpte [müdafiə savaşında], hatta herhangi bir sahada milletin büyük bir menfaati uğruna kendisini feda eden veya etmeye hazır olan şahıs, milli kahramandır. Kendisinde milli kütleye bağlılık duygusunun çok derin olduğunu ispat etmiş, milletin tarihinde şerefli bir yer almaya layık olan bir insandır.”[2] Görkəmli fikir adamı, hərbi və siyasi-dövlət sahələrində fövqəladə xidmətləri olanlarla yanaşı, digər sahələrdə də fərqlənənləri dəyər saymaqdadır. Arsal’a görə, xalqın şüuraltı hiss etdiyi arzu və meylləri dəqiq ifadə edərək bu hiss və meyllərə bir milli cərəyan mahiyyəti verən və millətin içində gizlənən qüdrət və qabiliyyətini, maddi və mənəvi əsərlərdə əks etdirərək, millətin həyat və inkişafına istiqamət verənlər böyük şəxsiyyətlərdir.[3]

 

Çar-Sovet və Pəhləvi-Xomeyni dönəmlərində qəhrəman

 

Bütün millətlər üçün normal sayılan bu halın yanında anormal istisnalar da vardır. Nihal Atsız özünə məxsus sərt üslubunda bu durumu “Milli kahraman yetiştirdiği halde onları unutan bir millet, hayvan sürüsünden biraz farklı bir yığındır” deyə dəyərləndirir.  Saxta, sırınmış qəhrəmanları sinəyə çəkmək də bir başqa rəzillikdir.

Bu rəzilliyi başqa sömürgə xalqları kimi Quzey Azərbaycanda Türklük də yaşadı. Güney Azərbaycan indi də yaşamaqdadır. Bir zamanlar gözəlim Bakı’da Lenin, Kirov, Şaumyan, Caparidze, Fioletov, Anaşkin, Solntsev, Ketsxoveli, Əmiryan, Montin, 26 Bakı Komissarları, XI Qırmızı Ordu … ve digərlərinə qoyduqları heykəllər, küçə-meydan adları ilə Sovet rejimi hər gün, hər saat bu milləti yendiyini xatırlatmaq istəmişdi.[4] Fəxri Xiyaban’da ‘müsavatçılara qarşı qəhrəmanlıqla mübarizə aparmış’ Rus bolşeviklerinin adını indi qohumlarından başqa heç kim xatırlaya bilməz. Gəncə şəhəri Kirovabad, Beyləqan şəhəri Jdanov (beşinci dərəcəli Rusiya bolşeviki), Qarabulaq Karyagin (çar polkovniki Pavel Karyagin’in şərəfinə) adlandı. Kommunist rejimin ideoloji yanaşması bir yana, Rus tarixinin Suvorov, Kutuzov, Razin kimi iftixarları da Bakıda və digər Azərbaycan şəhərlərində unudulmadı. Bir sözlə, Sovet dönəminin sevilən milli adamı Xudu Məmmədovun dediyi kimi, Bakı “xristian qəbrisrtanlığına” çevrilmişdi.

1970’lərdə yerli “milli kommunistlərden” Nərimanov, Əzizbəyov, Bünyad Sərdarov, Qatır Məmməd  kimi xadimlərə də heykəl və büstlər qoydular. Bunu yerli hökumətin ‘millətçiliyi’ kimi qiymətləndirənlər bu gün də vardır. Halbuki bu, məhz Moskvanın qərarı idi, Bakının deyil. Moskva bu qərarı verməklə  ‘milli kommunistlərin’ xidmətlərinin nəhayət qarşılanmasını, ədalətin təcəlli etməsini düşünməmişdir. Moskva, 1970’lərdə Sovet milli respublikalarında yüksələn millətləşmə sürəcinin tələblərini göz önünə alaraq Sovet hakimiyyətinə yerlərdə milli don geyindirmək  məqsədi güdürdü. Bu, 1920-30’larda populyar olan, amma 1970’lərdə artıq arxaikləşən ‘formaca milli, məzmunca sosialist’ şüarına yeni nəfəs vermək cəhdi idi. ‘Xristian qəbrisrtanlığının’ gözüne qatılan bu dəyişiklik Bakı’nın kosmopolit mənzərəsini belə dəyişdirməyə qadir deyildi.

İkinci Dünya Savaşı zamanı çətin duruma düşən Moskva, insanların milli hisslərini bir qədər yüksəltməyə ehtiyac duydu. Milli respublikalarda tarixi qəhrəmanlar mövzusu yada düşdü. Amma yeni yaradılacak ‘tarixi qəhrəman’ Sovet/Rus dövlətçiliyi prinsiplərinə tərs düşməməli idi. Təcili şəkildə yerli tarixçilərə bir neçə ‘tarixi qəhrəman’ təqdim və təbliğ etmək tapşırıldı. Beləcə bir neçə qəhrəman uyduruldu:

 

Cavanşir (616-681) - Fars Sasani ailəsinin Erməniləşmiş qalığı, Varaz Qriqorun oğlu, Trdatın əmisi  ‘qəhrəman’ oldu; onun ən böyük xidməti Xəzər Türklərinə qarşı mübarizə aparması idi.

 

Babək (798-838) - İran dəyərlərini İslam dəyərləri qarşısında müdafiə edənlərin, Xürrəmdinlərin başçısı - ‘milli qəhrəman’ elan edildi. Halbuki tarixi mənbələr bu şəxsin Fars kökənli olduğunu yazır.[5]

 

Qubalı Fətəli Xan (1736-1789) üçün mifik ‘xırda parçalara bölünmüş Azərbaycan torpağını bir yerə toplamaq və mərkəzləşmiş bir dövlət yaratmaq təşəbbüsü’ uyduruldu.[6] Həqiqətdə isə onu ‘qəhrəman’ edən yerli feodal rəqiblərinə qarşı Rus qoşunlarını Azərbaycan’a çağırması, Dərbənd’in açarını Yekaterina’ya göndərməsi idi.

Ədəbiyyatda qəhrəmanlar ya da düşmənlər xüsusi və geniş müzakirə tələb edən mövzudur. Bu sahədə Sovet siyasətinin mahiyyətini açan onlarla örnək vermək mümkündür. Səməd Vurğun’un meşhur Vaqif pyesində Ağa Məhəmməd Şah Qacar’ı aşağılamasını, ya da Məmməd Səid Ordubadi’nin məşhur Qılınc və Qələm romanında Səlçukluları yad ünsür kimi qələmə verməsini xatırlamaq yetərlidir.

Türklərin iftixarları məsələsində İran’da Pəhləvilərdən bu yana durum daha bərbad olmuşdur, eyni hal Xomeyni rejimində də davam etməkdədir. Əhəmənilər və Sasanilər tarixinə, uyğun olaraq o dönəmin padşahlarına inanılmaz təriflər deyilir. Kuruş dünyada ‘insan haqları təsisçisi’ adlandırılır, Sasanilərdən Ənuşirəvan xeyirxahlığın simvolu sayılır. Son Pəhləvi şahı isə Ariyamehr (Ariyaların sevgisi) tituluna layiq görülmüşdü.

Firdovsi’nin Şahnamə’sindən (təxm.1010) başlayaraq ictimai fikirdə Türklərə qarşı düşmən münasibət körüklənmişdir. İran-Turan qarşılaşdırmasında şərin simvolu Turan və Turan hökmdarı Əhriman/Əfrasiyab/Alp Ər Tonqa’dır. Hörmüz isə uyğun olaraq xeyrin simvoludur. Fars irqçiliyi məhz bu tip motivlərlə bəslənmişdir. İran/Fars təbliğatı özlərinki bir yana, başqalarının böyüklərini də mənimsəyib ideallaşdırmaqdan çəkinməmişdir. Prof. Osman Karatay’ın iddiasına görə, Farslar əski Türk tarixinin Saka dönəmindəki qəhrəmanlarını da əfsanələrinə salmış, özününküləşdirmişlər; “Bizim bugün Oğuz Han dediğimiz Türk kahramanı İran destanına Fars kahramanı Feridun olarak girmiştir.”[7]

 

Ən parlaq və maraqlı örnəklərdən birisi də Makedoniyalı İskəndər məsələsidir.  Firdovsi Şahnamə’sində İskəndər haqqında maraqlı bir hekayə anladır. Hekayənin qısa məzmunu belədir: Əhəməni dövlətinin Makedoniyalı Aleksandr qarşısında məğlubiyyətini (m.ö. 333) unuda bilməyən Farslar, bu məğlubiyyəti Aleksandr’ın/İskəndər’in damarlarında axan Fars qanına bağlayırlar. Guya Aleksandr/İskəndər Kəyan nəslindənmiş! Əhəməni və Makedoniya orduları arasındakı savaşda Rum ordusu məğlub olmuş, kral Filip qızını Fars padşahının tələbi ilə ona göndəribmiş. Fars padşahı Rum qızı ilə yatağa girmiş, amma qızın ağzından pis qoxu gəldiyi üçün ondan imtina etmişdir. Qızın bu dərdini ‘iskəndər’ adlı otla müalicə etmələrinə baxmayaraq, bir dəfə diksinmiş Pers/Fars padşahı qızı atasına geri göndəribmiş. Filip bu bir gecəlik izdivacdan doğan uşağı oğulluğa götürübmüş. Bax beləcə dünyaca məşhur sərkərdə Kəyan nəslinin birbaşa davamçısı və İran taxt-tacının məşru sahibi çıxarılmış…

 

M. Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Şairi Nizami kitabında Fars irqçiliyinə örnək kimi bu məsələdən bəhs etmişdir.[8]

 

Bu qəhrəmanlar silsiləsində  Fars olmayanlara yer yoxdur. Hətta 1000 il İran adlı bu coğrafiyanın hakimləri olmuş xanədanlar belə yad, İran’a bədbəxtlik gətirən ünsürlər sayılır. Başlıca nifrət hədəfi olaraq Səlçuklular, Elxanlılar, Teymuroğulları, Qaraqoyunlu-Ağqoyunlu seçilmişdir. (Diqqət çəkən istisnalara Səfəvilər, özəlliklə Şah Abbas haqqında yazılarda rast gəlirək). Örnək olaraq Fars dili və ədəbiyyatını himayə etməsinə, Farsları kütləvi şəkildə idari işlərə cəlb etməsinə, indiki İran coğrafiyasını Bizans təhdidləri və Ərəb basqısından qurtarmasına baxmayaraq, Böyük Səlçuklu Dövləti rəsmi tarixçilikdə adətən ‘köçəri tayfaların hakimiyyəti’ sayılır.

İran’da son inqilabdan sonra ‘şah’ anlayışını andıran hər şey qaldırıldı. Tehran’ın mərkəzindəki heykələ – Şahnamə’nin əsas müəllifi Firdovsi’yə toxunmadılar. Bütün ölkə şəhərlərindəki heykəlləri qorundu, hətta sayca daha da artırıldı. Təbrizli Əli zamanında fərqinə varmışdı: “Bir kimsə cürət eləmədi ki, Firdovsi’nin daş mücəssəməsinə əl vursun və o hələ də meydanın ortasında dayanıb biz Türklərə, Ərəblərə, Bəliçlara, Kürdlərə, Qaşqaylara gülür.”[9] 

 

Klassiklərimiz mövzu barədə

Millətləşmə sürəcinin bu önəmli məsələsi – milli qəhrəmanlar və iftixarlar mövzusu – fikir böyüklərimizin də diqqətini çəkmişdir. Xüsusi araşdırma mövzusu ola biləcək bu məsələlərin ayrıntılarına girmədən bir necə örnək verməklə kifayətlənəcəyik. Bu örnəklər belə məsələnin mahiyyətini açmağa yardımcı ola bilər.

 

Fikir böyüklərimizdən Əli Bəy Hüseynzadə-Turan məşhur Məktubi-məxsusi’də (1904) Çingiz Xan ve Əmir  Teymur’a Osmanlı’da aşağılayıcı münasibətə etiraz edir, bu savaş dahilərini Türklükdən ayırmır: “…Türklügün nədən ibarət olduğuna təmamilə vüquf göstərilməmiş [fərqinə varılmamış] ve Tatarlara, ələlxüsus Türklügün mədari-iftixarı bulunan Cingizlər, Teymurlar kibi hərb dâhilərinə həqarətamiz bəzi sözlər dərc edilmişdir.” Həcmcə qısa, fikircə dop-dolu bu məqalədə Hüseynzadə məktəb proqramlarında Fars şairi Qəani və başqalarının şeirlərini anladarkən ‘Mirzə Əlişir Nəvai’dən iki sətir olsun’ verməməyə etiraz edir.[10] Hüseynzadə Türklər Kimdir və Kimlərdən İbarətdir? (1905) başlıqlı klassik əsərində daha geniş şəkildə mövzu üzərində durur. O, böyüklüyü ‘öz qövmünü ehya edən, öz məmləkətini abad edən, öz millətini təriqi-tərəqqiyə  sövq ilə anı [onu] mədəniyyətin ana mərtəbələrinə çıxardıb şərəf qazandırmaqda’ görür. Bu böyüklüyü dəyərləndirərkən ‘başqa və rəqib millətlərin nəzərilə’ deyil, ‘öz qövm və milləti nəzərilə’ baxmaq gərəkdir. Buradaca ‘Teymur’un da Türk mədəniyyətinə etdiyi xidmətləri’ qeyd edərək, “əkabiri-milliyəmiz [milli böyüklərimiz] haqqında həqiqəti meydana çıxarmaq üçün əvvəl əmrdə özümüzü tanımalıyız.” deyir.[11] Hüseynzadə, Çingiz’in və Teymurləng’in nəvəsi Babur Mirzə’nin Türk olduğunu bir daha vurğulayır. Babur’un qurduğu ‘Böyük Moğollar hökuməti’ adının ‘bir yanlışlıq əsəri olub, bu yanlışlığın Avropalılara bəzi İran müvərrixlərindən sirayət etdiyini’ bildirir.[12]

 

Tarixdəki qəhrəmanlarımız mövzusunda ən kəskin mövqe ortaya qoyan Əhməd Ağaoğludur. Cahangirlik dönəmində (16. yüzilə qədər) dünya siyasətinin şəkillənməsindəki Türklərin önəmli rolunu dəyərləndirən Ağaoğlu, “İran’ın son bin senelik tarihi hakikatte ve doğrudan doğruya Türk tarihinin bir şubesidir” deyir.[13] Türklərin dövlət qurma sahəsində üstün qabiliyyətlərinin olması ilə yanaşı, bir zəifliyi də vardır – Ağaoğlu onu bir neçə əsərində vurğulamışdır. Bu zəiflik Avropa siyasi fikrində oturuşmuş sorğulama kültürünün yerli siyasi fikrə gətirilməməsidir. Əhməd Ağaoğlu, Həsən Bəy Zərdabi’nin dəfnindəki (1907’nin sonu) məşhur nitqində də, Millət və Millətçilik başlıqlı bilinən məqaləsində də (1909), Türk Aləmi (1912), ya da İran və İnqilabı əsərində (1941) də Türk hökmdarlarını tənqid edir. Onları qurduqları dövlətləri milliləşdirməməkdə; Farscanı dövlətin rəsmi dili elan etməkdə; Farsları və Fars ədəbiyyatını aşırı dərəcədə himayə etməkdə ittiham edir. Bu bağlamda ən sərt tənqidə məruz qalanlardan biri Səfəvilərdir: Onlar “…Şark ve bilhassa Türk tarihi üzerine derin ve felaketli tesirler icra etmeğe muvaffak oldular.”[14] Son Qacar hökmdarları (‘manen, cismen yıpranmış olan sülale’) da haqq etdikləri sərt tənqidə hədəf olurlar. Ağaoğlu, Türk hökmdarları arasında Nadir Şah Əfşar’ın fəaliyyətlərini təqdir edir, xüsusi fərqləndırir.

 

Sovetlərin ‘qəhrəman yaratma’ siyasəti M. Əmin Rəsulzadə’nin diqqətini çəkmişdir. 1951’dəki bir əsərində Sovetlərin İmam Şamil’i, ya da Gəncəli Cavad Xan’ı qəhrəman kimi görməmələri bir yana, onların adı belə çəkilmir deyir. Əvəzində ‘Azerbaycan tarihinin derinlikleri aranarak, oradan Babek gibi şahsiyetler çıkarılıp, idealleştiriliyor.’ Rəsulzadə bunun səbəbini izah edir: “Babek İslamiyetin düşmanı idi; bir ‘İslamiyet’ ki şimdiki şartlar içinde ‘komünizme’ az engeller türetmiyor. Babek, Azerbaycan’ı Kuzey’e değil, Güney’e karşı koruyordu; bu haliyle de o Sovyetler Birliğinin muhtemel düşmanlarına karşı savaşı remizlendirebilir.”[15]

 

Təbrizli Əli üçün dünya Türkləri kimi, tarixləri də birdir, bölünməzdir. Çağdaşları bu əzəmətli tarixlə öyünə bilərlər. Bu tarixdə Teoman və Mete’nin, Atilla və Hunların, Çingiz Xan və Moğolların, Əmir Teymur və ‘ilk Türkçü Əlişir Nəvai’nin’… öz yeri vardır. Bununla belə əski irsə münasibətdə, özəlliklə hakim Türk sülalələri məsələsində ən barışmaz mövqe tutan fikir adamlarımızdan biri də Təbrizli Əli’dir. Türk hökmdarlarının Farscaya tək rəsmi dövlət dili statusu vermələrinə, Fars ədəbiyyatını və məddah şairləri saraylara doldurmalarını, idari və dini işləri Farsların ixtiyarına vermələrini acı dillə sorğulayır. Bu sorğulamaya örnək olaraq Türkçülüyün klassik qaynaqlarından biri olan Ədəbiyyat və Milliyyət əsərindən bir alıntı verək: “Bu ata-babalarımız həmişə güc və qüdrət toplamaqda, hakimiyyət yaratmaqda [dövlət qurmaqda] böyük cəsarətlər və fəthlər göstərib, öz zamanlarının ən birinci tarix qəhrəmanları olublar. Böylə ki bu gün heç bir tarix yoxdur ki, Türk o tarixdə hazır olmasın ve ondan böyük bir rol və hərəkət gözə çarpmasın. Qulluqlarında yüzlərcə balaca şahlar, hökumətlər, tarix yazanlar, ədiblər və şairlər, memarlar və təbiblər olan ata və babalarımız  gələcək nəsil üçün, yəni indiki (bizlər) üçün heç bir gözəl milli miras, milli dil ve ədəbiyyat, milli tarix qoymayıblar.

 

Fəqət günün nəğd olan qüdrət və gücünə qane olub, zamanı və dünyanı kiçik və qısa düşünüblər. Əlbəttə, ara-sıra böyük şəxsiyyətlər  və milli kişilər də tariximizdə az deyil.”[16] Təbrizli Əli tənqidlərində təktərəfli deyildir. O, Fars irqçiliyini ən sərt tənqid edənlərdən biridir. Firdovsi”nin dünya şöhrətinə, Farsların ana kitabı sayılmasına  baxmayaraq, Firdovsi ve Şahnamə, millətlər arasına nifaq salmasına görə ağır dillə ifşa edilir.

Mövzu ilə bağlı bəzi böyüklərimizin fikirlərini də aldıqdan sonra tarixi qəhrəmanları necə bəlirləyək/müəyyən edək məsələsinə keçə bilərik.

 

Qəhrəman kimdir? Normal kriterlər nə olmalıdır?

 

Uzun müddət hakimiyyət başında qalan, zənginlik sahibi olan, iradəsini qəbul etdirə bilənlərə üçüncü dünya ölkələrində adətən “böyük” adam/siyasətçi deyirlər. Çağdaş tarixçi də özündən asılı olmadan şüur altındakı hisslərini tarixi faktlara və şəxsiyyətlərə yansıdır/şamil edir. Gəlişmiş ölkələrdə bu böyüklük ölçüsü qalıcı dəyər yarada bilmək qabiliyyətidir; onunla tarixdə qalırlar. Çağdaş vətəndaş sevdiyi qəhrəmanı sorğulaya bilməli, niyə, nə üçün suallarına onun işlərində inandırıcı cavablar tapa bilməlidir. Əks təqdirdə sevdiyi qəhrəman bütə dönər.

Müzakirəyə açılan tarixdəki qəhrəmanlarımız mövzusuna yanaşmada vaz keçə bilməyəcəyimiz prinsipler bunlar ola bilər:

 

  1. Sovet ve Pəhləvi-Xomeyli dönəmlərində uydurulmuş ‘milli qəhrəmanlar’ məsələsi ciddi yanaşma tələb edən ideoloji-tarixi problemdir; bu sırınmış qəhrəmanları sorğulamaq, hətta onlardan qətiyyətlə imtina etmək gərəkdir.
  2. Ortaq Türk tarixi Azərbaycan Türklərinin də ortaq tarixi olduğu üçün o dönəmin qəhrəmanları da ortaq qəhrəmanlarımızdır.
  3. Milli qəhrəmanlarımız millətin bağrından çıxmış, ona böyük xidmətlər göztərmiş nadir şəxslərdir; onlar ‘coğrafiyanın  qəhrəmanları’ deyildirlər.
  4. Tarixdə qalıcı dəyərlər yaratmış qəhrəmanlarımıza sahib çıxacağıq, qürurlanacağıq, onlardan öyrənəcəyik, amma yanlış və əskik işlərini də gizlətməyəcəyik.

 

Bu prinsiplər məqbul hesab edilirsə ictimai fikirdəki fərqli yanaşmaları da göz önünə alaraq mövzunun sonuna gəlmək olar.

 

Sonuc yerinə: Tariximizdəki qəhrəmanlar siyahısı

 

Məntiq qanunlarına görə siyahının başında milli əcdad gəlməlidir. Alp Ər Tunqa (Əfrasiyab) haqqında bilgiləri əsasən dastan ve rəvayətlərdən alırıq. Tarix elminin sonrakı gəlişməsi Alp Ər Tunqa’nın həqiqətən tarixi şəxsiyyət olub-olmadığını dəqiqləşdirəcək. Sakaların/İskitlərin Türk tarixinin bir bölümü olması həqiqəti zaman keçdikcə aydınlaşacaq. Zeki Velidi Togan Alp Ər Tunqa’nı m.ö. 7. yüzil Saka hökmdarı olaraq təqdim edir.[17] Başqa bir Saka hökmdarı Tomris Hatun’un (m.ö. 6. yüzil) Əhəmənilərdən Kuruş’un kəsilmiş başını teştə atıb, ‘həyatında qana doymadın, indi səni qana doyuraram’ sözü ədəbiyyata keçmişdir.

 

Hunların tarixi və qəhrəmanları daha çox Çin qaynaqlarından tanınır. Bu qaynaqlarda Teoman və oğlu Mete Hanın (Mao-tun, m.ö.234 – m.ö.174) fəaliyyətlərindən bəhs edilir. Özəlliklə Mete’nin Türk ordusunun əsasını qoyduğu bilinən tarixi faktdır. Hunlardan Kür-Şad Çin qaynağındakı tarixi şəxsiyyət olan Chieh-she-shuai'nin ədəbi adıdır. Atilla’nın (406-453) əski dünyanın ən görkəmli sərkərdəsi və dövlət adamlarından biri olması şübhə doğurmayan gerçəklikdir.

 

Bu arada adı anılmayan qəhrəmanlardan biri haqqında qısa bilgi verək. Sabir/Subar boyunun (6. yüzil) başçısı Balak bir xəyanətin qurbanı olur. Bizans qaynaqlarında adı Boariks  (Boa) olaraq keçən xatunu xəyanətkarı təqib edərək 1.000 atlı ile Dərbəndi keçir, Şamaxı-Tiflis yolu ile irəliləyərək daha sonra Anadolu’nu, Şam’ı dolaşaraq qarşısına çıxanı əzir, ərinin intiqamını alandan sonra geri dönür. Bu gün gerçək adını bilmədiyimiz bu Boariks nədən qəhrəmanlarımız siyahısında olmasın?

 

Oğuz Xan da bu gün dastan qəhrəmanıdır. Oğuzların əcdadı sayılır. Səlçuk Bəy’in həyatı tarixi qaynaqlarda yer almışdır. Azərbaycan coğrafiyasını Türklərə milli vətən yapan Səlçukluları və Böyük Səlçuklu hökmdarlarını milli iftixarımız da saymayıb, kiminlə fəxr edəcəyik? Bir məqaləmizdə əsaslandırdığımız kimi Çağrı Bəy’in (Mərənd?), Sultan Toğrul’un (Rey), Sultan Alp Arslan’ın (Mərv), Sultan Məlikşah’ın (Mərənd?), Sultan Səncər’in (Mərv) məzarları  kütləvi ziyarət yerləri olmalıdır.[18]

 

Tarix şüurumuzun önəmli çatışmazlığından biri Çingiz Xan, Moğollar və Elxanlılar mövzusudur. Yuxarıda Əli Bəy Hüseynzadə -Turan’ın Çingiz Xan haqqında görüşündən bəhs etmişdik. Hüseynzadə adı çəkilən əsərində Çingiz Xan’ı Türk sayır. Eyni yanaşmanı birinci nəsil digər Türkçü düşünürlərdə də (örnək olaraq Əhməd Ağaoğlu və Yusuf Akçura’da) görürük. Sovet və Pəhləvi-Xomeyni dönəmlərində Moğollar mövzusunda ağılalmaz təhriflərə yol verildi. Son illərdə yeni obyektiv əsərlər də işıq üzü gördü. Ayrıntılara girmədən Elxanlılar dönəminə rəsmi tarixçilikdən fərqli, milli ve obyektiv baxış gərəkliyi fikrini vurğulamaq istərdik. Uzun illər boyu gözardı edilən tarixi faktlar – Azərbaycan’ın qonşu ölkələr üçün də siyasi mərkəzə çevrilməsi, Marağa, Təbriz və başqa şəhərlərdə görkəmli abadlıq işlərinin aparılması, buraya 2 mln. Uyğur Türkünün yerləşməsi, Uyğur Türkcəsinin burada rəsmi yazı dilinə çevrilməsi və s. – yenidən dəyərləndirmə sonucunda mütləq yeni tablo ortaya çıxaracaqdır.

Çox həssas məsələlərdən biri Ankara (1402), Otluqbeli (1473), Çaldıran (1514) kimi meydan döyüşlərinin dəyərləndirilməsidir. Sovetlərdə və İran’dakı rəsmi tarixçilikdə Türk tarixinin bu kədərli səhifələri olmazın surətdə təhrif edildi və daim körükləndi. Sanki bu savaşlar xalqlar arasındakı mübarizənin qanlı zirvəsi imiş. Halbuki bunlar Ortaçağlar üçün xarakterik olan feodal sülalələr arasındakı hakimiyyət və zənginlik uğrunda qardaş qırğınından başqa bir şey deyildi. Milli tarixçilik prinsipindən yanaşma bu savaşların Bayəzit-Teymur, Fateh-Uzun Həsən, Yavuz-Xətai arasında maraq çatışması kimi dəyərləndirilməsini tələb edir.

Mustafa Kamal Atatürk’ün Azərbaycan Türkünə nə dəxli var? sualına cavab: Zamanında yeganə bağımsız Türk yurdu – Türkiyə’ni dostları ilə birlikdə qurtardığı üçün həm də Azərbaycan Türkünün qəhrəmanıdır.

Bu yığcam yazıda Türk dünyasının və onun önəmli bölümü olan Azərbaycan’ın tarixdəki qəhrəmanlarının tam siyahısını vermək imkansızdır. Ancaq haqlarında haqsızlıq yapdığımız və unutmağa məhkum etdiyimiz bir neçə qəhrəmanımızın minnətdarlıq duyğusu gərəyi heç olmasa adını anaq.

 

Mənbə: Müəllif:
Tarixi, qəhrəmanlarımız, məsələsi,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Siyasi mədəniyyətin Azərbaycanda əks göstəriciləri
Diaspor problemi: Biz bu işi niyə qura bilmirik?
İƏT-in Zirvə Toplantısı: nəticələri nə olacaq?
“Qadınlar öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmasa, durumu dəyişə bilmərik” – AY Partiya başqanının müavini
Sənin Xocalıdakı "şöhrət"ini 92-də görmüşdük, Rusiya! - AY Partiya Başqanı
Hakimiyyətin olaylara təpki verməməsi düşündürücüdür - Anar Əsədli
“O, Şeyxin qardaşı, 25 dəfə Həccdə olan oliqarx deputat kimi tanınır”
Ərdoğanın Füzuli səfərinə AY Partiya Başqanının şərhi
Kişilər ev işləri üçün arvadlarına pul ödəsinlər - Deputat
Saakaşvilinin dönüşü, Qərbin narahatlığı…
Hər kəs vicdanı qədərdir! - AY Partiya Başqanı
Qanunsuz erməni hərbi birləşmələri buradan çıxarılmalıdır - Korotçenko
İran agentlərinin Türkiyədə tutulmasının təfərrüatları
Avropa İttifaqının qalib Azərbaycana münasibətində postmüharibə dəyişikliyi - Siyasətçi şərhi
Millət qurucularımız
İranla bağlı iki məqam
Sosial problemləri etnik separtizmə çevirməyə cəhd göstərməyin!
Bu fikirlərin ortaya atılması etnik savaşın hazırlanmasına xidmət edir – Anar Əsədli
Qiymət artımı ənənə halını alıb – AYP Başqanının müavini
“Rusiya niyə Qarabağa öz sülhməramlılarını göndərdi?..”
Bu açıqlamalar Putinin göstərişi ilə verilir - Anar Əsədli
Körüklənən yanlışlar və Türkiyə alqısı
Krımda siyasi fəallar qanunsuz həbs edilib – Bəhrəm İsmayılov
Bu əməkdaşlıq ərazi bütövlüyümüzün qarantıdır - AY Partiya Başqanının müavini
Neft qiymətlərinin artması bazarı çökdürə bilər
Qafqazda yeni geosiyasi arxitektura yaranır
Sabiq nazir “Zəngəzur platforması”nın əhəmiyyətindən danışdı
Putindən Paşinyana gecəyarısı zəng: ruslar niyə narahatdır?
Paşinyan Ərdoğandan hansı müsbət siqnallar alıb? - ŞƏRH
Azərbaycan qalib tərəf olduğu üçün şərtləri diktə etməlidi...
Türkiyə hərbçilərinin Kabili tərk etməsi hələ heç nə demək deyil... - ŞƏRH
Anti-terror əməliyyatın həyata keçiriləcəyi də istisna deyil - Politoloq
Azərbaycan Rusiya sülhməramlılarından imtina edib ki, Krım platformasına qatılsın? - Anar Əsədli
Xəzər dənizinin bioloji ehtiyatlarının vəziyyəti haqqında AÇIQLAMA
İnsanların şəxsi həyatına müdaxilə yolverilməzdir - AYP Başqanının müavini
Qazağın 7 kəndi boşaldılır? - Ermənilər vaxt uzatmağa çalışır...
“Azərbaycanın “Krım Platforması”na qoşulmaması düzgün qərardır”
Çin Ukraynanı Belarusa dəyişib
Paşinyan hakimiyyətdə qalmaq üçün revanş şüarlarına üz tutub - Ekspert
“Baş verənlər bir anlaşılmazlıqdır” - Eldar Həsənov
"Müharibə zamanı Rusiya ilə Türkiyə arasında razılaşma olub" - Erməni Politoloq
Azərbaycan Prezidentinin "CNN Türk" dəki müsahibəsinə sözardı...
Qarabağda "qurd səsi", Qafqazda yeni reallıq, müharibə ab-havası – TƏHLİL
"Məktəb və Universitetləri bağlı saxlamaq kimi seçimimiz yoxdur." - Ekspert
"Sərhəddə rusiyalı sülhməramlıların yerləşdirilməsi təklifi təxribatdır"
“KTMT baş katibi Paşinyana heç bir vəd verməyəcək” - Politoloq
“Cinayətə dədəlik edənlər villalarında kef edib, bizə acıq verirlər...”
"Kəlbəcərdə bu addımın atılması gözlənilən idi" - Hərbi ekspert
Azərbaycanın razılığı olmadan sərhədə rus qoşunu yerləşdirilə bilməz - Anar Əsədli
Makron Əliyevə niyə zəng edib? - Elxan Şahinoğludan şərh
Yoluxma artdı, “fəlakət dəllalları”na yol açıldı – Gülşən Hacıyeva
Paşinyan yenə İranda və yenə təxribat axtarışındadır
Rusiya üç tərəfli bəyannamənin yerinə yetirilməsində maraqlı deyil - Politoloq
Jirinovskinin çağırışları Rusiyanın böyük siyasətinin tərkib hissəsidir - Anar Əsədli
Həmsədrlərin bəyanatı böhrana səbəb ola bilər
“Can Azərbaycanın dəstəyi və qardaşlığı bizə güc verir” - Çavuşoğlu
Paşinyan Rusiyanı hədələyib
Atəşkəsin tez-tez pozulması erməni ordusunun ağır zərbələr alması ilə nəticələnəcək – Hərbi ekspert
Bakı Bəyannaməsi birgə ordunun yaradılmasına gətirib çıxaracaq-Partiya Başqanı
“Ermənistana verilən yardım paketi Azərbaycanın xeyrinədir” - Partiya Başqanı
Hacı Şahin Allahşükür Paşazadənin müdafiə etdi
“Mücahid bəy çox böyük səhv edir” - Bəhruz Həsənov
Rusiya və Ukrayna arasında ciddi hərbi münaqişə olmayacaq - Bəhrəm İsmayılov
Sərhəddəki təxribatlara görə bütün məsuliyyət Ermənistanın üzərindədir - Deputat
“Türkiyənin hərbi bazası Azərbaycanda yerləşdirilməlidir” - AÇIQLAMA
"Yaxın günlərdə biz Ermənistanın daha sarsıdıcı cavab alacağına şahidi olacağıq" - Ekspert
“Prezidentin Rusiya səfərinin ardınca vəziyyətin bu cür gərginləşməsi səbəbsiz deyil…”
Türkiyə etdikləri ilə özünü Qarabağ müharibəsində qəbul etdirdi - Türk ekspert
“Makronun Bakıya səfəri heç nəyi dəyişməyəcək” - Politoloq
Putin sülhməramlı qüvvələrin çirklənmiş imicini “təmizləməyə" çalışır - Partiya Başqanı
“Qonşularımızı seçimə məcbur edirlər, deyirlər ki, sən ya Qərbləsən, ya Rusiya ilə...”
“Zəngəzur dəhlizi olmamalıdır”– Fransalı səfirdən qərəzli AÇIQLAMA
İlham Əliyevdən Xankəndi ilə bağlı mesajlar - TƏHLİL
Kibermüharibə şiddətlənib - Elxan Şahinoğludan şərh
“Yeni qiyafələr altında beşinci kolon fəaliyyətlərinə imkan vermərik” - Fəxrəddin Altun
Prezidentlərin görüşündə vacib məqam: “Ermənistan istəməsə də, Zəngəzur dəhlizi açılacaq”
“Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edib” - Ukraynalı hərbi ekspert
"Zəngəzur dəhlizi" məsələsində Rusiya ilə mövqeyimiz üst-üstə düşür"
“Yeni müharibə qaçılmazdır, istənilən ssenariyə hazır olmalıyıq” - Qafar Çaxmaqlı
GEOSİYASİ FİTNƏLƏR
Ermənistanın Şuşa və Naxçıvan təxribatlarının arxasında nələr dayanır?
"Əliyev "saatların tutuşdurulması" üçün Moskvaya gedəcək" - Anar Əsədli
Avropa İttifaqı vasitəçi ola bilərmi? - Elxan Şahinoğludan şərh
Anar Əsədli: "Aİ Ermənistanla Azərbaycanın sülh müqaviləsi imzalamasının, rus sülhməramlıların bölgədən çıxmasının marağındadır"
Ermənistan ABŞ-ın diqqətini regiona cəlb etmək istəyir - Politoloq
“Qarabağın status məsələsi həll olunmayınca sülh müqaviləsi imzalanmayacaq” - Tiqran Avinyan
Rusiya-Çin münasibətləri hərbi ittifaq səviyyəsində deyil - ŞƏRH
"Sülhməramlılar öz missiyasını yerinə yetirə bilmir" - Deputat
Bakı Parislə diplomatik münasibətləri ən aşağı səviyyəyə endirəcək
"Hər kəs antiterror əməliyyatına hazır olmalıdır" - Deputat
"Ermənistan Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğundan əmindir" - Erməni politoloq
“Paşinyan çox gec olmadan reallıqla barışmalıdır" - Anar Əsədli
İrəvan Tehrana niyə “iradını” bildirmir?
"Ermənistan tərəfi qəsdən Azərbaycanı təxribata çəkir" - Şevçenko
“Ermənilər yenidən təxribatlar törədir” - Rusiyalı ekspert
"Ermənilərin törətdiyi təxribatlar cavabsız qalmayacaq" - Şair Ramaldanov
Kərkük qətliamı - İnsanlığın sinifdə qaldığı növbəti tarix
"Bizim doğma torpağımız Zəngəzurdur, Göyçə mahalıdır, İrəvandır, biz qayıdacağıq" - İlham Əliyev
"Taliban Türkiyə ilə uzlaşasa, Əfqanıstanın taleyi üçün faydalı olacaq" - AY Partiya Başqanı
“Minsk Qrupunun əsl mahiyyəti üzə çıxdı” - Politoloq
Srebrenitsa: Avropanın Xocalısı...
"Mediada və sosial şəbəkələrdə tənqidi fikirlərin səsləndirilməsi normal haldır" - Vilayət Eyvazov
“Azərbaycan sülhməramlıları təcili Əfqanıstandan çıxarılmalıdır” - Deputat
Azərbaycan gələcək üçün iqtisadi, siyasi və hərbi hədəfini elan etdi – Şərqli, qərbli ZƏNGƏZUR
“Ölkədə AZAL-ı tənqid etməyən bir tək Cahangir Əsgərov qalıb“ - AÇIQLAMA
"Türkiyənin Azərbaycanda hərbi baza yaratması Rusiyadan mənfi reaksiya alacaq" - Cabarov
"Zəngəzurun şərqi də, qərbi də Azərbaycana məxsusdur" - Deputat
"İnsanlar peyvənddən boyun qaçırsa, açılan sahələr də bağlanacaq" - Deputat
“Əliyev bu fərmanla Rusiyayla hesablaşmadığını göstərdi” - AY Partiya Başqanı
"Qarabağ qələbəsi Naxçıvanın strateji əhəmiyyətini daha da ön plana çıxarıb"
“Paşinyanla Putinin görüşü öncəsi Tovuzda atəşkəsin pozulması təsadüfi deyil” - Politoloq
"Bu fərman Xankəndi, Xocalı və Xocavəndin taleyi necə olacaq sualına cavab oldu" - Partiya sədri
Sülhməramlılar missiyalarından kənar fəaliyyətlər görürlər - Politoloqdan şərh
"Qazaxın 7 kəndi artıq boşaldılıb, yaxın müddətdə təhvil veriləcək" - Politoloq
“Türkiyə Qafqazdakı bütün oyunçuları sıradan çıxarır” – Erməni politoloq
“Ermənistan zəif deyil, Azərbaycan güclü idi” - Rusiyalı ekspert
Niyə bu dəfə Rusiya? - Elxan Şahinoğludan şərh
"Xəritələrin bir neçə faizi saxta ola bilər" - Politoloqdan açıqlama
İran və Rusiya Ankaranın planına qarşıdır - Politoloq
“Türkiyənin Ermənistana təhdidi artarsa, İran ermənilərə köməyə gələcək” – Kolerov
“Ermənistan artıq suverenliyinin bir hissəsini itirməsi ilə barışıb” - Hərbi ekspert
"Belə ifadələr Rusiyanın Dağlıq Qarabağ coğrafi regionunda qalmaq niyyətindən xəbər verir"
Kamran İmanov: “Arsak” sözünün hay-ermənilərə heç bir aidiyyəti yoxdur
"Azərbaycan Qarabağın statusunu tanımalıdır" - Ruben Rubinyan
"Yeni dünya müharibəsi mümkün deyil"- Peskov
Qərbdən Çinin siyasətinə reaksiya - Elxan Şahinoğludan şərh
Gülşən Hacıyeva: MEDİA sələflərinin yanlış siyasətini davam etdirir
Rusiyada yaşayan azərbaycanlı mütəxəssis ermənilərin təxribatından danışdı: “Hesabat verilməlidir”
Tarif Şurasının qərarı xalqın cibinə girməkdir - Etiraz
"Əgər sülh yoxdursa, deməli müharibə təhlükəsi qalmaqdadır" - Politoloq
“Qazın bahalaşmasından yalnız “Xruşovka”da yaşayanlar yararlanacaq” – Ekspert
Rusiya erməniləri məyus etdi - Zəngəzurla bağlı qərarını açıqladı
Ermənistanda 100-dən çox azərbaycanlı qadın saxlanılır - Dilqəm Əsgərov
Bakı və İrəvan bu problemi özləri həll etməlidir - Peter Maurer
Köçəryanı siyasətdə neytrallaşdırmaq lazımdır - Elxan Şahinoğlu
Abutalıb Səmədov: Azərbaycanın paytaxtı Kürdəmir olsun
Emənilər Qarabağdan birdəfəlik çıxacaq - Sasunyan
İnqilab astanasında – Sənayenin dördüncü transformasiyası nə ilə möhürlənəcək?
Sabir Rüstəmxanlı uşaqpulu verilməsinə qarşı çıxıb? - Millət vəkili danışdı
NATO bununla Kremlə meydan oxudu – ŞƏRH
"Qəbul zamanı testə düşən bəzi suallar bizi narahat edir" - Təhsil naziri
Ermənistanın yeganə yolu Azərbaycan və Türkiyə ilə sülhün əldə olunmasıdır - Deputat
“Gürcüstan bölgədə mediator funksiyasını özünə qaytarır” - Komitə sədri
"ABŞ-ın yerini Türkiyə tutacaq" - General
"Rusiya sülhməramlıları Qarabağda 5 il yox, 30 il qalacaqlar" - Aleksandr Skakov
Makronun irəli sürdüyü bu təklif Ermənistanın maraqlarına zərbədir - AÇIQLAMA
“Rusiya bizim başımızda otura bilməz” - Ruben Mehrabyan
Cavanşir Quliyev: Umanlar umduqlarını ala bilmədilər deyə Elçibəyə düşmən kəsildilər
“Naxçıvana təyyarə biletləri ucuzlaşa bilər”
“Qatil Koçaryan Xankəndiyə qayıdacaqsa, ”Dəmir yumruq" əməliyyatı davam etməlidir"
“Məncə, Paşinyan riyakarlıq edəcək” - Deputat
"Azərbaycan və Türkiyə Zəngəzur məsələsini ermənilərin iştirakı olmadan həll edə bilməzlər"
"Turan qapısı"nın açılmasını hansı ölkələr dəstəkləyir...
"Ermənilər yeni müharibə istəmir" - Elxan Şahinoğlu
Ermənistanda “sükut günü” elan olub
Tanrının haqqı Tanrıya, Sezarın haqqı Sezara
Şuşa Bəyannaməsinin İrəvana təsiri - Brayzadan AÇIQLAMA
"Rusiya Azərbaycanı tamamilə itirdi" - Şevçenko
"Rusiya XİN hansı hüquqla Qarabağ məsələsini xaricilərlə müzakirəyə çıxarır?"
“Arayik Arutunyana cavab verilməməlidir, bu səhvi buraxmamalıyıq” - Açıqlama
"Belə getsə, rus sülhməramlılarının qalma müddəti heç 5 il çəkməyəcək"
"Türkiyəyə güvənimizi qoruyaq" - AYP Başqanı
“Ermənistan hökuməti sərsəri kimi davranır“ - Amerikalı politoloq
"Rusiya sülhməramlılarının öz missiyasından kənara çıxmasına imkan verməli deyilik”
“Baydenin açıqlaması üçüncü dünya müharibəsinə səbəb ola bilər” - Politoloq
"Rusiyada Azərbaycana qarşı düşmənçilik dalğası baş qaldırıb” - Millət vəkili
"Ərdoğanın səfərində mühüm mesajlar olacaq" - Politoloq şərh etdi
"Rusiya sülhməramlılarının 5 ildən sonra Qarabağı tərk edəcəkləri düşüncəsi yanlışdır"
"O polkovnik qələt edir" - General Aydəmirov qəzəbləndi
"Nikol qalib gəlməsə, İrəvanda qan su yerinə axacaq" - Ambartsumyan
"Çinlə əməkdaşlıqda ehtiyatı əldən vermək olmaz" - Elxan Şahinoğlu
"Heç kimə torpaq məsələsində güzəştə gedə bilmərik” - Elxan Şahinoğlu
"Qərb ölkələri Paşinyanın hakimiyyətdə qalmasına çalışırlar" - Züriyyə Qarayeva
Lavrov: “Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhəd açıq olmalıdır”
“Ermənistan XİN utancverici vəziyyətdədir” - Koçaryan
"Dedi ki, Qarabağa xaricdən gələn muzdluların hamısı öldü, mən qaçdım"
"5 ildən sonrakı müharibə daha qlobal şəkildə olacaq" - Rus ekspert
Millət vəkilindən Operativ Qərargahın bu qadağasına etiraz etdi
7 iyun- Demokratiya döyüşçüsünün günü...
Koryun Qumaşyan mina xəritələrini bu şərtlə verəcəyini açıqladı
"Nikol Paşinyanın yerində olsam, özümü güllələyərdim" - Sarkisyan
"Mövcud reallıqları düzgün qiymətləndirməliyik"- Züriyə Qarayeva
"Dəhşətli bir mənzərə içindəyik" - Anar Əsədli
Ermənistana ən sərt şəkildə cavab verməliyik - Politoloq
"Azərbaycan tərəfi Ermənistan sərhəddi boyunca beton sədd çəkməlidir"
Paşinyan həmkarına qarşı terrora səssiz qalmamalıdır - Politoloq
Azərbaycan bu ölkələrdən silah alacaq - Polkovnikdən açıqlama
"Sülhməramlılar bilərəkdən minaların xəritələrini alıb Azərbaycana təhvil vermirlər”
“Ümid edək ki, Putin-Bayden görüşündən sonra Rusiya sülhməramlılarının davranışları dəyişəcək...”
Su yenidən bahalaşacaq? - Ekspertdən AÇIQLAMA
"Sarkisyan Qazaxıstana bu dəstəyi almaq üçün gedib"
"Rusiyaya olan sevdanı yıxaq ki, 4 iyunlar təkrarlanmasın" - AYP başqanı
"Tezliklə mütləq toylar olmalıdır" - Millət vəkili
Erməni morqlarında azərbaycanlıların cəsədləri və qalıqları ola bilər - Anait Avanesyan
"Paşinyan Putinin təklifini qəbul etsəydi, Hadrut və Şuşa bizdə qalacaqdı"
"Bu gün milyonlarla erməni Rusiyanın pəncələrində boğulur"
Koçaryan Baş Nazirin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasını istəyir
Rey Kərimoğlu: "Qazilərə veteran vəsiqəsinin verilməməsini anlamıram"
"Arazdəyər də Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək" - Yegiazaryan
"Baş nazir müavinlərinin üçtərəfli işçi qrupunun fəaliyyəti dayanıb"
"Əgər belə davam edərsə, Suriya Ermənistanla müqayisədə bir istirahət zonası olacaq"
“ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri tərəfsizliyini qorumalıdır" - Politoloq
"Türkiyə Azərbaycanda hərbi baza qura bilər"
"Rusiyanın Zəngəzurda qüvvələrini artırması bizim xeyrimizə ola bilər"
"Son vaxtlar sərhəddə erməni tərəfinin təxribatı müharibəni qaçılmaz edir"
Qazi Polad Mədəni: “Ölüm bir nəfəs qədər bizə yaxın idi”
"Vəziyyət, demək olar ki, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yaradır"
İrəvana təxribatlar lazımdır - Korotçenko
Litva Azərbaycan – Ermənistan sərhədindəki vəziyyətdən narahatlıq ifadə etdi
"Azərbaycanlılar belimizi qırdı, ordu deyilən bir şey yoxdur" - Erməni general
Koçaryan: “Ermənistanda hərbi vəziyyət elan oluna bilər”
"Ermənistan tərəfi təxribatlara davam edərsə, müharibə qaçılmaz olacaq"
İran Cənubi Qafqazdakı gərginliyə müdaxilə etmək qərarına gəldi - KİV
"Ermənistana Naxçıvandan cavab verməliyik" – Tofiq Zülfüqarov
“Tehran məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıdır” - Zərif
"Rus hərbçiləri Ermənistan üçün döyüşməyə hazırdır” – Vladimir Lepexin
KTMT-dən Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı açıqlama
"Yaxın ərazilər Şuşaya birləşdirilməlidir" - Deputat
Ərdoğan: “İslamofobiya xərçəng şişi kimi bütün dünyada yayılır”
Azərbaycan KTMT-yə qoşula bilər mi? - AÇIQLAMA
“Qarabağ probleminin həllinin açarı təkcə Rusiyada deyil” - Koçaryan
Sünikdəki vəziyyət başqa yerlərdə təkrarlana bilər - Koçaryan
"Rəsmi Bakının Qarabağın müstəqilliyini tanıması ağıllı addım olardı" - Zatulin
“Paşinyanın oğluna görə Cəbrayılda 1200 əsgərimiz öldü” - Erməni döyüşçü
"Ermənilər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa məcbur olacaq” - Avetisyan
Sergey Lavrovdan Qarabağla bağlı açıqlama
"Erməni xalqını itkilər və məyusluq gözləyir” - Petrosyan
İran Ermənistan ordusunu gücləndirmək istəyir - Ukraynalı ekspert
"Ermənistan batır, ən çox qorxduğumuz şeylər baş verir" - Koçaryan
"Avropaya Mata Hari yox, Nənə Xatunla mesaj vermək lazım idi" - Anar Əsədli
Azərbaycan XİN Ermənistana cavab verib
İlham Əliyev sərəncam imzalayıb
Azərbaycanlı millət vəkili erməni deputatı susdurub - VİDEO
"Səfər Mehdiyev rüşvət almır, DGK-da problem görmürəm" - Partiya sədri
AY Partiya İrandan Qarabağa yük daşınmasına etiraz edir
"Ermənilər Azərbaycanı iblisləşdirməyə son qoymağa hazır deyillər" - Prezident
Rusiya və Kanada XİN rəhbərləri Qarabağı müzakirə etdi
"Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyi təmin edilməlidir" - AP üzvü
AY Partiya Başqanı Nicolaye Cojuhari ilə görüşdü
Moskvada Rusiya ilə Azərbaycan arasında daha 6 sənəd imzalanıb
"Yeni Ermənistan-Azərbaycan hərbi qarşıdurması uzaqda deyil"
XİN: “Ermənistanı zəhərli fikirlərdən imtinaya təşviq etmək lazımdır”
Paşinyan: “Azərbaycanla yeni sənədi imzalamağa hazıram”
Ermənistanda 500 Azərbaycan hərbçisi var” - Paşinyan
Paşinyan Rusiyanın demarkasiya barədə təklifini “yersiz” adlandırıb
“Ermənilərlə toqquşma olacaq, ordumuz antiterror əməliyyatı keçirəcək”
AYP-nin türkoloq Əhməd bəy Ağaoğlunun anım günü ilə bağlı mesajı
Ayaz Mütəllibovdan Qaragöllə bağlı açıqlama
"Qazaxıstanla Qırğızıstan niyə Ermənistana kömək etməlidir ki?"
"İranlı deputatın səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycana qarşı təhdid və şantajdır"
Putin İsrail-Fələstin gərginliyi ilə bağlı çağırış etdi
Deputatlar 7 məsələnin müzakirəsi üçün toplaşacaqlar - SİYAHI
Baydenin müşaviri prezident İlham Əliyevə və Nikol Paşinyana zəng edib
"Financial Times": Zelenskinin bu hərəkəti Putini qəzəbləndirdi
AY Partiyadan Gürcüstandakı insidentlə bağlı çağırış
Makron nə istəyir?
Azərbaycan – beynəlxalq tranzitlərin qovşağına çevrilir?
ABŞ qoşunlarını Orta Asiyaya yerləşdirir?
Lavrov niyə İrəvandan birbaşa Bakıya gəlmədi? - Politoloqdan AÇIQLAMA
ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşü nə vəd edir?
Rusiya bizə nə sülhməramlıdır, nə də strateji müttəfiq...
AYP başqanı: "İranın Azərbaycandakı səfirliyinin şəhid general Polad Həşimovun ailəsini ziyarət etməsi riyakarlıqdır"
Çox üzgünəm çox.. Şəhidimiz təhqir olunur, təhqir edən linç edilir və cəmiyyət buna əl çalır...
ABŞ prezidentinin genosidlə bağlı hökm vermək səlahiyyəti varmı?
Türkiyəni nüfuzdan salmaq cəhdləri ABŞ üçün geriləmə ilə nəticələnəcək
LUKAŞENKO BAKIYA NİYƏ GƏLMİŞDİ
Rusiya niyə geri addım atır?
Bəhrəm İsmayılov: “Partiyalar maska məcburiyyətinin ləğvi ilə bağlı hökumətə təkliflər versin”
Türk Diplomatiyasının Gücü
Ukraynanı tək qoymaq olmaz!
Anar Əsədli: “Rus generalın Qarabağa səfəri psixoloji təzyiq xarakterli ola bilər”
ÇİNLƏ BAĞLANAN SAZİŞLƏR
AY Partiya Başqanı: “Turan Ordusu ideyası ən çox İran və Rusiyanı qıcıqlandırır”
AY Partiya Başqanı: "NATO gəmilərinin Qara dənizdə varlığı Xəzər və Aralıq dənizində də təhlükəsizliyin təminatı üçün vacibdir"
Ermənistan ordusunun itkiləri nə qədərdir?
AY Partiya Başqanı: “Putin unutqan yaddaşa malik Baydeni neytrallaşdırmaq istəyir”
Amerika-Rusiya gərginliyi
Hər bir türkün minnətdarlıq və sevgi ilə andığı Böyük Türk...
Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar Elçibəy İnstitutunun Açıqlaması
“Barmaq basmaq”dan “düymə sıxmağ”a gələn yol...
AY Partiya Başqanı: "Rusiyanın düzələcəyinə ümidi azdır"
Anar Əsədli: “Öz ərazisində əmin-amanlığı təmin edə bilməyən...”
Anar Əsədli: "Səfir dediyin Azərbaycan xalqı adından danışa bilərmi"
Anar Əsədli: “Rusiya burada sahib deyil, tərəfdir”
Politoloq: Zəngəzur dəhlizində Rusiyanın da marağı var
Oqtay Qasımov:"Balasanyanın həbsi prinsip məsələsi olmalıdır!"
Anar Əsədli: "Zəfəri siyasi həyatımıza inersiya edək"
Səngər qazıntısından rahatsız olanlara
"Meyit alverçisi”ndən növbəti terror siqnalı
Dövlətə inam əsasdır!
Abutalıbın ümidinə qalan Rusiya
Nail Çelebi: ‘‘Kafkasya’da güçlenen Azerbaycan ve dengeleyici güç Türkiye var’’
Bəhrəm İsmayılov: “Sülhməramlıların fəaliyyət və səlahiyyətlərinin sərhədlərini biz müəyyənləşdirməliyik"
"44 günlük Vətən savaşının qürurlu anları" - "Səsimizi dünyaya çatdırdıq"
AY Partiyası başqanından Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığına dair yeni təkliflər
Saatın əqrəbləri xeyrimizə işləyir
Anar Əsədli: “Sizi xristian təəssübkeşliyiniz çökdürəcək”
Anar Əsədli: “İnterpol axtarışda olan Araiki niyə Moskvada həbs etmədi?”
Qarabağın taleyi
Anar Əsədli: "Muxtariyyət söhbətlərinin müzakirəsi zərərlidir"
E.Mirzəyev: "İlham Əliyev milli liderə çevrilib"
Anar Əsədli: “Danışıqlardan ciddi heç nə gözləmirəm”
Bizə sülh(məramlılar) lazımdırmı?
"Biz heç vaxt torpaqlarımızdan vaz keçməyəcəyik"
Türkiyəli ekspertlər: Beynəlxalq qurumlar Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarına qanunsuz yerləşdirməsini şiddətlə qınamalıdır
Azərbaycanlılar öz xalqı və dövləti üçün nə vaxt yaşamağa başlayacaq?
Sıradan çıxan əyləc
Ramiz Mehdiyev tək günahkardırmı?
Hacıbala Abutalıbov Ramiz Mehdiyevi xəyanətdə suçladı
15 sutkalıq bumeranqlar
Dərslər necə keçirilməlidir?
Tramp Ərdoğanı, Putini, Tzinpini və Kim Çen Inı “dünya səviyyəli şahmatçı” adlandırıb
Alma-Atada ilişib qalan Zahid Oruc
Növbədənkənar prezident seçkisinə nədən ehtiyac yarandı? - EKSPERT
Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan Tarixi əsərinin təhlili
Rəsulzadə həyatla vidalaşdı, amma inam onu tərk etmədi - Elçin Əfəndiyev
Dilimiz təkcə Azərbaycan Respublikasının yox, 50 milyonluq Azərbaycan xalqının milli dilidir - Arif Rəhimoğlu
Afrinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
20 Yanvar - Türkün dirilişidir!
Tofiq Zülfüqarov: Rusiya seçim etməlidir, ya Azərbaycan, ya da Ermənistan
Dilçi alim AMEA-nın orfoqrafik səhvlərini üzə çıxartdı
Rusiya o qədər irəliyə gedib ki...
İranda ərəb baharı?
Manatın devalvasiyası kimə sərf edir? - ŞƏRH
Kimsə iki dövlət qurumunu üz-üzə qoymaq istəyir - Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
FHN alpinistlərin axtarışını tamamilə öz nəzarətinə alsın - Təklif
O taylı-bu taylı millətin birləşmək istəyinin nişanı - Həmrəylik Günü
Hər ilin öz oyun qaydaları var – Bəs it ilinin qaydaları?
Bizə ilk addımda həmrəylik gərək - Elçibəyin Azərbaycan türkünə müraciəti
İndi hansı bank bağlanacaq?
Ərəb ölkələri Türkiyəyə qarşı birləşərsə, regionu nə gözləyir? - ŞƏRH
Minimum əmək haqqı - Bir saatı 81 qəpiyə işləyəcəyik?
Nazirlər Kabinetinin son qərarı benzinin qiymətini artıracaqmı?
“ƏMƏK” ordenlərinin görünməyən qəhrəmanları
Saytların daldan atdığı daş - Bu, medianın özünə vurduğu zərbə deyilmi?
Dünya Bankının qərarı Azərbaycandakı layihələrinə mənfi təsir göstərməyəcək- ŞƏRH
Doğrudanmı, ən pis azərbaycanlı Əkrəm Əylislidir? - Fazil Mustafa
Yazdığım statusun Müsavata heç bir dəxli yoxdur - Alya Yaqublu
Rusiya Ermənistana Naxçıvandan zərbə vura bilər - Ermənilər narahatlıq içində
Manat FED-in qərarından sığortalana bilməyəcək
İkitaylı Azərbaycanın bütövlüyü üçün ən böyük şans o gün yaranmışdı – 21 Azər
Azərbaycan Qüds məsələsində kimin yanında dayanmalıdır?
Heydər Əliyev ömrünü Türkiyə sevdalısı olaraq keçirmiş liderdir
Tehrandan Xankəndinə yol gedirmi?
Yaxın Şərq ölkələri hədəfdə - Amma əvvəlcə İran...
Bu günə toxunmaq ədəbsizliyinə kimsədə cürət olardımı? - Üzeyir Hacıbəylinin məqaləsi
Nazir təyinatı: Hökumətdaxili yerdəyişmə, yoxsa seçkiyə hazırlıq?
Özünü damdan atmaq da olar, yandırmaq da... Hikmət Hacızadə
Kamal Abdulla, Məleykə Abbaszadə, Hamlet İsaxanlı... - Yeni təhsil naziri kim olsun?
Türk generallarının Bakıya səfərləri nə ilə bağlıdır? - ŞƏRH
Saakaşvili taleyi ilə barışmalıdır - ŞƏRH
Gürcüstana gedən xəstələr ağır fəsadlarla qayıdır - ŞƏRH
Avropa xilafəti: müsəlmanların sayı 3 dəfə artacaq
Zərrabın etirafları Türkiyə-ABŞ münasibətlərini hara aparır? - ŞƏRH
Dövlətlər bitkoindən niyə qorxur? - SƏBƏB
Qarabağda karyerası sona qədər uğurlu olan varmı?
Bu nazirliklər öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədi - EKSPERT
Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmayacaq - Sazişin Detalları
Əflatun Amaşovun təklifinə reaksiya: Hərə yorğanı öz üstünə çəkəcək
Maliyyə naziri və baş bankir büdcə prosesinə təsir etmək gücündə deyil - ŞƏRH
Türkiyəni müstəmləkəçi ölkəyə çevirmək istəyirlər - AÇIQLAMA
Lavrovunku söz oyunu idi: Həsən keçəl, ya keçəl Həsən...
Qarabağda ermənilərin gözlədiyi Qızıl Ordunun ayaq səsləri
Prezidentin bu barədə sərəncamı olsa da, Milli Məclisin hələ də qərarı yoxdur
Çökdürülmüş ekspert institutunun səviyyəsi medianın səviyyəsindən yuxarıdır - Rövşən Ağayev
ABŞ Rusiyanı necə zərərsizləşdirəcəyini açıqladı
İnsanlarımız niyə ələ baxmalıdır ki? - Sosial yardım tamamilə dayandırılmayacaq
Azərbaycanda milyonlarla insanın həyatını dəyişdirən sistem - 25 illik miras
"Azpetrol"un proqnozu təəccüb doğurur - Yanacaq bahalaşmalıdırmı?
Siyasi partiyaların büdcəsi niyə artırılmalıdır? - MÜZAKİRƏ
Tikintiylə bağlı bizə çox müraciət olunub, ancaq... - Metropolitendən açıqlama
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xəttinin rolunu necə yüksəltməli?-ŞƏRH
Divarlardan Moskva əleyhinə döyüş cəbhəsi yaradılacağına şübhəniz olmasın - Zahid Oruc
Mətbuat Şurasının xəbərdarlığı və Eynulla Fətullayevin Lotu Quliylə fotosu
Bu, niyə Bakıda alınır Yerevanda yox? - TƏHLİL
Onları Azərbaycan bayrağı deyil, Sovet nostalgiyası riqqətə gətirir... - SORĞU
Qarsa gedən "sülh və müharibə qatarı" - TƏHLİL
2 milyardlıq Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi hələ ki, xərclərini ödəyə bilməyəcək - SƏBƏB
Tehran görüşü Azərbaycanı hara aparır: İran, Rusiya, yoxsa Avropaya?
İlham Əliyevin Tehrana getməsi Avropadan üz döndərməsi demək deyil
Qarabağın azad edilməsində ən ciddi maneə budur - Qubad İbadoğlu
Neftin qiyməti düşərsə, manatı qorumaq olmayacaq - Açıqlama
Çovdarovun cəzası cinayətinə uyğun deyil - Cəmiyyətdə narazılıq
Bu layihə neft gəlirlərini əvəz edəcəkmi?-ŞƏRH
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti açılır: Azərbaycan bundan necə faydalanacaq?
Zahid Oruc: "Madrid yalnız iqtisadi yollarla yerdə sürünən suverenliyini qoruya bilməyəcək"
Delta Telekomun vətəndaşları internetsiz qoyması yolverilməzdir – Osman Gündüz
Türkiyənin dəmir ledisi Meral Akşener – BİOQRAFİYASI + FOTOLAR
Tofiq Zülfüqarov: “Niyə həmsədrlər açıq-aşkar görmürlər?”
Ermənistan 93-cü ilin Azərbaycanına çox oxşayır - Zahid Oruc
Rusiya ilə Azərbaycan hansısa məxfi danışıq aparıb razılığa gəlsə... - Hikmət Hacızadə
Qubad İbadoğlu: “DYP-nin topladığı cərimələr dövlət büdcəsinə daxil olmur”
Nazirlik rəhbərliyinin erməni saytlarının yazdığından xəbəri oldumu? - Sabir Rüstəmxanlı
Ünüvar: “CHP-li millət vəkillərinin Azərbaycanın əleyhinə səs verməzi üzücüdür”
Buna deyərlər, Allahın evlərini döyüşdürmək - Zahid Oruc
Azərbaycan regional enerji mərkəzinə çevrilir - Yeni plan
Kredit borcları qırmızı xətti keçdi: nəticəsi nə olacaq?
Müstəqilliyin əleyhinə səs verim deyə mənə də təzyiq olunmuşdu - Millət vəkili
Fazil Mustafa: Türkmənlərin əsas düşməni İraq hökumətidir
İsa Yaşar Tezel - KƏRKÜK
Əliyev və Sarkisyan görüşündə hansı razılıq əldə olunub? - Açıqlama
Əliyev-Sarkisyan görüşü: sonra nə olacaq?
Azərbaycan hücuma keçə və bu mövqeləri qaytara bilər – Qışda müharibə planı
Azərbaycan və Rusiyanın yeni sətirdən - qardaşlıqdan başlaması hər iki dövlətin xeyrinədir- Zahid Oruc
Dünya Kataloniyaya göstərdiyi münasibəti Qarabağa niyə göstərmir?
Belə getsə, Azərbaycan böhrandan çıxa bilməyəcək - Qubad İbadoğlu
Emmanuel Makron iranlı həmkarını dəstəklədi
Azərbaycan yenə iki od arasında - Moskvayla Tehran iş başındadır
Ərdoğan: “ABŞ Türkiyəyə silah satmır, amma PKK-nın Suriya qanadını pulsuz silahlandırır”
Azərbaycan Avropa Şurasından çıxa bilərmi? - ŞƏRH
Nə üçün Tramp Azərbaycanla daha sıx əməkdaşlıq etməlidir?
Dərslik məsələsində tarixçilərimiz belə söyüşdən o tərəfə keçmədilər – Qafar Çaxmaqlı
Bütün dünya niyə rus S-400-ünü almaq üçün növbəyə durub? - Sirri açıldı
Dərsliyin müəllifini vətən xaini adlandırmaq düzgün deyil – Aqil Abbas
Kürdlər və katalonlar çox hiyləgər gediş etdi- Elxan Şahinoğlu
Türkiyə-ABŞ qarşıdurmasının təsiri ciddi şəkildə olunacaq - Qubad İbadoğlu
Nizami haqda həqiqəti yazıblar, siz nədən küsmüsünüz? - Fazil Mustafa
Azərbaycan torpaqlarını qaytarmaq üçün kiminlə savaşacaq: Ermənistan, yoxsa Rusiyayla?
Rusiya Xəzərdə qəfil hərbi təlimlərə başladı - Həyəcan siqnalı
Tarix dərsliyindəki xəritə skandalı ciddi araşdırılmalıdır – Qubad İbadoğlu
Millət vəkili NATO-da Ermənistanın işğalçı siyasətindən danışdı
ABŞ Sudan üzərindən iqtisadi sanksiyaları qaldıracaq
Mətbuat Şurası mitinqdə monitorinq apardı - jurnalistləri qınadı
Vəziyyətin mürəkkəbliyini heç kəs dana bilməz - Zahid Oruc
İlham Əliyevdən anons: Avropa İttifaqı ilə yeni bir səhifənin açılışını edəcəyik
Ermənilər Cəbrayılda kilsə açdı - Rəsmi Bakıdan etiraz
İlham Əliyevdən Avropaya mesaj: Bununla həyatımızda heç nə dəyişməyəcək
Putin Qarabağla bağlı çağırış etdi - Ermənistana ciddi mesaj
Bu hotellərə görə Azərbaycan ilk 5-liyə düşdü - Lider isə İsraildir
İraqda yaşananlar neftin qiymətini oynadır - Bəs sonra nə olacaq?
“Kərkükə siyasi və iqtisadi yardımlar etməliyik” – Qənirə Paşayeva
Qarabağa qanunsuz gedən türkdən özəl açıqlama: Onlar ermənilərlə nə danışıblar?
Azərbaycandakı Kürdüstan aşiqləri – onlar nə dərəcədə təhlükəlidir?
"Onların Avropa siyasətinə təsiri olmayacaq" - Merkel
Azərbaycan üçün hazırlanmış tor – Ermənistanın gizli planı
Azərbaycan hökuməti Kərkük məsələsiylə bağlı bəyanat verməlidir - Açıqlama
Azərbaycanda PKK-nı təbliğ edən qəzet fəaliyyət göstərir - İDDİA
“Bu qərar BMT-də təsdiqlənib, dəyişmək olmaz” - LAVROV
Onlar Putinin yox, İlham Əliyevin sözüylə hərəkət edirdilər - Açıqlama
Bakıda erməni kəşfiyyatına işlədiyimi etiraf etməyimi istəyirdilər
Rusiya bu yolla Azərbaycan hakimiyyətindəki tərəfdarlarına dəstək verir - Açıqlama
Azərbaycan hökuməti:Nalbandyanın təklifini qəbul etmirik - ÖZƏL
Bəxtəvər Dədə Ədalətin başına!
Qəbul imtahanlarında minimum bal 280 olmalıdır
Kürdlərin layihəsi İslam dünyasının parçalanmasına xidmət edir - AÇIQLAMA
"Surinamın Azərbaycanda maraqları var" - NAZİR
İŞİD-ə qoşulan azərbaycanlının şikayətini təmin etmədi
Həbsxanada uşaq dünyaya gətirən ana barəsində məhkəmə qərar verdi
Türkiyəli millət vəkili Nəcdət Ünüvardan Bakıya təbrik
Tofiq Zülfüqarov: 7 rayonumuzu qoyub, qapalı kafedən danışırsınız...
"Əsrin müqaviləsi"nin şərtləri niyə dəyişdirildi?
Ermənilər Ağdamı özününküləşdirir, bəs Əbülfəs Qarayev nə edir?
Sükanı belə saxlayın, cənab Prezident! - Tofiq Zülfüqarov
Lütfi Zadənin ölümü ilə bağlı xəbəri hələ dəqiqləşdirməmişəm - Vəkil
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunu gecikdirən Rusiya oldu - Ancaq maneələr dəf edildi
Azərbaycan KİV-ləri Qərbin Rusiya haqda bu cür materiallarını dərc eləmir, Rusiya isə...
26 restoranının sahibindən Dilavər Əzimliyə etiraz: Onda 26 saylı məktəbi də bağlayaq
OCCRP-nin mənbəsiz araşdırması - Nə dərəcədə əsaslı sayıla bilər?
Ermənistanın NATO təlimlərindən imtinasında Rusiya və Azərbaycan izi - Açıqlama
Türkiyə və Almaniya nəyi bölə bilmir? - TƏHLİL
Test üsulunun taleyi insanımızın, gələcəyimizin taleyidir - Mehriban Vəzir yazır
Erməni lobbisi Rusiyaya qarşı yenə “döyüş yolu”nu seçdi
Səninçün yenə yanağımdan süzüləcək iki damla yaş tapılar...- Elnur Astanbəyli
Qorbaçovun Əliyevə etdikləri alçaqlıq idi
Seçki sandığı məzarınıza çevriləcək - Əməkdar müəllim
Rusiya və ABŞ əməkdaşlığı qurulacaqmı? - PROQNOZ
3 milyon manatlıq avtomobil kolleksiyası - Cinayətə aparan yol
Sabiq Ermənistan prezidentindən tarixi bəyanat: İşğal etdiyimiz torpaqları qaytarmalıyıq
Ermənistanı daha nədə üstələyə bilərik? - Hüseynbala Səlimov yazır
Hər şey torpaq olacaq bir gün... - Ömər Xəyyam
İki erməni liderinin etirafları: Ona görə qırğınlar törətdik ki...
Banklarda böhranın ikinci fazası başlaya bilər?
Manat niyə möhkəmlənib? - 8 AMİL
Tibbi arayış satışından 3-5 milyon manat əldə edilir - Bu pullar hara gedir?
Allahın özü də erməni və qarabağlıdır - Zori Balayan
Dürüst və namuslu qalmaq - Rüşvəti yox etməyin yolu
Ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq planları necə pozuldu?
Öz-özünüzü xoşbəxt edə biləcəyiniz 6 üsul
“Ermənistan bayrağı altında Azərbaycan mahnısı səslənəndə təəccüblənməyin”
Ermənilərə təklif: 24 apreli soyqırımı yox, bayram günü kimi qeyd edin
Şevarnadze göstəriş veribmiş ki, İlham Əliyevi institutdan çıxarsınlar - Teleaparıcı
İSLAMOFOBİYA: Avropa Birliyinin yeni meyarı – TƏHLİL
Trampı devirmək istəyən gizli xidmətlər var - TƏHLİL
ƏRDOĞAN "MİLLƏT" DEYƏNDƏ NƏYİ NƏZƏRDƏ TUTUR?
Ermənistanda seçkilər: onlar Qarabağı itirmək üzrədirlər?
Ruslar yenə də arzularına çatdılar – TƏHLİL
Qarabağı azad etmək üçüb tarixi fürsət yetişib? – TƏHLİL
Xanlar Vəliyevin diqqətinə: Yuri Zarviqorovu niyə həbs etmirsiniz?
Azərbaycan 25 ildir, nəyi gözləyir? - TƏHLİL
Trampın arxasında İsrail lobbisi dayanıb – TƏHLİL
AKP-nin arqumentləri ancaq siyasi spekulyasiyadır – TƏHLİL
Nazarbayev yolun sonuna gəlib, yoxsa?
Azərbaycan ABŞ-ın xətrinə İrana qarşı çıxacaqmı? – TƏHLİL
Əvvəlcə Receb İvedik və lotu qulilər, sonra təhsil və elm
İSTƏMƏSƏLƏR BELƏ, VİTSE–PREZİDENTLİK OLACAQ...
2017-ci il belə gəlib beləmi gedəcək? – İqtisadi təhlil
SEÇKİYLƏ BAĞLI SON AKKORDLAR...
Qərb üçün demokratiya Qərb üçündür
Bu il dünya da yerindən oynadı, Azərbaycan da... – SİYASİ HESABAT
Bu il dünya da yerindən oynadı, Azərbaycan da... – SİYASİ HESABAT
2016-cı ilin uğurlu filmi: “Pərdə”?
Bob Dilan İsveç Akademiyasını barmağına doladı, bəs Salam Sarvanla Şəhriyar del Gerani?
2016-cı il: mediamızda kim uduzdu, kim uddu?
2016-cı il hansı ölkələr terrorun qurbanına çevrildi? – STATİSTİKA
Üçüncü devalvasiya artıq başlayıb...
Dünyada muxtariyyat modeli qalmayıb
Mediada qeyri-peşəkarlıq. Səbəbkarlar kimdir?
KQB, “Qadın öpüşü” və “bolqar çətiri”
4 milyard alınacaq ya alınmayacaq?
"Ölkə dağıdıcı tufan ərəfəsində"
Səudiyyə Ərəbistanı, yoxsa İran
Mişel Uelbek: Avropanın islamlaşmasında günahkar kimdir?
Rusiyanın Türkiyə ilə savaşmamalı olduğunun səkkiz səbəbi
Gizli xidmət şefinin sonu: qəfil və gözlənilmədən
Prezident hökuməti fövqəladə rejimə keçirir
Haber Yazılımı